FAQ's over het coronavirus

Het kabinet heeft in verband met het coronavirus maatregelen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze hogeschool. We kunnen ons goed voorstellen dat je veel vragen hebt en hopen die met deze Q&A zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas kan het zijn dat ook wij bepaalde antwoorden (nog) niet hebben en vragen daarvoor jullie begrip. We willen je bedanken voor je medewerking en flexibiliteit.

Protocol 1,5 meter maatregelen binnen De Haagse Hogeschool

In dit protocol vind je alle 1,5 meter maatregelen die De Haagse Hogeschool hanteert in het studiejaar 2020-2021. Dit protocol geldt voor medewerkers, studenten en alle overige bezoekers die de locaties van De Haagse Hogeschool bezoeken. Het protocol is een levend document en zal kunnen wijzigen indien De Haagse dat nodig acht of als de maatregelen vanuit de overheid dat van ons vraagt. Door middel van highlights maken we de wijzigingen duidelijk ten opzichte van de vorige versie. Wij adviseren al onze bezoekers om het protocol voor een eventuele komst naar een van onze locaties goed door te nemen. 

Hoe zal het nieuwe schooljaar er uit zien?

De door het kabinet afgekondigde Corona-maatregelen hebben gezorgd dat veel zaken die in andere omstandigheden ‘normaal’ waren, nu ineens  anders werden. Dit heeft allerlei vergaande consequenties gehad voor onze medewerkers en studenten, ons onderwijs en onze reguliere processen. Zo was er ook lange tijd onduidelijkheid over hoe het aankomende schooljaar er uit zou zien.

Die onduidelijkheid is nog niet helemaal weg, we weten nog niet van alles hoe dat in het nieuwe jaar zal gaan werken. Wat we wel weten is dat we door de regels van de anderhalvemeter-samenleving maar beperkt lessen op de hogeschool zelf kunnen geven. Een deel van het onderwijs zal, zeker in het eerste semester, net als dit jaar afstandsonderwijs of online onderwijs zijn. Bij het bepalen welke onderwijsactiviteiten in het nieuwe schooljaar fysiek plaats zullen vinden, is extra aandacht voor activiteiten die zorgen voor binding met studenten en medewerkers.

Wat we inmiddels ook kunnen zeggen is dat het nieuwe schooljaar in principe op de normale datum van start zal gaan. Dat is dus in de eerste week van september, al verschilt de exacte dag soms per opleiding. Als je bent ingeschreven, word je over de datum op een later moment door je opleiding geïnformeerd.

Laatste nieuws

Hoe kom jij straks bij jouw lokaal?

Plattegronden met de looproutes binnen De Haagse zijn nu beschikbaar!

Met alle ingevoerde looproutes vanwege de 1,5 meter maatregelen kan het gebeuren dat je een andere route moet bewandelen om bij jouw plaats van bestemming te komen. Op de plattegronden hebben we zo goed mogelijk proberen aan te geven welke looproutes er gelden op alle locaties van De Haagse Hogeschool. Je ziet er bijvoorbeeld in welke trappenhuizen je alleen omhoog mag lopen. Of welke juist naar beneden gaan. Heb je een tentamen of een niet te missen afspraak op De Haagse? Kom op tijd, dat voorkomt onnodige stress bij het vinden van jouw route.  

Hoe moet je omgaan met een dringend advies tot quarantaine?

Ben jij recent in een van de oranje regio’s geweest waarvoor de overheid nu het dringende advies geeft om na terugkomst in quarantaine te gaan? Of is je dat gevraagd naar aanleiding van een contact met iemand die positief getest is op het Covid-19 virus? Dan vragen we je om je ook echt aan dat dringende advies te houden, en dus ook niet naar De Haagse Hogeschool te komen. Dat doe je niet voor jezelf, maar juist ook voor je naasten, je medestudenten en de kwetsbaren van onze samenleving. Alleen door alle maatregelen, waar de zelfquarantaine onderdeel van uitmaakt, goed op te volgen, kunnen we voorkomen dat het virus onze samenleving en ons onderwijs voor een tweede keer vrijwel stil kan leggen.
Maak je je zorgen over het missen van (delen van) je studieprogramma die alleen fysiek worden aangeboden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je opleiding, zij kunnen je helpen met zoeken naar mogelijke oplossingen en alternatieven.

FAQ - Algemeen

Wij volgen de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken (reisadviezen), naast alle bekende nieuwssites. Daarnaast is er voortdurend contact met alle andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.
Het antwoord op deze vraag vind je in het protocol.

FAQ - Aankomende studenten

Het antwoord op deze vraag vind je in het protocol.
De door het kabinet afgekondigde maatregelen en het verloop van de ziekte brengen veel onzekerheid met zich mee. Wat we wel weten is dat we door de regels van de anderhalvemeter-samenleving maar beperkt lessen op de hogeschool zelf kunnen geven. Een deel van het onderwijs zal, zeker in het eerste semester, net als dit jaar afstandsonderwijs of online onderwijs zijn. Bij het bepalen welke onderwijsactiviteiten in het nieuwe schooljaar fysiek plaats zullen vinden, is extra aandacht voor activiteiten die zorgen voor binding met studenten en medewerkers.
Ja, het 21+ toelatingsonderzoek gaat gewoon door. Je maakt het examen digitaal vanuit huis. Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek op www.hhs.nl/21plus of in de informatiebrochure die je op die pagina kunt downloaden.

Mbo 4, NT2, PABO-toelatingstoetsen, Staatsexamens
In sommige gevallen kan je toch starten met je AD- of bacheloropleiding, en krijg je tot 1 januari de tijd om aan die eisen te voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld als je deze zomer je mbo-4 diploma zou gaan behalen, maar door de coronacrisis één of enkele kleine vakken of een stukje beroepspraktijkvorming niet voor 1 september kunt afronden. Of als je, doordat examens stil hebben gelegen, niet voor 1 september je NT2-II diploma of PABO-toelatingstoetsen kunt behalen. Of als je in het najaar nog Staatsexamens moet herkansen, bijvoorbeeld omdat je vooropleiding in het speciaal onderwijs was. Geldt dit voor jou, stuur dan een bericht om te laten weten dat je meer informatie wilt ontvangen.

Late ontvangst buitenlands diploma
Ontvang je vanwege de coronamaatregelen in je land van herkomst je diploma niet vóór 1 september? Neem contact met ons op om de situatie toe te lichten, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.


We verwijzen je daarvoor graag naar de websitepagina's van de opleidingen.
Het antwoord op deze vraag vind je in het protocol.

FAQ - Consequenties voor je studie

Omdat de doorstroomvoorwaarden van een hbo-bachelor naar een master sterk verschillen per opleiding, is er geen vast format voor dit advies. Als je je inschrijft bij een universiteit zal de universiteit je verzoeken extra informatie aan te leveren. We adviseren je om tijdig contact te zoeken met de universiteit om jouw specifieke situatie uit te leggen. Op jouw verzoek zal je opleiding voor een advies op maat zorgen. Ook hiervoor moet je zelf contact opnemen met je opleiding.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het opleidingsmanagement.

Als je wilt doorstromen naar het eerste jaar van een wo-opleiding meld je je, zoals gebruikelijk, via Studielink aan bij de wo-opleiding van je keuze, ook als je nog niet zeker weet of je voor 1 september 2020 je propedeuse zal behalen.
Vanwege Covid-19 krijgen toegelaten studenten, anders dan normaal, nu tot 1 januari 2021 de tijd om alsnog hun hbo-P af te ronden terwijl ze tegelijkertijd al aan hun universitaire studie beginnen.
Als je een kleine studievertraging hebt opgelopen en verwacht op 1 september nog niet te beschikken  over je propedeuse getuigschrift, lever je uiterlijk 1 augustus 2020, maar indien mogelijk eerder, een door je huidige opleiding opgesteld afrondingsadvies in bij de centrale studentenadministratie van de universiteit.
De Hogeschool is voorzien van hele nieuwe looproutes. Deze zijn zo goed mogelijk uitgedacht, maar kunnen her en der in de dagelijkse praktijk niet helemaal logisch uit te pakken. Loop jij aan tegen een punt waar verbetering mogelijk is? Geef het door via anderhalvemeter@hhs.nl, wees zo duidelijk mogelijk over waar het is en wat de issue is.
Wanneer je klachten vertoont tijdens een tentamen kan de surveillant een medewerker van het faculteitsbureau oproepen om met jou in gesprek te gaan aan de hand van standaard RIVM vragen. Dit doen wij om te achterhalen of jouw klachten duiden op een gezondheidsrisico voor je omgeving. Je zal voor dit gesprek apart worden genomen om te voorkomen dat andere studenten gestoord worden tijdens het maken van hun tentamen. Indien uit het gesprek blijkt dat jouw klachten mogelijk kunnen duiden op COVID-19 klachten (en bijv. geen uiting zijn van allergieën of hooikoorts) dan zal je het tentamen moeten verlaten. De medewerker zal jouw spullen voor je ophalen. Jouw toets wordt wel ingenomen en nagekeken. Mocht je deze toets willen herkansen dan kun je een herkansing aanvragen bij de examencommissie via Osiris Zaak.

