FAQ's over het coronavirus

Het kabinet heeft in verband met het coronavirus maatregelen aangekondigd die van grote invloed zijn op onze hogeschool. We kunnen ons goed voorstellen dat je veel vragen hebt en hopen die met deze Q&A zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas kan het zijn dat ook wij bepaalde antwoorden (nog) niet hebben en vragen daarvoor jullie begrip. We willen je bedanken voor je medewerking en flexibiliteit.

Hoe zal het nieuwe schooljaar er uit zien?

De door het kabinet afgekondigde Corona-maatregelen hebben gezorgd dat veel zaken die in andere omstandigheden ‘normaal’ waren, nu ineens  anders werden. Dit heeft allerlei vergaande consequenties gehad voor onze medewerkers en studenten, ons onderwijs en onze reguliere processen. Zo was er ook lange tijd onduidelijkheid over hoe het aankomende schooljaar er uit zou zien.
Die onduidelijkheid is nog niet helemaal weg, we weten nog niet van alles hoe dat in het nieuwe jaar zal gaan werken. Wat we wel weten is dat we door de regels van de anderhalvemeter-samenleving maar beperkt lessen op de hogeschool zelf kunnen geven. Een deel van het onderwijs zal, zeker in het eerste semester, net als dit jaar afstandsonderwijs of online onderwijs zijn. Bij het bepalen welke onderwijsactiviteiten in het nieuwe schooljaar fysiek plaats zullen vinden, is extra aandacht voor activiteiten die zorgen voor binding met studenten en medewerkers.
Wat we inmiddels ook kunnen zeggen is dat het nieuwe schooljaar in principe op de normale datum van start zal gaan. Dat is dus in de eerste week van september, al verschilt de exacte dag soms per opleiding. Als je bent ingeschreven, word je over de datum op een later moment door je opleiding geïnformeerd.

FAQ - Algemeen

Wij volgen de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken (reisadviezen), naast alle bekende nieuwssites. Daarnaast is er voortdurend contact met alle andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.
De Haagse Hogeschool volgt het beleid van de overheid en het RIVM.
Op alle vestigingen van de hogeschool worden extra maatregelen op het gebied van de hygiëne genomen.

FAQ - Aankomende studenten

De door het kabinet afgekondigde maatregelen en het verloop van de ziekte brengen veel onzekerheid met zich mee. Wat we wel weten is dat we door de regels van de anderhalvemeter-samenleving maar beperkt lessen op de hogeschool zelf kunnen geven. Een deel van het onderwijs zal, zeker in het eerste semester, net als dit jaar afstandsonderwijs of online onderwijs zijn. Bij het bepalen welke onderwijsactiviteiten in het nieuwe schooljaar fysiek plaats zullen vinden, is extra aandacht voor activiteiten die zorgen voor binding met studenten en medewerkers.

Wat we inmiddels ook kunnen zeggen is dat het nieuwe schooljaar in principe op de normale datum van start zal gaan. Dat is dus in de eerste week van september, al verschilt de exacte dag soms per opleiding. Als je bent ingeschreven, word je over de datum op een later moment door je opleiding geïnformeerd.
Nee, de introweek en fysieke introductieactiviteiten gaan niet door. De datum voor evenementen is door de overheid verzet van 1 juni naar 1 september. Dit betekent dat alle evenementen van, voor, door en op De Haagse Hogeschool tot 1 september niet in fysieke vorm doorgaan. De Haagse Hogeschool heeft besloten de fysieke introductieactiviteiten en introweek ook niet toe te staan in september. Er wordt gezocht naar alternatieve varianten voor introductie.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de toelatingstoetsen in de toetsvensters van juni, juli en/of augustus doorgaan.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en via de website van Cito. Houd deze websites dus goed in de gaten.
Ja, het 21+ toelatingsonderzoek gaat gewoon door. Of dit op locatie van De Haagse Hogeschool is of digitaal vanuit huis kunnen we nu nog niet zeggen.
Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek op www.hhs.nl/21plus of in de informatiebrochure die je op die pagina kunt downloaden.

