In het Kennisplatform Seniorvriendelijke stad Den Haag nemen behalve de Gemeente Den Haag, ook belangenorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners uit de regio Den Haag deel. Het Kennisplatform adviseert over de opzet van de integrale monitor seniorvriendelijkheid en ondersteunt bij de werving van respondenten. Daarnaast brengen partners relevante onderzoeken en andere informatie in het Kennisplatform in, zodat kennis op het gebied van Den Haag seniorvriendelijke stad verder gedeeld en verrijkt wordt. Het gemeentelijke Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 kent drie thema’s: Meedoen en leefplezier, Gezond en veerkrachtig, en Prettig wonen in je wijk.

Samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy, heeft het lectoraat Urban Ageing een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over hun stad bij Haagse senioren. De resultaten werden in januari 2021 gepresenteerd. In Den Haag wonen ruim 76.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Eind 2014 trad Den Haag als eerste Nederlandse stad toe tot het wereldwijde netwerk van 'age friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Onderzoek in 2020: wereldprimeur

Om de tevredenheid onder De Haagse ouderen te meten, werd de vragenlijst Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) ontwikkeld en getest. Een wereldprimeur omdat nog nergens ter wereld een integraal kwantitatief meetinstrument bestond. Naast het invullen van de vragenlijst konden ouderen ook meepraten in stadsateliers die in alle stadsdelen zijn georganiseerd. De resultaten van de monitor aan de hand van deze vragenlijst zijn op 29 januari 2021 aangeboden aan de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal en Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Tevreden

Ouderen geven de stad Den Haag een goede voldoende voor seniorvriendelijkheid. Ze zijn erg tevreden over hun eigen woning. De openbare ruimte en gebouwen in Den Haag scoren lager. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn wat minder tevreden over Den Haag als seniorvriendelijke stad.

Bevindingen

De vragenlijst gaat in op een aantal domeinen die van invloed zijn op het dagelijkse leven van ouderen.

Huisvesting

Net als de rest van de Haagse bevolking wonen Haagse ouderen vooral in een flat of appartement. Zij geven hun eigen woonruimte een goed oordeel. De meeste ouderen willen niet verhuizen omdat zij hiertoe vele barrières zien. Toch denkt bijna een derde van de Haagse ouderen aan verhuizen omdat zij toekomstbestendig willen wonen. Het advies aan de gemeente is daarom om aan te sturen op de bouw van meer geschikte woningen en wooncoaches voor hulp bij verhuizen aan te stellen.

Sociale participatie

De Haagse ouderen waarderen het beschikbare aanbod voor ontmoeting positief gewaardeerd en zijn vaak bereid anderen te helpen. Toch voelt meer dan de helft van de ondervraagden zich eenzaam. Ze zijn extra bezorgd vanwege corona. Het advies aan de gemeente is meer laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren en de mogelijkheden tot een zinvol leven te verruimen.

Respect en sociale inclusie

Een meerderheid van de Haagse ouderen voelt zich thuis in de buurt en voelt zich gerespecteerd. Zij zien ook dat hun buurt verandert. De drempel om kennis te maken met buurtgenoten met een andere culturele achtergrond is hoog. Zaken zoals het leefklimaat, vreedzaam samenleven en navolging van regels zien ouderen achteruitgaan. Het advies aan de gemeente is om de mogelijkheden voor ontmoeting van jong en oud te verruimen, (leeftijds)discriminatie tegen te gaan en te werken aan het verbeteren van het imago van ouderen.

Burgerschap en werkgelegenheid

Haagse ouderen verlenen vaak burenhulp en zoeken zinvolle, nuttige tijdsbesteding. Echter het voldoende betrokken zijn met wat er in de buurt gebeurt en de mogelijkheden tot het hebben van werk dat aansluit bij de eigen vaardigheden en interesses vragen om verbetering. Het advies aan de gemeente is om zo veel mogelijk ouderen te betrekken bij de planvorming en niet alleen de al bekende groepen.

Communicatie en informatie

Gemeentelijke informatie en de leesbaarheid hiervan scoren voldoende. Minder tevreden zijn de ouderen over de wijze waarop de gemeente naar hen luistert. Ook het kunnen vinden van bepaalde informatie is soms een probleem, en ouderen vinden het lastig de snelle digitale ontwikkelingen te volgen. Het advies aan de gemeente is informatie digitaal én op papier te blijven verstrekken, digitale trainingen te laten geven en ouderenconsulenten goed vindbaar te laten zijn.