Het College van Bestuur heeft besloten alle fysieke exchanges voor het eerste semester 2020/2021 te annuleren. Je bent/wordt hierover geïnformeerd door je opleiding.

Hou de communicatiekanalen van je opleiding alsjeblieft in de gaten. Hier worden verdere updates gedeeld.

 
Het antwoord op deze vraag vind je in het protocol.
We vragen je dit te bespreken met je opleiding. Aan de opleidingen is het advies gegeven om op individuele basis af te wegen of de student in het eerste semester in het buitenland stage kan lopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De opleiding en de student maken vooraf afspraken voor het geval dat voor het land van bestemming het reisadvies negatief wijzigt of vanuit de overheid de richtlijnen worden aangescherpt.
Wij gaan er nu van uit dat we pas in het nieuwe schooljaar, vanaf september, weer structureel fysieke onderwijsactiviteiten binnen de gebouwen van De Haagse toe kunnen staan. En dat zal maar voor een klein deel zijn, gezien de beperkingen van de dan geldende anderhalvemeter-samenleving. Dat betekent dus ook dat een groot  deel van ons onderwijs vooralsnog afstands- of online onderwijs zal blijven.

Op 20 mei besluit het kabinet of er mogelijk al eerder dan pas in september iets aan fysieke activiteiten binnen het hoger onderwijs plaats kunnen vinden. Als dat zo is, zal dat onder strikte voorwaarden zijn. Voor De Haagse blijft het uitgangspunt dat onze activiteiten online plaatsvinden.
Het Ministerie van OC&W heeft de instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar. De Haagse Hogeschool volgt dat advies en heeft besloten daarbij de norm van 50 EC (en eventuele kwalitatieve eisen) aan te houden. Voor onze studenten betekent dit het volgende:
 
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding? Heb je minder dan 50 studiepunten behaald, dan krijg je een uitgesteld advies.  We raden je wel aan goed na te denken over of je de studie wil vervolgen en hierover in gesprek te gaan met de mentor / slb’er. 
Heb je de norm van 50 studiepunten inclusief de eventueel kwalitatieve eisen gehaald, dan krijg je een positief advies.
Voor het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld bsa gekregen door persoonlijke omstandigheden in 2018-2019?
We bekijken of je ook zonder de corona-perikelen een nbsa zou hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat de toetsen die je nog moest halen al voor 16 maart (de ingangsdatum van de maatregelen) waren.
Als je zonder de corona-perikelen een nbsa gekregen zou hebben, krijg je die nu ook. Anders krijg je een uitgesteld advies.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar tussen 1 februari en nu uitgeschreven? Normaal gesproken zou je een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. Maar nu krijg je een uitgesteld advies vanwege de corona-perikelen.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar voor 1 februari uitgeschreven? Voor jou verandert er niets. Je krijgt ook nu geen (uitgesteld) advies.

Overweeg je om je vanwege de huidige situatie uit te schrijven? Denk dan goed na over de consequenties. Uitschrijven heeft gevolgen voor o.a. het recht op studiefinanciering en je verblijfsrecht in Nederland (als de HHs een verblijfsvergunning voor je heeft aangevraagd).  Als je bent uitgeschreven kan je ook geen beroep doen op de extra financiële ondersteuning die DUO vanwege corona aanbiedt.
Kortom, we raden je af om vanwege de situatie alsnog voor dit jaar uit te schrijven.
Op de website van het Ministerie van OCW is onder meer de volgende informatie te vinden: "Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal waar mogelijk rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. We raden je ook aan om dit te bespreken met je decaan.

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weggevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie.

Als je een betalingsregeling wilt treffen voor je collegegeld dan is dat mogelijk. Neem dan contact via e-mail op met: collegegeld@hhs.nl.
Nee. Wellicht besluit het ministerie van OCW op een gegeven moment om hier wel een aanpassing in te doen, maar vooralsnog verzorgt De Haagse gewoon nog onderwijs en is het volledige collegegeld dus verschuldigd. Het feit dat onderwijs nu online in plaats van fysiek wordt aangeboden (en met verschillende vormen van online support) verandert daar niets aan. Ondanks de situatie blijft het ons doel om goede kwaliteit onderwijs te leveren voor een fair bedrag. Als je het gevoel hebt dat je opleiding onvoldoende tools of support biedt om aan jouw onderwijskundige behoefte te voldoen, neem dan contact op met je SLB’er of mentor.
Kijk voor meer informatie op https://www.duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp


Het besluit om terug te gaan naar jouw thuisland, ligt bij jou. Check of er in je thuisland reisbeperkingen gelden voor reizigers vanuit NL. Ga bij je opleiding na wat de eventuele onderwijskundige consequenties zijn. Dat moet per situatie worden bekeken.