Voor aanvullende vragen kun je mailen naar de afdeling Bijzondere Instroom en Toelating via bit@hhs.nl.
In allerlei landen worden er maatregelen getroffen die impact hebben op eindexamens. We zijn intern aan het onderzoeken wat dit betekent voor onze toelatingsbeslissingen.

De aanmelddeadline voor een opleiding aan De Haagse Hogeschool is verplaatst naar 1 juni.

Voor Nederlandse studenten uit het voortgezet onderwijs (VO):
Alle centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs komen dit jaar te vervallen. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De toelating aan De Haagse Hogeschool gebeurt op basis van dat diploma. Lees meer over de maatregelen voor het voortgezet onderwijs op de website van de overheid.

Voor Nederlandse studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO):
Als je door de coronacrisis één of enkele kleine vakken niet kunt afronden voor 1 september, mag je onder bepaalde voorwaarden starten met je hbo-opleiding. Dit geldt ook als je op dat moment nog in de afronding van je beroepspraktijkvorming zit. Het moet wel zo zijn dat je nog vóór 1 januari 2021 je mbo-diploma zult gaan behalen. Lukt dit niet, dan zul je de opleiding per 1 januari 2021 moeten verlaten. Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen welke voorwaarden er exact gelden om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding:
Ben je niet in staat om op tijd de gevraagde documenten te uploaden? Neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijving. Wellicht is er een ander document (bijvoorbeeld een recente cijferlijst) waardoor we je academische achtergrond alsnog kunnen beoordelen. Meer informatie over aanmelden vind je op de Contact & FAQ pagina van de Centrale Studenten Inschrijving.

 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Centrale Studenten Inschrijving. Vergeet niet je studentnummer te vermelden!

De Student Services Desk, waar je normaal gesproken altijd terecht kunt voor vragen rondom aanmelden, is momenteel gesloten. Voor vragen over je aanmelding kun je mailen of bellen naar 070 445 8585 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Meer informatie over aanmelden vind je op de Contact & FAQ pagina van de Centrale Studenten Inschrijving.
De aanmelddeadline is verplaatst naar 1 juni. De aanmeldprocedure voor aankomend studiejaar is vooralsnog ongewijzigd.
We verwijzen je daarvoor graag naar de websitepagina's van de opleidingen.
Het gebouw is open en de normale openingstijden blijven gehandhaafd. Alle onderwijsgerelateerde ruimten, zoals de bibliotheek, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. Ook zullen er minder mensen aanwezig zijn om je te woord te staan. We raden je daarom aan om je vragen via de mail te stellen. We verwijzen je daarvoor graag naar de website pagina's over studiekeuze.
Alle evenementen zijn geannuleerd tot en met 1 september. Dit geldt ook voor activiteiten als proefstuderen en meelopen. Als je je voor een van deze voorlichtingsactiviteiten hebt ingeschreven, krijg je nog persoonlijk bericht.

FAQ - Consequenties voor je studie

In september staan de stages weer op het programma. Als jij je al een stageplaats hebt gevonden, dan blijft jouw inschrijving gewoon staan. Hoe de wereld er in september uit zal zien, is nog vrijwel niet te voorspellen. We hopen hier in de aankomende periode meer zicht op te krijgen. Daarom wordt een besluit over het wel of niet doorgaan van buitenlandse stages niet eerder verwacht dan half juni. 
Heb je nog geen stageplaats gevonden? Kies dan niet voor een land dat nu oranje of rood is, conform ons huidige beleid. Dan raden we je aan om, voor de zekerheid, niet voor een stage in het buitenland te kiezen. Indien beide genoemde situaties niet op jou van toepassing zijn: neem dan contact op met jouw opleiding voor verdere afstemming.
Het College van Bestuur heeft 19 mei besloten alle fysieke exchanges voor het eerste semester 2020/2021 te annuleren. Je bent/wordt hierover geïnformeerd door je opleiding.
Hou de communicatiekanalen van je opleiding alsjeblieft in de gaten. Hier worden verdere updates gedeeld.

Wij gaan er nu van uit dat we pas in het nieuwe schooljaar, vanaf september, weer structureel fysieke onderwijsactiviteiten binnen de gebouwen van De Haagse toe kunnen staan. En dat zal maar voor een klein deel zijn, gezien de beperkingen van de dan geldende anderhalvemeter-samenleving. Dat betekent dus ook dat een groot  deel van ons onderwijs vooralsnog afstands- of online onderwijs zal blijven.

Op 20 mei besluit het kabinet of er mogelijk al eerder dan pas in september iets aan fysieke activiteiten binnen het hoger onderwijs plaats kunnen vinden. Als dat zo is, zal dat onder strikte voorwaarden zijn. Voor De Haagse blijft het uitgangspunt dat onze activiteiten online plaatsvinden.
Onder normale omstandigheden ontvangen eerstejaarsstudenten uiterlijk 31 maart een standaard waarschuwingsbrief over het aanstaande Bindend Studie Advies (BSA). Vanwege corona loopt het dit jaar anders. De termijn om de BSA-norm te behalen is verlengd voor studenten die in 2019-2020 in hun eerste studiejaar zijn ingestroomd. De Haagse Hogeschool streeft ernaar de waarschuwingsbrieven/ informatie over de (N)BSA  uiterlijk 1 mei a.s. te versturen.
Het Ministerie van OC&W heeft de instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar. De Haagse Hogeschool volgt dat advies en heeft besloten daarbij de norm van 50 EC (en eventuele kwalitatieve eisen) aan te houden. Voor onze studenten betekent dit het volgende:
 
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding? Heb je minder dan 50 studiepunten behaald, dan krijg je een uitgesteld advies.  We raden je wel aan goed na te denken over of je de studie wil vervolgen en hierover in gesprek te gaan met de mentor / slb’er. 
Heb je de norm van 50 studiepunten inclusief de eventueel kwalitatieve eisen gehaald, dan krijg je een positief advies.
Voor het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld bsa gekregen door persoonlijke omstandigheden in 2018-2019?
We bekijken of je ook zonder de corona-perikelen een nbsa zou hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat de toetsen die je nog moest halen al voor 16 maart (de ingangsdatum van de maatregelen) waren.
Als je zonder de corona-perikelen een nbsa gekregen zou hebben, krijg je die nu ook. Anders krijg je een uitgesteld advies.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar tussen 1 februari en nu uitgeschreven? Normaal gesproken zou je een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. Maar nu krijg je een uitgesteld advies vanwege de corona-perikelen.
In 2019-2020 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar voor 1 februari uitgeschreven? Voor jou verandert er niets. Je krijgt ook nu geen (uitgesteld) advies.

Overweeg je om je vanwege de huidige situatie uit te schrijven? Denk dan goed na over de consequenties. Uitschrijven heeft gevolgen voor o.a. het recht op studiefinanciering en je verblijfsrecht in Nederland (als de HHs een verblijfsvergunning voor je heeft aangevraagd).  Als je bent uitgeschreven kan je ook geen beroep doen op de extra financiële ondersteuning die DUO vanwege corona aanbiedt.
Kortom, we raden je af om vanwege de situatie alsnog voor dit jaar uit te schrijven.
Als je verblijft in een DUWO-accommodatie geboekt via De Haagse, houd er dan rekening mee dat vervroegde beëindiging alleen is toegestaan als je overheid of je thuisinstelling alle studenten terugroept. Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand. Als je thuisuniversiteit je bijvoorbeeld in maart terugbelt, loopt je contract tot 30 april. Als jij zelf de beslissing hebt gemaakt om je verblijf te beëindigen, is opzegging niet mogelijk en is de volledige huurperiode verschuldigd.
Doordat de mogelijkheid om in het buitenland een uitwisseling te doen voor sommige studenten in het water is gevallen, komen er vragen binnen over de inschrijving voor minoren. Hiervoor is binnen de normale procedure ook een tweede inschrijvingsronde (bezemronde) voorzien, dus dat is ook nu het geval. Deze is van 4 mei 8.00 uur t/m 18 mei. Inschrijven kan via Osiris Student. Kijk naar de opleidingssite van je eigen opleiding voor meer informatie over aanbod en procedure.