Sociale en gezondheidsvoorzieningen

De waardering voor sociale- en gezondheidsvoorzieningen in het algemeen is goed. Lager is de waardering voor de huishoudelijke zorg, de ondersteuning voor mantelzorg en de zorg en hulp in geval van ziekte of beperking die men ontvangt. Het advies aan de gemeente is de ondersteuning voor zieken te verbeteren en hulp beter vindbaar te maken bij huisarts, thuiszorg of bibliotheek.

Buitenruimten en gebouwen

Haagse ouderen zijn het minst tevreden over de buitenruimte en gebouwen in de stad. Met name de beschikbaarheid van openbare toiletten, toegankelijkheid van de buurt en winkels, bankjes en veilige oversteekplaatsen scoren een onvoldoende. Het advies aan de gemeente is om in te zetten op goed onderhoud, voldoende bankjes en een zichtbare wijkagent.

Transport

Het Haagse openbaar vervoer wordt positief gewaardeerd. Over de bereikbaarheid en verhoogde perrons zijn de ouderen tevreden. Wel is behoefte aan minder overstappen om van A naar B te gaan en aan meer parkeerplaatsen (speciaal ook voor mindervaliden), met name in het centrum. Het advies aan de gemeente is hier aandacht aan te besteden.

Financiën

De meerderheid van de Haagse ouderen kan goed rondkomen. Zij maken zich wel zorgen over hun financiën, zoals de hoogte van het pensioen en oplopende kosten. Zo'n 14% van de ondervraagden komt echter geld te kort. Zij weten niet goed waar zij informatie of hulp hiervoor kunnen krijgen, nu banken hun kantoren sluiten en alles digitaal wordt. Het advies aan de gemeente is meer plaatsen voor financieel advies ter beschikking te stellen en mensen met minder inkomen beter te ondersteunen.

Meer weten?

Partners

De Haagse werkt in dit project samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy. In het Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag zullen diverse maatschappelijke partners zitting nemen. Al deze partners zetten zich in voor Den Haag als seniorvriendelijke stad en leveren input voor het onderzoek.

De Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire gelanceerd in Den Haag

Begin 2020 heeft de Gemeente Den Haag een consortium bestaande uit De Haagse Hogeschool, Hulsebosch Advies en AFEdemy de opdracht gegeven om een vragenlijst te ontwikkelen en daarmee een representatief onderzoek te doen naar de ervaren seniorvriendelijkheid van ouderen in de stad.

De Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire meet de belevingswereld van ouderen op de acht domeinen van de Wereldgezondheidsorganisatie, plus een relevant negende domein van iemands financiële situatie. De vragenlijst kan vrijelijk gebruikt worden door iedere publieke organisatie, gemeente, onderzoekers of eenieder met interesse in seniorvriendelijkheid. Lees meer >

Onderzoek in 2021: Veiligheid

Het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 is gelanceerd in het vierde kwartaal van 2020 en voorziet in concrete acties op het gebied van een seniorvriendelijke samenleving in de gemeente. Het Actieprogramma heeft drie thematische gebieden: Meedoen en Leefplezier, Gezond en Veerkrachtig en Prettig wonen in je wijk. Een van de thematieken die terugkomt in dit Actieprogramma is het gevoel van veiligheid in verschillende verschijningsvormen. Zo wil het Actieprogramma onder de noemer Meedoen en Leefplezier inzetten op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en uitsluiting van senioren op basis van hun seksuele geaardheid of identiteit. Bewustwording en aandacht kan een groot verschil maken om het gevoel van veiligheid voor alle senioren te vergroten. Onder de noemer Gezond en Veerkrachtig wordt stilgestaan bij het gegeven dat ouder worden gepaard gaat met een toename van bepaalde risico’s, zoals de kans op vallen, uitdroging bij extreem warm weer, overbelasting als mantelzorger en financiële uitbuiting. Ouderen zullen informatie ontvangen over wat zij zelf kunnen doen (weerbaarheid) of waar zij terecht kunnen als zij onveilige zaken signaleren. Ook is er speciale aandacht voor financiële uitbuiting en andere vormen van ouderenmishandeling. Binnen het thema Prettig Wonen in Je Wijk wordt stilgestaan bij het hebben van een fijne thuisbasis als vereiste om je veilig en goed te voelen en leefplezier te ervaren.

In 2021 is onderzoek gedaan naar hoe ouderen in Den Haag de veiligheid in hun stad ervaren. Op basis hiervan is een classificatie samengesteld van veiligheidsbeleving. We hebben gekeken naar wat ouderen belangrijk vinden als het gaat om hun veiligheid, en wat ouderen zelf en samen kunnen doen om hun veiligheidsgevoel in de stad te vergroten?