Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Greenport project 1 - Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland

De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom voert het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning in samenwerking met het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van Inholland twee onderzoeken uit in de Greenport West-Holland op het thema ‘De mens in innovatie’.

Deze onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland en worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Innovatiepact Greenport West-Holland. Met deze onderzoeken willen we ondernemers in de achtertuin van De Haagse Hogeschool, en alle andere partners die betrokken zijn bij publiek-private samenwerkingen, ondersteunen.

Samenwerking

Steeds vaker worden de handen ineengeslagen om samen doelen te bereiken. De publiek-private krachten worden gebundeld in fieldlabs of learning communities. De samenwerkingen kunnen allerlei namen hebben en ook diverse innovatieve oplossingen bieden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze oplossingen uit dergelijke samenwerkingen worden verduurzaamd? Met die vraag zijn de onderzoekers aan de slag gegaan. Het doel van het project is een tool te ontwikkelen om samenwerking en opbrengsten van een learning community te verduurzamen zodat ondernemers en hun medewerkers meer inzicht krijgen in wat nodig is om resultaat te behalen uit de deelname aan publiek-private samenwerkingen in de Greenport.

Seeds of Innovation

In het project ‘Duurzame learning communities’ heeft het lectoraat, in co-creatie met gedreven professionals uit de groene sector, de tool opgeleverd onder de naam: Seeds of Innovation. Met deze digitale tool kunnen de deelnemers van learning communities aan de slag. Iedere deelnemer kan 12 succesfactoren scoren die gaan over het verduurzamen van de samenwerking en het meer gebruik maken van de opbrengsten. In de tool staan ook tips per succesfactor om daarna een gesprek te kunnen voeren over de succesfactoren die aandacht behoeven. De tool is getest bij zowel onderwijspartners als bij een learning community.

Deze tool maakt wat we impliciet doen expliciet én bespreekbaar.

Deelnemer validatiesessie en partner in een learning community


Belang onderwijs

Learning communities zijn hot, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar duurzaamheid van de samenwerking en van de opbrengsten. In het onderwijs wil men op deze wijze samenwerken met het werkveld, daarom is meer kennis over op hoe samenwerking in en opbrengsten van learning communities verduurzaamd kunnen worden van belang. 

Projectresultaten

Contactpersonen

Voor meer informatie over de projecten in de Greenport kunt u contact opnemen met dr. Ellen Sjoer, Lector Duurzame Talentontwikkeling, De Haagse Hogeschool (e.sjoer@hhs.nl/06-49690191) of Rachelle van Harn (r.c.vanharn@hhs.nl/06-48072136)