Voor meer informatie over minoren kijken studenten op studentennet > kies je faculteit > kies je opleiding > Minoren en keuzemodulen en medewerkers op medewerkersnet onder Themas > Minoren en keuzemodulen.

Het crisis management team heeft besloten nu een uitzondering te maken voor die landen die vanwege de Corona-crisis ‘oranje’ zijn, zodat je je daar nu wel voor aan zou kunnen melden voor het nieuwe collegejaar. De kans blijft echter aanwezig, gezien de huidige ontwikkelingen, dat te zijner tijd afreizen nog steeds niet mogelijk blijkt.
Op de website van het Ministerie van OCW is onder meer de volgende informatie te vinden: "Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal waar mogelijk rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. We raden je ook aan om dit te bespreken met je decaan.

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weggevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie.

Als je een betalingsregeling wilt treffen voor je collegegeld dan is dat mogelijk. Neem dan contact via e-mail op met: collegegeld@hhs.nl.
Nee. Wellicht besluit het ministerie van OCW op een gegeven moment om hier wel een aanpassing in te doen, maar vooralsnog verzorgt De Haagse gewoon nog onderwijs en is het volledige collegegeld dus verschuldigd. Het feit dat onderwijs nu online in plaats van fysiek wordt aangeboden (en met verschillende vormen van online support) verandert daar niets aan. Ondanks de situatie blijft het ons doel om goede kwaliteit onderwijs te leveren voor een fair bedrag. Als je het gevoel hebt dat je opleiding onvoldoende tools of support biedt om aan jouw onderwijskundige behoefte te voldoen, neem dan contact op met je SLB’er of mentor.
Het besluit om terug te gaan naar jouw thuisland, ligt bij jou. Check of er in je thuisland reisbeperkingen gelden voor reizigers vanuit NL. Ga bij je opleiding na wat de eventuele onderwijskundige consequenties zijn. Dat moet per situatie worden bekeken.

LET OP: De Haagse Hogeschool biedt online onderwijs zolang er geen fysiek onderwijs kan worden gegeven. Op een gegeven moment zal de wereld weer normaliseren, en wordt er weer naar reguliere vormen van onderwijs over gegaan.
Je wordt geïnformeerd of je afspraak in een andere vorm (bijvoorbeeld telefonisch) doorgaat. Hij vindt in ieder geval niet plaats op school.
De meeste faciliteiten , zoals de bibliotheek en de catering, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. De fysieke balies, zoals de Frontoffices van de faculteiten, worden niet meer bemenst. Deze zijn wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Hetzelfde geldt voor CSI en de International Office. De balie van FZ&IT is wel open en bemenst.
Het hoofdgebouw is doordeweeks open van 08.00 tot 19.00 uur.
De meeste faciliteiten, zoals de bibliotheek en de catering, zijn wel gesloten. Ook de sportfaciliteiten zijn gesloten. De fysieke balies, zoals de Frontoffices van de faculteiten, worden niet meer bemenst. Deze zijn wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Hetzelfde geldt voor CSI en de International Office. De balie van FZ&IT is wel open en bemenst. De nevenvestigingen van de hogeschool (Delft, Zoetermeer en Sportcampus Zuiderpark) zijn vanaf donderdag 19 maart gesloten.
Nee, alle evenementen tot 1 september worden afgezegd. Dit is conform de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd door de regering. Je wordt geïnformeerd over hoe en wanneer je je diploma uitgereikt krijgt.
Nee, tot 1 juni vinden er geen fysieke tentamens en colleges plaats op de hogeschool, maar we proberen om de toetsing zoveel mogelijk op andere manieren door te laten gaan. Als er sprake is van een grote wijziging in de toetsvorm, is de richtlijn om je hierover uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te informeren. Online toetsen gaan wel gewoon door.  Neem contact op met je opleiding voor specifieke informatie.
Overleg eerst met de organisatie waar je stageloopt of en zo ja hoe je je stage kunt voortzetten. Kan dat niet, overleg dan met je stagebegeleider.
Dat moet per situatie worden bekeken. De Hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat dit een internationale calamiteit is, volgen wij hierin ook het advies van het Ministerie van OC&W. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je Studie Loopbaan Begeleider. Houd er echter rekening mee dat dit een ongebruikelijke situatie is, waardoor ze jouw vraag mogelijk niet onmiddellijk kunnen beantwoorden.
Als je toetsen mist omdat de GGD of huisarts heeft gezegd dat je thuis moet blijven vanwege (mogelijke) besmetting met het COVID-19-virus, is er sprake van overmacht. Houdt de communicatie van je opleiding en examencommissie goed in de gaten om meer te leren over de te volgen procedure.
Per opleiding wordt gekeken naar de mogelijkheden om digitaal onderwijs aan te bieden. Hierover word je zo snel mogelijk geïnformeerd door de opleiding.
Tot 1 juni wordt er geen onderwijs meer geboden op de locaties van De Haagse. Deze maatregel geldt voor de vestigingen Den Haag, Delft en Zoetermeer, als ook voor de Sportcampus. Dit geldt zowel voor alle onderwijsactiviteiten (werkgroepen, colleges, practica, enz) als tentamens.

