Burgerschap en Diversiteit

Over het lectoraat Burgerschap en Diversiteit

De bevolking in westerse landen is steeds meer een afspiegeling van de etnische en religieuze diversiteit van de wereldbevolking als geheel. In plaats van een verzameling van culturele gemeenschappen die samen of naast elkaar leven, zien we dat individuen, geholpen door de sociale media, gemakkelijker dan voorheen contacten leggen over de grenzen van hun ‘eigen’ gemeenschap heen. De uitdaging is om deze superdiversiteit zodanig vorm te geven dat elk individu zich optimaal kan ontplooien, ongeacht etnische afkomst, geloof, sekse of seksuele voorkeur, zonder dat we daarbij het belang van gevoelens van saamhorigheid uit het oog verliezen.

Het lectoraat Burgerschap en Diversiteit houdt zich bezig met de manier waarop we in een liberaal-democratische samenleving een goede balans kunnen vinden tussen de erkenning van de gelijkheid en vrijheid van elke individuele burger enerzijds, en het respect voor verschillen tussen groepen anderzijds. 

Projecten en publicaties

Superdivers!

Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving.
Zes casestudies, over onder meer studenten in het hoger beroepsonderwijs, schoonmakers in een verzorgingstehuis, ondernemers in een multiculturele winkelstraat, een maatschappelijk werkers met een postkoloniale achtergrond, verricht door onderzoekers van het lectoraat. De bundel sluit af met een essay van Baukje Prins over het raadsel van cultuur (Eburon/De Haagse Hogeschool 2013).

Download de bundel

Geboren en getuige in de Schilderswijk

Verhalen van jongeren in de Haagse Schilderswijk over vertrouwen in de politie, gebaseerd op diepte-interviews en focusgroep gesprekken met 49 jonge bewoners in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Download het rapport

'We zijn hier allemaal zusjes'

Een etnografisch onderzoek op een superdiverse mbo opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Het middelbaar beroepsonderwijs is een belangrijke emancipatiemotor voor jongeren met een migratie achtergrond. Tegelijkertijd zijn er zorgenover de toenemende gevoelens van vervreemdingvan deze jongeren ten aanzien van de Nederlandse samenleving. En over docenten die worstelen met handelingsverlegenheid wanneer ze hiermee worden geconfronteerd.

Dit boek laat aan de hand van concrete casussen zien dat een aanzienlijk deel van de problemen op school is te wijten aan organisatorische onrust veroorzaakt door bestuurlijke 'trilemma's' rond kwaliteit, rendement en emancipatie.

Download de pdf

H/Doet: students in action

H/Doet is een project dat het sociaal en kritisch democratisch burgerschap stimuleert van studenten, voor studenten en door studenten. Dit betekent concreet dat het project bijdraagt aan het stimuleren en ondersteunen van studenten in het doen van vrijwilligerswerk voor de eigen lokale gemeenschap, de pluriforme Haagse samenleving, of een internationale organisatie in binnen- of buitenland. H/Doet is een initiatief van het lectoraat Burgerschap & Diversiteit, het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld en de Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie.

Wat doen wij?

H/Doet organiseert activiteiten en voert onderzoek uit. We verbinden wereldburgerschap en participatie als (onderzoeks)activiteit nadrukkelijk aan het onderwijs en de buitenwereld. Dat doen we door onderzoek- en onderwijsgerelateerde activiteiten te initiëren of ontwikkelen en aan te bieden in samenwerking met studenten.  H/Doet organiseert activiteiten binnen de hogeschool met het doel studenten te informeren over de mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt. Je kunt daarvoor je eigen activiteiten ontwerpen en uitvoeren. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een debat of een symposium te organiseren als je daarvoor goede ideeën hebt. Voor het ontwerpen en uitvoeren van activiteiten ontvang je begeleiding. Je kunt daarmee vrije studiepunten verdienen als je opleiding daarvoor de mogelijkheid biedt. Je kunt hiermee ook je CV aanvullen met waardevolle werkervaring. Het is ook mogelijk hiervoor een certificaat te ontvangen. Dat kan ook als je meewerkt aan onderzoek of onderzoek uitvoert. H/Doet voert in samenwerking met het lectoraat Diversiteit en Burgerschap onderzoek uit naar de volgende vragen:
 • Wat beweegt jongeren/ studenten om zich in te zetten voor mensen buiten hun directe kring van persoonlijke relaties?
 • Onder welke voorwaarden is het binnen de pluriforme gemeenschap van de hogeschool, de stad, het dorp en de bredere samenleving mogelijk voor mensen om elkaar te kunnen en willen begrijpen, samen te leven en te werken?

Voor wie?

