Ontslag uit het ziekenhuis na een oncologische operatie leidt tot veel onzekerheid bij mensen met kanker en hun naasten. Dit heeft tot gevolg dat mensen (onnodig) terugbellen naar het ziekenhuis met allerlei vragen of juist helemaal geen contact opnemen. Voor een goed herstelproces is het belangrijk dat mensen met zelfvertrouwen en een tevreden gevoel naar huis gaan.  

De Haagse Hogeschool deed vanuit het Medical Delta Living Lab Better in – Better out, samen met het HMC en Hotelschool the Hague onderzoek naar het ontslagproces in het HMC na een oncologische operatie. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een KIEM subsidie van SIA Raak. 

Het doel 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een persoonsgericht ontslagproces op de afdeling Heelkunde van het HMC, zodat mensen na een oncologische operatie goed geïnformeerd en zelfverzekerd naar huis gaan.  

Het onderzoek 

Gedurende het project hebben studenten van verschillende hogescholen (Hotelschool The Hague en de Haagse Hogeschool) meegewerkt aan dit project. Zij onderzochten de meningen en ervaringen van mensen met kanker en hun naasten ten aanzien van de overgang van het ziekenhuis naar huis. Ook onderzochten zij de werkwijze tijdens het ontslagproces door verpleegkundigen en in hoeverre dit aansloot bij bestaande protocollen en richtlijnen. Ten slotte werden ook verpleegkundigen geïnterviewd over het ontslagproces.  

De uitkomsten 

Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken en een literatuuronderzoek, is een concept ontslagproces ontwikkeld. Dit concept ontslagproces is besproken in diverse focusgroepen met verpleegkundigen, waarna er nog enkele aanpassingen zijn gedaan. Dit heeft geleidt tot een vernieuwd ontslagproces wat bestaat uit verschillende fases in de tijd en waarbij verschillende stakeholders een rol hebben. Deze rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk weergegeven.  

Daarnaast zijn op basis van de interviews met mensen met kanker, een viertal persona’s gecreëerd. Deze persona’s zijn ingedeeld op basis van twee kenmerken:  

  • de mate van bezorgdheid (hoog/laag)  
  • gezondheidsvaardigheden (hoog/laag).  

Samen met verpleegkundigen van de afdeling Heelkunde is in een focusgroep het vernieuwde ontslagproces voor de dag voor het ontslag en de dag van het ontslag gepersonaliseerd voor deze vier persona’s. Dit leidde tot nieuwe inzichten in de wijze waarop (en met wie) het ontslaggesprek gevoerd wordt en de vorm waarin belangrijke informatie mee naar huis gegeven wordt. 

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek zijn concrete aanbevelingen gedaan voor het personaliseren van het ontslagproces. Het HMC past momenteel de informatievoorziening aan naar aanleiding van deze bevindingen. Daarnaast gaat een groep derdejaars studenten van de opleiding hbo Verpleegkunde, die stagelopen op de afdeling Heelkunde, het persoonsgerichte ontslagproces implementeren op de afdeling in het kader van hun onderwijsopdracht. 

Partners 

Voor dit project werken we samen met de Hotelschool The Hague, zorgverleners vanuit het Haaglanden Medische Centrum (HMC) en studenten van de opleiding HBO verpleegkunde en de Hotelschool the Hague.  

Vanuit deze organisaties werken de volgende mensen aan dit project: Dr. Lottie Kuit-Evers  (HHS), Angelique Lombarts (voorheen HTH), Karoline Wiegerink, Jeroen Oskam (HTH),  Onno Guicherit, Paul de Vos, Monique Kroeze-Verdonkk (HMC). 

Onderdeel van Medical Delta 

Het lectoraat is onderdeel van een van de living labs van het samenwerkingsnetwerk Medical Delta, namelijk Living Lab Better in Better out. In dit lab wordt onderzoek gedaan naar hoe mensen met kanker optimaal ondersteund kunnen worden voor, tijdens en na hun behandeling. Het doel is om men zo snel mogelijk weer mee te laten doen in het dagelijks leven en de maatschappij.  

Contact 

Lottie Kuijt-Evers (l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl