Financial Inclusion and New Entrepreneurship

Over het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship

Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, daarbij bieden mobiliteit en sociale media nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markten verkennen. Zo worden werk en ondernemen steeds meer in combinatie opgepakt. Deze hybride vormen van ondernemen vragen om een kijk op financiële ondersteuning. 

Het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship (FINE) wil met kennis over nieuwe vormen van financiering en nieuwe – hybride – vormen van ondernemen, bijdragen aan een samenleving waar ondernemende mensen het verschil maken. Het onderwijs en onderzoek is gericht op studenten, docenten en de beroepspraktijk die meer willen weten en begrijpen van de rol van de ondernemende mens in de samenleving.

Het lectoraat heeft de volgende doelstellingen:

 • Het systematiseren en verspreiden van kennis over Financial Inclusion en New Entrepeneurship, zowel nationaal als internationaal.
 • Het opzetten van praktijkgericht onderzoek met een sterke link naar het onderwijs.
 • Bijdragen aan de professionalisering van docenten en onderzoekers van De Haagse Hogeschool door hen actief te laten deelnemen aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship heeft meerdere onderzoekslijnen, te weten:

Albert Kraaij’s research focuses on job creation by starting companies. In a groundbreaking research  in the 80ies Leadholm & Mead demonstrated that there existed hardly any transition from a micro-enterprise to a small enterprise or from a small enterprise to a medium-sized enterprise. Albert is trying to find out whether this also is the case nowadays in the Netherlands. And if graduation would take place the question is which variables would play a role in that process.

The statistical base for this research is a panel dataset focusing on start-ups in the Netherlands in the period 2008 – 2011, created by EIM/Panteia. This research is carried out in cooperation with the Institute of Social Sciences (EUR). Students from  The Hague University of Applied Sciences assist in various part of the programme as well.

Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: A.Kraaij@hhs.nl.
De traditionele indeling van loondienst, eigen bedrijf en uitkering lijkt op zijn retour. Steeds meer mensen combineren loondienst of een uitkering met een eigen onderneming (hybride ondernemerschap). Henk van den Heuvel heeft, samen met 20 studenten, een vooronderzoek gehouden naar hybride ondernemerschap in de wijk Laak Noord.

Dit vooronderzoek krijgt een vervolg in de gemeente Den Haag. Centraal staat daarbij de vraag hoeveel mensen op dit moment hybride ondernemen. Daarnaast proberen we duidelijk te krijgen hoe de financieringsbehoefte van deze groep ondernemers is.
Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: h.vandenheuvel@hhs.nl.
Julie-Marthe Lehmann heeft bij 16 etnische minderheden onderzoek gedaan waaruit blijkt dat  een grote meerderheid binnen hun sociale netwerken bekend is met vooral het informeel sparen en lenen binnen een groep. Maar er is nog weinig kennis als het gaat om geld onder veel andere bevolkingsgroepen in Nederland. Daarom begeleidt zij studenten die dit onderzoek verder verdiepen en/of verkennen. Daarnaast zet zij als promotiestudente CAF-groepen op in Nederland en onderzoekt in hoeverre de deelname van invloed is op het welzijn van de leden. Een CAF-groep bestaat uit 10-20 leden, die regelmatig gezellig bij elkaar komen om individueel te sparen en geld aan elkaar te lenen. De deelname aan deze zelf-gefinancierde gemeenschappen stelt mensen in staat om op regelmatige basis geld te sparen. Verder krijgen ze op eenvoudige wijze toegang tot kleine onderhandse leningen.

Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: J.M.Lehmann@hhs.nl.
Marius Zomer doet onderzoek naar de effectiviteit van het tot stand brengen van een financieringsmatch tussen MKB-ondernemers en de aanbieders van financiering. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van het MKB-Financieringsportaal FIN(e)D It. In het Financieringsportaal zal de effectiviteit van het doorlopen van  de volgende drie stappen nader worden onderzocht:

 • Het vaststellen van de financieringsbehoefte bij de MKB-ondernemer;
 • Het vaststellen van het beste financieringsproduct voor de MKB-ondernemer. Hierbij zal een bewuste afweging van de keuze tussen Eigen Vermogen en Vreemd
 • Vermogen worden gemaakt;
 • Het juist doorlopen van het proces voor het verkrijgen van financiering en monitoring en nazorg met betrekking tot het nakomen van de verplichtingen na het verstrekken van de financiering.