LET OP: De Haagse Hogeschool biedt weer beperkte onderwijsactiviteiten. In je rooster zie je of dit ook voor jou geldt. Bij vragen neem je contact op met je opleiding.
Je wordt geïnformeerd of je afspraak in een andere vorm (bijvoorbeeld telefonisch) doorgaat.
Het antwoord op deze vraag vind je in het protocol.
Het antwoord op deze vraag vind je hier.
Het is mogelijk om kleinschalige diploma-uitreikingen voor maximaal 30 studenten (zonder ouders of andere genodigden) te organiseren.
Er is weer ruimte ontstaan voor het hoger onderwijs om fysieke activiteiten plaats te laten vinden. Sommige toetsen en (praktijk)vakken vinden weer plaats op onze hogeschool. Voor sommige toetsen is een alternatieve wijze van afronding mogelijk.  Als er sprake is van een grote wijziging in de toetsvorm, is de richtlijn om je hierover uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te informeren. Online toetsen gaan ook gewoon door. Neem contact op met je opleiding voor specifieke informatie.
Overleg eerst met de organisatie waar je stageloopt of en zo ja hoe je je stage kunt voortzetten. Kan dat niet, overleg dan met je stagebegeleider.
Dat moet per situatie worden bekeken. De Hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat dit een internationale calamiteit is, volgen wij hierin ook het advies van het Ministerie van OC&W. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je Studie Loopbaan Begeleider. Houd er echter rekening mee dat dit een ongebruikelijke situatie is, waardoor ze jouw vraag mogelijk niet onmiddellijk kunnen beantwoorden.

Als je door coronagerelateerde klachten (of die van een huisgenoot) geen tentamen kunt maken, geldt de standaard procedure:

  • Je kunt bij de eerstvolgende herkansing de toets alsnog maken
  • Als je ook de herkansing niet kunt doen, en het levert onoverkomelijke studievertraging op, dan kan je een verzoek indienen (via Osiris-Zaak) bij de examencommissie voor een alternatieve toets.
Er vinden vanwege de geldende anderhalvemeter-samenleving beperkte onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van De Haagse. Voorrang wordt gegeven aan practica en tentamens waar geen alternatief voor gevonden kan worden. Dat betekent dus ook dat een groot deel van ons onderwijs vooralsnog afstands- of online onderwijs zal blijven. Dat betekent dus ook dat een groot  deel van ons onderwijs vooralsnog afstands- of online onderwijs zal blijven.

FAQ - Studeren in het buitenland

Ons uitgangspunt is blijft om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken, in binnen- en buitenland. Echter volgen wij het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Plan je een reis, houd je dan aan deze richtlijnen.
Kosten worden niet vergoed; dit is overmacht. Als je een Holland Scholarship, Hogeschoolfonds- of Erasmus+ beurs hebt gekregen, mag je onder bepaalde voorwaarden je beurs (deels) houden. Studenten die een beurs hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd.
Neem contact op met scholarships@hhs.nl voor vragen.
Ja, de hogeschool heeft al haar opleidingen gevraagd regelmatig contact te onderhouden met de studenten in het buitenland.
LET OP: zorg dat je buitenlandverblijf te allen tijde in OSIRIS is geregistreerd.
Wanneer het je studievoortgang betreft, maar je niet direct in gevaar bent, kun je contact opnemen met je opleiding om naar een oplossing te zoeken. Wanneer het een crisis betreft waarin je je ook zorgen maakt over je fysieke veiligheid, kun je bellen naar het noodnummer van De Haagse 070-4457679.

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie rondom het coronavirus op de hogeschool?

Het crisismanagementteam monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op mogelijke scenario's. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt z.s.m. gecommuniceerd via Intranet. Ook wordt de Q&A regelmatig aangepast. Indien nodig wordt aanvullend gecommuniceerd via social media en e-mail.

Waar kan ik met mijn vragen betreffende De Haagse terecht?

Voor vragen kun je mailen naar anderhalvemeter@hhs.nl

Waar kan ik algemene informatie vinden?

Nadere informatie over het coronavirus is te vinden op de sites van het RIVM en de GGD of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351.