FAQ - Studeren in het buitenland

Nee, ons uitgangspunt is om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor reizen naar het buitenland, voor medewerkers en studenten. Neem contact op met je opleiding om een samen een alternatief te zoeken.
Kosten worden niet vergoed; dit is overmacht. Als je een Holland Scholarship, Hogeschoolfonds- of Erasmus+ beurs hebt gekregen, mag je onder bepaalde voorwaarden je beurs (deels) houden. Studenten die een beurs hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd.
Neem contact op met scholarships@hhs.nl voor vragen.
Ja, de hogeschool heeft al haar opleidingen gevraagd regelmatig contact te onderhouden met de studenten van wie bekend is dat zij in risicogebieden verblijven.
LET OP: zorg dat je buitenlandverblijf te allen tijde in OSIRIS is geregistreerd.
Wanneer het je studievoortgang betreft, maar je niet direct in gevaar bent, kun je contact opnemen met je opleiding om naar een oplossing te zoeken. Wanneer het een crisis betreft waarin je je ook zorgen maakt over je fysieke veiligheid, kun je bellen naar het noodnummer van De Haagse 070-4457679.
Je bent vrij om terug te reizen naar je thuisland. Maak hier zelf een goede afweging in. In de periode dat er geen fysieke onderwijsactiviteiten zijn, worden de lessen zoveel mogelijk online aangeboden (per opleiding verschillend). Het maakt dan niet uit waar je de lessen volgt. Zodra de fysieke onderwijsactiviteiten weer mogelijk zijn, verwachten we dat je weer in Nederland bent om de lessen te volgen. Reis je terug naar je thuisland, overleg dit dan altijd met de opleiding.
Nee, De Haagse Hogeschool vergoedt deze kosten niet; dit is een individueel besluit. Word je teruggeroepen door jouw thuisuniversiteit, overleg dan met hen wat hier de mogelijkheden voor zijn.

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie rondom het coronavirus op de hogeschool?

Het crisismanagementteam monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op mogelijke scenario's. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt z.s.m. gecommuniceerd via Intranet. Ook wordt de Q&A regelmatig aangepast. Indien nodig wordt aanvullend gecommuniceerd via social media en e-mail.

Waar kan ik met mijn vragen betreffende De Haagse terecht?

Voor vragen over het COVID-19 virus kun je op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met: 070 - 445 8777.
Mailen kan ook: coronavirus@hhs.nl

Waar kan ik algemene informatie vinden?

Nadere informatie over het coronavirus is te vinden op de sites van het RIVM en de GGD of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351.