Het Financieringsportaal FIN(e)D It zal beschikbaar komen via een interactief web-based platform. Met behulp van de platform is er online en offline contact met de MKB-ondernemer. De spil in dit interactieve platform is de Financieringscoach. Deze zal samen met de MKB-ondernemer de drie genoemde stappen doorlopen. De Financieringscoach wordt ondersteund door studenten van De Haagse Hogeschool. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of het doorlopen van de unieke stappen van het Financieringsportaal zullen leiden tot andere, nieuwe financieringsvormen bij de MKB-ondernemer en tot een beter begrip van financiën en de rol van financiering in de eigen onderneming.

Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: j.n.m.zomer@hhs.nl.

 


 
Ondernemen is een effectieve manier van leren” en “ondernemers ontwikkelen effectief binnen de omgeving van een incubator”. Twee hypotheses, die onderzocht worden in een verkennend onderzoek door Toon Buddingh naar de effectiviteit van incubators voor het ondernemerschapsonderwijs. In het onderzoek wordt vanuit het oogpunt van incubators een zo volledig mogelijk benchmark uitgevoerd naar incubators in Nederland en enkelen uit het buitenland. Vanuit de onderwijskant wordt onderzocht wat de ervaringen zijn met de verschillende action learning methodes, zoals Effectuation, Lean Launchpad, coaching en incubation. Bij drie groepen studenten, in drie verschillende trajecten, binnen De Haagse Hogeschool zijn interviews afgenomen aan het begin van hun student-onderneming. Aan het einde wordt gevraagd waar zij het meest van geleerd hebben. Deze drie analyses, aangevuld met literatuuronderzoek over incubators en diverse action learning methodes, kan worden aangegeven óf er kritische succesfactoren zijn voor het leren door ondernemen binnen een incubator in een hogeschoolomgeving en welke daarvan door de school kunnen worden beïnvloed.

Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: A.H.Buddingh@hhs.nl.
 
Leren, ontwikkelen, veranderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit toegepast handelingsonderzoek, uitgevoerd door Erwin Sengers zal gericht zijn op het achterhalen van antwoorden op de vraag hoe zelfstandig handelingsvermogen van de onderzochte doelgroep (3 e jaars sportmanagement) studenten zich ontwikkelt. Vervolgens wil dit onderzoek inzicht krijgen op de elementen die te maken hebben met ‘interne gedrevenheid’ in relatie tot (21 ste )verondersteld handelingsrepertoire. Meer specifiek heeft dit onderzoek tot doel om verbanden te vinden tussen het belang van aandacht voor de 21 ste eeuwse vaardigheden en de ontwikkeling van zelfstandig handelingsvermogen (Sengers,2014).

  Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: sengers.hhs@gmail.com
 
Geld beheerst ons leven op allerlei terreinen. Kunnen we ook zonder geld? Maar mensen zoeken ook wegen om los te komen van de manier waarop geld hun leven beheert. Of zoeken naar vormen om daarover meer controle te krijgen. Wat zij de alternatieven voor geld zoals we dat in het dagelijks leven tegenkomen? Nieuwe manieren ontstaan om trasacties tussen mensen te registeren en in waarde uit te drukken: dat kan in de vorm van ruilen, met behulp van waardepapieren zoals Noppes of Makkies, met Bitcoins, en met  ‘eigen geld’. Hoe betrouwbaar zijn die registraties, en hoe kun je die waarderen. Kun je daarover en oordeel geven naar derden?

Onderzoek op dit terrein is onderdeel van een initiatief om anders tegen geld aan te kijken. In dat kader is recentelijk ook een notitie uitgekomen over Self Controlled Financial Systems opgesteld in samenwerking met het European Microfinance Network.

Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoekers: n.molenaar@hhs.nl en J.M.Lehmann@hhs.nl.
Het Haags Hybride Financiering Initiatief (HHYFI) – opgezet als een leerbedrijf binnen De HHs en kent drie hoofdcomponenten:

 • De onderwijscomponent: een leerbedrijf door, met en voor studenten - leren door de praktijk
 • De onderzoekscomponent: onderzoeken terwijl HHYFI zich ontwikkelt
 • De uitvoeringscomponent; aanbieding van (financiële) diensten aan hybride (student)

Ondernemers

Het onderzoekswerk dat mede door studenten onder leiding en met begeleiding van HHYFI wordt uitgevoerd, genereert meer inzicht in de problematiek rond de hybride student ondernemer.

