Kenniscentrum Health Innovation

“Oog van de meester”

Het onderzoeksproject “Oog van de meester” beoogt nieuwe inzichten te verwerven over de mate en aard van perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs en over methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten mogelijk maakt om het gewenste niveau van perceptuele bekwaamheid te bereiken. Deze inzichten worden geïmplementeerd in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving voor het oefenen van perceptuele bekwaamheid.

Het oog van de meester refereert aan de perceptuele bekwaamheid of vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. Een nauwkeurige observatie is een cruciale voorwaarde voor het geven van adequate leerhulp en/of betrouwbare cijfers. Het is een onmisbare schakel in het realiseren van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs.

Het adequaat feedback en betrouwbaar cijfers geven vereist een nauwkeurige waarneming van de bewegingsactiviteiten van leerlingen. Docenten en opleiders LO stellen de vraag in hoeverre docenten LO hiervoor daadwerkelijk perceptueel bekwaam genoeg zijn (er zijn gerede twijfels hierover); of er noodzaak is die perceptuele bekwaamheid te oefenen (nu is hoogstens sprake van naïef oefenen); en op welke wijze dat moet gebeuren (bij voorkeur zelfstandig). De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende om deze praktijkvragen te beantwoorden. Er is dus nieuwe kennis nodig. Deze beogen we met dit onderzoeksproject te vergaren door het beantwoorden van drie onderzoeksvragen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende partners: Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam,  Hogeschool van Amsterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door RAAK-PRO subsidie, toegekend door Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO.

Voor meer informatie kijk op: https://oogvandemeester.com/

Publicaties