H/Doet biedt alle studenten van De Haagse Hogeschool de gelegenheid om buiten de eigen opleiding betrokkenheid bij anderen / de samenleving om te zetten in daden: door het doen van vrijwilligerswerk, het organiseren van activiteiten over vrijwilligerswerk of het aandragen van thema’s voor debat. Als je al vrijwilligerswerk doet ben je welkom bij het project. Je bent ook welkom als je van plan bent om vrijwilligerswerk te gaan doen en op zoek bent naar inspirerende werkzaamheden. Of als je bij wilt dragen aan onderzoek naar sociaal en kritisch democratisch burgerschap.

Met wie werken wij samen?

Studenten van alle opleidingen zijn welkom bij het project. Daarvoor onderhouden wij contact met een groot aantal opleidingen binnen de hogeschool.
Wij werken samen met Den Haag Doet. Dit is een online platform waar organisaties in de gemeente Den Haag hun vraag naar vrijwilligers plaatsen in de vorm van een vacature. Op het platform staan meer dan 1000 vacatures online op diverse werkterreinen. Den Haag Doet heeft in De Haagse Hogeschool een vrijwilligerspunt waar studenten je kunnen informeren over vrijwilligerswerk en je de weg kunnen wijzen naar interessante plekken. Het punt is iedere dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 te bezoeken in het Atrium van de hogeschool. Je kunt natuurlijk ook kijken op www.denhaagdoet.nl.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

H/Doet is er voor je als je al vrijwilligerswerk doet en je je er verder in wilt ontwikkelen. Maar ook als je van plan bent om vrijwilligerswerk te doen en op zoek bent naar (inspirerende) werkzaamheden. En via het project kan je jouw onderzoek vaardigheden ontwikkelen en verdiepen. Je kunt bij het project terecht voor:

 • Het vrijwilligerspunt Den Haag Doet: helpt je verder als je vrijwilligerswerk zoekt
 • Deelname aan en de organisatie van symposia en debatten over thema’s van de participatiesamenleving en burgerschap/ vrijwilligerswerk
 • Meedoen aan en/of uitvoeren van onderzoek van het lectoraat* Burgerschap & Diversiteit
 • Ruimte voor jouw eigen initiatieven om je betrokkenheid bij je omgeving en de samenleving te (door)denken en doen.

* Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen. Zij bestaan uit lectoren en kenniskringen die door het doen van onderzoek verbindingen leggen tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Wat levert deelname aan het project je op?

 • Iets doen en daarmee iets betekenen voor een ander, of een ander blij maken met vrijwilligerswerk: daarvan word je zelf ook blij. Het is gewoon leuk om te doen!
 • Je vergroot je netwerk en het is een plus op je CV
 • Je kunt werkervaring opdoen op plekken die minder voor de hand liggen
 • Je kunt je ambities realiseren en je talenten ontdekken of inzetten
 • Je kunt je vaardigheden vergroten op het gebied van debatteren of het organiseren van dialoog
 • Je kunt oefenen met onderzoek en je onderzoekvaardigheden vergroten
 • Je kunt je vaardigheden op het gebied van communiceren en diversiteit vergroten.  Dit doe je door:
  • Samen te werken buiten de grenzen van je eigen discipline en beroep
  • Het doorbreken van grenzen van afkomst , taal en cultuur
  • Het samenbrengen van mensen door organisatie van activiteiten of het doen van vrijwilligerswerk.

Wat kan jij voor het project betekenen?

H/Doet ontwikkelt zich door inzet en initiatieven van jou en je medestudenten. Door samen DOEN en/ of samen ONDERZOEKEN draag je bij een het realiseren van de doelen van het project: het stimuleren van het sociaal en kritisch-democratisch burgerschap.

 • Je kunt meedoen aan onderzoek van het lectoraat als je al vrijwilligerswerk uitvoert
 • Je kunt onderzoeksopdrachten van het lectoraat uitvoeren
 • Je kunt ambassadeur voor het project worden. Hiermee ontwikkel je mee aan de opbouw en voortgang van het project
 • Je kunt je melden als vrijwilliger bij Den Haag Doet

Publicaties en nieuws

Voor meer informatie over het project en voor vragen kun je contact opnemen met:
Mevrouw A.M.B. (Margot) Sol, projectleider van- en onderzoeker H/Doet: students in action. E-mail: a.m.b.sol@hhs.nl

 

 

Baukje Prins, lector (2009-nu)

Baukje Prins studeerde Nederlandse Taal & Letterkunde en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte ze enige jaren als lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs. In 1997 promoveerde Baukje aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over feministische kennistheorie en het Nederlandse minderhedenvertoog. Na haar promotie was ze docent sociale en politieke filosofie aan onder meer de universiteiten van Maastricht en Groningen.

Agenda

Bijeenkomsten 2017DatumLocatieSprekers

Questioning Culture.
Gastcollege tijdens
de Intercultural Week, IBMS

27 januari
9.30 – 10.30 uur
Auditorium
De Haagse
Hogeschool
Baukje Prins
Nieuwjaars Diner
Pensant Platform INS,
bijdrage aan talkshow.
30 januari
18.00 – 21.30 uur
AmsterdamBaukje Prins
Is de witte man bevoorrecht?
Bijdrage aan debat
in centrum DwarsDiep

7 februari
20.00 – 22.00 uur

Groninger Forum,
Hereplein 73
Groningen
Baukje Prins
Immigranten in Nederland
sinds WO II
Lezing voor ‘Lentekriebels’, evenement voor deelnemers Schakelklas HHs

8 februari
16.00 uur

OV 3.37
De Haagse
Hogeschool

Baukje Prins

Interview over boek
Gemengde Gevoelens, radioprogramma OBA-live

15 februari

15.00-16.00 uur

Openbare
Bibliotheek
Amsterdam

Baukje Prins
Wat zou jij doen….?
Workshop Omgaan met
dilemma’s rond diversiteit
voor medewerkers

16 februari
16.00 – 18.00 uur

De Haagse
Hogeschool
Baukje Prins,
Simten Goren

Terugkomdag voor
deelnemers Leergang
Diversiteit en
Cultuursensitiviteit

17 februari
9.00 – 14.00 uur
EEKTA
Den Haag
Baukje Prins

Intersectionality as a
heuristic device.

Gastcollege mastercourse Experiencing Difference.

23 februari
11.00 – 13.00 uur

Dept. Political Sciences, Universiteit van
Amsterdam

Baukje Prins

Leergang Diversiteit en Cultuursensitiviteit

10, 17 en 24 maart
9.00-14.00 uur

Den Haag

Baukje Prins,
Jan Booij
Bijdrage aan Kansendialoog
met studenten over
diversiteit en identiteit.
14 maart
16.00-18.00 uur

Speaker’s Corner,

De Haagse
Hogeschool

Baukje Prins
Zin en onzin van cultuur.
Lezing voor De Haagse
Lucifer.
21 maart
17.00-18.30 uur
Om de Hoek,
Schuytstraat,
Den Haag
Baukje Prins
Zin en onzin van cultuur.
Lezing voor De Haagse
Lucifer.
28 maart
17.00-18.30 uur
Om de Hoek,
Schuytstraat,
Den Haag
Baukje Prins
Deelname paneldiscussie:
Is Nederland wereldvreemd geworden?

Studentenvereniging
Mashriq
29 maart
17.00 – 18.30 uur
Aula
De Haagse
Hogeschool
Baukje Prins

Waardig ouder worden in

een superdiverse stad.

Bijdrage aan Platform 31 Collegetour Licht op vergrijzing

4 april
17.30-20.30 uur
Laaktheater
Den Haag
Baukje Prins
Wat zou jij doen….?
Workshop
Omgaan met dilemma’s
rond diversiteit
voor medewerkers

20 april
16.00 - 18.00 uur

De Haagse
Hogeschool
Baukje Prins,
Simten Goren
What would you do…?
Workshop Cultural misunderstandings,
for staff members THUAS
18 mei
16.00 – 18.00 uur
De Haagse
Hogeschool

Baukje Prins

Wat zou jij doen….?
Workshop
Omgaan met dilemma’s
rond diversiteit
voor medewerkers

15 juni
16.00 – 18.00 uur

De Haagse
Hogeschool
Baukje Prins,
Simten Goren
De stad als vluchthaven:
over integratie in een
superdiverse samenleving
. Afscheidssymposium
Baukje Prins
29 juni
13.30-17.00 uur

OV 3.37
De Haagse
Hogeschool

Baukje Prins
Presentatie onderzoeksrapport
Geboren en getuige in de Schilderswijk, over verhalen van jongeren over de
politie

25 september

19.00 – 21.30
uur

Theater de Vaillant

Den Haag

Corina Duijndam (HHs), Dean Arma, Atta de Tolk en Gikkels, o.l.v Dionne Abdoelhafizkhan

Contact Lector Burgerschap en Diversiteit

Dr. Baukje Prins | LinkedInprins-bd
070 - 445 7007
b.prins@hhs.nl

Anita Ham

a.ham@hhs.nl

Corina Duijndam

c.c.duijndam@hhs.nl

Vita van der Staaij

v.f.vanderstaaij@hhs.nl

Juul Gooren

j.c.w.gooren@hhs.nl

Sleep opzij