 Onderzoeksvragen die opgekomen zijn (en gedeeltelijk al zijn beantwoord

 • A. Hoe regelen hybride studenten ondernemers hun (externe) financiering. Onderzoek wordt nu opgestart mede nv signalen vanuit de markt dat financiering op dit moment voor de potentiële klanten van HHYFI niet een belemmering is om hun hybride activiteiten mogelijk te maken.
 • B. Kan de hybride student ondernemer ook door derden gefinancierd worden? Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om een (Crowdfunding ) platform op te zetten en in het bijzonder alumni van De Haagse te koppelen aan hybride student ondernemers van de hogeschool.
 • C. Doelgroepen analyse aan De Haagse wordt nu uitgevoerd. Dit wordt uitgebreid met een onderzoek in de gemeente Den Haag door een lid van de kenniskring van FINE. De resultaten worden t.z.t. naast elkaar gelegd voor nadere analyse. De uitkomsten va het onderzoek in de gemeente Den Haag worden Q1/2 2015 verwacht en dienen voor de besluitvorming m.b.t. de uitbreiding van HHYFI naar Haaglanden.
  Waar mogelijk koppelen we onderzoeken van de studenten binnen HHYFI aan onderzoeken van de leden van de kenniskring zelf.
       Wil je meer weten? Neem contact op met de onderzoeker: n.molenaar@hhs.nl.
   

Haagse Hybride Financiering Initiatief

Het Haagse Hybride Financiering Initiatief (HHYFI) is een fonds beheerd door het lectoraat  Financial Inclusion and New Entrepreneurship van De Haagse Hogeschool. Studenten die naast hun studie ook zelfstandig willen ondernemen, kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij HHYFI (in de vorm van kleine leningen). Maar HHYFI is meer. Het is ook een leerbedrijf, een fonds dat opgezet wordt met en voor studenten.

Het Haagse Hybride Financiering Initiatief

De arbeidsmarkt verandert, het wordt dynamischer en mobieler in alle richtingen. In Nederland komt de hybride vorm van studeren én ondernemen steeds meer voor. Studenten willen aan de slag! Er ontstaan goede ideeën voor bijvoorbeeld commerciële websites, financieel adviesdiensten, een bijlesdienst et cetera. Maar wanneer daar financiële middelen voor nodig zijn blijven veel deuren gesloten. Banken willen niet investeren in deze  hybride ondernemingen. De bedragen die een student nodig heeft om te beginnen zijn namelijk te klein, en dus te kostbaar en niet winstgevend voor de bestaande banken. Vreemd genoeg wordt dat (nog) niet (h)erkend door financiële dienstverleners of beleidsmakers. Juist de hybride ondernemende student wordt door HHYFI ondersteund.

Ben je geïnteresseerd bent om een lening aan te vragen? Neem contact op met HHYFI: n.molenaar@hhs.nl

Projecten en publicaties

Entrepreneurs may have many faces

Every day we meet entrepreneurs: when we visit the corner deli, order a taxi, have a cup of tea in the bar accross the street or go to a hairdresser. We cannot escape from them: everything we use, products or services, has  been made by businesses started by entrepreneurs.

Read more

Lobbezoo, M. & Molenaar, N. (2016) Entrepreneurs may have many faces. De Haagse Hogeschool

It is beautiful but remains small...

Why is it that we know and still act as if we do not know? SMEs are considered engines of job creation and therefore growth and generation of income but is it really true that the solo self-employed and micro entrepreneurs will become small or medium entrepreneurs, e.g. graduate?

Read more

Kraaij, A. & Molenaar, N. (2016) It is beautiful but remains small.. . De Haagse Hogeschool

Microfinance,what is it all about?

People want to participate and not remain on the side-lines. Most people have good ideasfor how to participate, but making those ideas a reality requires money, as well as knowledge, information and an enabling environment.

Read more

Lehmann, J.M. & Molenaar, N. (2016) Microfinance,what is it all about ? De Haagse Hogeschool

Ondanks dat microkrediet inmiddels een geaccepteerd begrip is in Nederland, kan er nog veel meer talent worden benut.

Lector Klaas Molenaar

Klaas Molenaar, lector (2013 - nu)

Zijn expertise in ondernemerschap en MKB financiering (microkrediet en garantiefondsen) heeft Klaas Molenaar gedurende zijn loopbaan op verschillende vlakken opgedaan. Zo is hij onder meer oprichter van Triodos Facet (1990), een MKB consultancy, training en implementatiebureau, en bedenker van IntEnt Foundation. Verder is Klaas lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland, president van het bestuur van EMN (European Microfinance Network), bestuurslid van de KICI stichting en Board Member van MISFA Afghanistan. Sinds 2013 is Klaas Molenaar lector aan De Haagse Hogeschool. 

Contact lector Financial Inclusion and New Entrepreneurship

Klaas Molenaar, MA

Lector FINE

n.molenaar@hhs.nl
070 - 445 87 14

LinkedIn LinkedIn profiel

Agenda

DatumEvenementLocatie
21-23 juni 2017
FINE contributes to the 2017 EMN International Conference on Financial Education and Microfinance
Venice, Italy
18 mei 2017
De Dag van de Hybride Student Ondernemer
De Haagse Hogeschool

 

Kenniskring

Rolien Blanken

Faculteit Business, Finance & Marketing

r.blanken@hhs.nl
070 – 445 7105

LinkedIn LinkedIn profiel

Henk van den Heuvel

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

h.vandenheuvel@hhs.nl
070 - 445 8357

Eveline Kapteijn

Faculteit Business, Finance & Marketing

e.f.kapteijn-kruijswijk@hhs.nl
070 - 445 8053

LinkedIn LinkedIn profiel

Jan Hendrik van der Kooij

Faculteit Business, Finance & Marketing

j.h.vanderkooij@hhs.nl
070 -445 7797

LinkedIn LinkedIn profiel

Fred Huibers

Faculteit: Business, Finance & Marketing

f.e.huibers@hhs.nl
070-445 73 79

Annelies Kosijungan

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

a.kosijungan@hhs
070 - 445 8426

LinkedIn LinkedIn profiel

Albert Kraaij

Faculteit Business, Finance & Marketing

a.kraaij@hhs.nl
06 - 29 42 31 51

LinkedIn LinkedIn profiel

Gerard Kranenburg

Faculteit: Business, Finance & Marketing

g.t.kranenburg@hhs.nl
070-445 81 67

LinkedIn LinkedIn profiel

Julie-Marthe Lehmann

Faculteit Business, Finance & Marketing

j.m.lehmann@hhs.nl
070 - 445 7657

LinkedIn LinkedIn profiel

Richard van der Linden

Faculteit Business, Finance & Marketing

r.r.vanderlinde@hhs.nl
070-445 74 32

LinkedIn LinkedIn profiel

Margot Lobbezoo

Faculteit Business, Finance & Marketing

m.c.lobbezoo@hhs.nl
070 - 445 7820

LinkedIn LinkedIn profiel

Edwin Muntjewerff

Faculteit Business, Finance & Marketing

e.muntjewerff@hhs.nl
070 - 445 7967

LinkedIn LinkedIn profiel

Loes Nijskens

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

l.h.m.nijskens@hhs.nl
070 - 445 7963

LinkedIn LinkedIn profiel

Leo Rodenburg

Faculteit Business, Finance & Marketing

l.rodenburg@hhs.nl
06 - 21 22 85 44

LinkedIn LinkedIn profiel

Peter Steenwijk

Faculteit: Business, Finance & Marketing

p.j.w.steenwijk@hhs.nl
070 - 445 7415

LinkedIn LinkedIn profiel

Egbert Willekes

Faculteit Business, Finance & Marketing

e.j.willekes@hhs.nl
070 - 445 7365

LinkedIn LinkedIn profiel

Karijn Nijhoff

Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid

k.g.nijhoff@hhs.nl

Toon Buddingh

Faculteit Business, Finance & Marketing

a.h.buddingh@hhs.nl
06 - 51 33 26 38

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij