Internationale Vrede, Recht en Veiligheid

Over het lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid
Verschillende mondiale trends vormen op termijn een groot gevaar voor de gehele wereld. Denk aan:

  1. de voortgaande hoge bevolkingsgroei in de armste landen;
  2. structurele honger van ongeveer een zevende van de wereldbevolking, vooral veroorzaakt door slecht bestuur en diepe armoede;
  3. politiek geweld in de meeste niet-democratische staten waar geen stabiele rechtsorde bestaat;
  4. endemische ziekten en plagen;
  5. groeiende schaarste aan energie, land, zoet water, metalen en mineralen;
  6. achteruitgang van natuur en milieu;
  7. klimaatverandering en haar gevolgen;
  8. ernstige, georganiseerde internationale criminaliteit.

Wat deze dreigingen extra gevaarlijk maakt is dat zij in hun onderlinge wisselwerking elkaar versterken, en dat die negatieve dynamiek nog nauwelijks in kaart is gebracht. Zo maakt de hoge bevolkingsgroei in de armste landen het moeilijker de vraagstukken van falende staten terug te dringen, omdat zij door armoede en politiek geweld in hun voegen kraken. De langetermijn-tendensen hebben de neiging elkaar te versterken. Wat een oplossing lijkt op het ene terrein, kan de problemen op een ander terrein vergroten. Een voorbeeld is de inzet op gewassen voor biobrandstof om energieschaarste aan te pakken. Maar biobrandstoffen leveren netto weinig energie op, en maken de schaarste aan voedsel, landbouwgrond en water groter. Beter beleid van overheden, NGO’s en internationale organisaties dient integraal te zijn en de risico’s van deze tendensen en hun wisselwerking te beperken. Het onderzoek van het lectoraat zal vooral op deze wisselwerkingen worden gericht. 

Onderzoek en onderwijs

Het lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid wil door onderzoek en onderwijs bijdragen aan dit integraal systeemdenken. Het lectoraat hecht veel belang aan versteviging van de positie van Den Haag als Stad van Internationale Vrede en Recht. Doel is studenten een goed inzicht te verschaffen in de wereld om hen heen. Het lectoraat helpt studenten aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren. Zowel in hun toekomstige loopbaan als in hun rol van verantwoordelijk staats- en wereldburger.

 
Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

Een boeiende buitenwereld

Bijdrage van Joris Voorhoeve in ‘Onderzoekend op weg’, een essaybundel over opdrachten voor de toekomst, geschreven door de lectoren van De Haagse Hogeschool. 

Lees meer

Den Haag: Genève aan de Noordzee?

Een vergelijkend beleidsonderzoek rond internationale organisaties en NGO’s in Den Haag en Geneve. Dit artikel behandelt de volgende onderzoeksvraag: Hoe is het beleid van Den Haag en Genève op het gebied van aantrekken en behouden van IO’s en ngo’s veranderd en op welke wijze kan de concurrentiepositie van beide steden worden verbeterd?

Lees meer

Conference results ‘Globalizing Higher Education: The Hague in 2025’

The Municipal Government and The Hague University of Applied Sciences invited all interested international organizations, corporations, researchers and educational institutes to reflect on the best pattern of international higher education that should be organized in the future. This report summarizes the views and proposals expressed during the working conference.

Read the report

Onderzoeksproject

De positie van milieuvluchtelingen in het internationale recht

Hoe kunnen milieuvluchtelingen effectief beschermd worden door een normatief internationaal raamwerk?

Dit onderzoek richt zich op mensen die gedwongen zijn hun normale leefgebied te verlaten omdat hun kans om te overleven bedreigd wordt, als gevolg van een acute of geleidelijke achteruitgang van natuurlijke leefomstandigheden. Vanwege de multicausaliteit van de beslissing om te migreren en de vaak indirecte invloed van milieudegradatie op deze beslissing betreft het een complexe materie. Bovendien is er een grote diversiteit aan verschijningsvormen van milieudegradatie en is het bij een aantal vormen lastig een onderscheid te maken tussen gedwongen (en dus beschermingswaardige) migratie en vrijwillige migratie. Het onderzoek vangt daarom aan met een systematische behandeling van het concept en een bespreking van de (juridische) knelpunten per type milieuvluchteling. De analyse van de normatieve bescherming zal aansluiten op deze systematische indeling.

Gelet op de hoge aantallen milieuvluchtelingen en het grensoverschrijdende karakter van o.a. vervuiling en migratie zullen er op mondiale schaal nieuwe oplossingen moeten worden gevonden. In het onderzoek zal worden geanalyseerd in hoeverre bestaande internationale regelgeving bescherming kan bieden aan milieuvluchtelingen. Er zal hierbij worden gekeken naar traditionele beschermingsregimes als mensenrechten en humanitaire rechten, maar er zal ook gezocht worden naar bescherming door middel van creatieve interpretatie van minder voor de hand liggende regimes als de ‘responsibility to protect’. Er zullen juridische regimes besproken worden die zich richten op individuen, op vervuilers en op staten.

Tevens zal er worden gekeken in welke situaties het internationale recht geen of onvoldoende bescherming biedt. Er wordt aan de hand van gezaghebbende voorstellen voor toekomstige beschermingsregimes bekeken of deze de benodigde bescherming kunnen bieden. Tegelijkertijd biedt de praktijk op dit moment al interessante voorbeelden van migratie ten gevolge van milieudegradatie. De problematiek is al op grote schaal zichtbaar in Afrika en bij zinkende eilandstaten. Daarom zal een praktijkstudie naar de juridische oplossingen die in deze gebieden worden gekozen deel uitmaken van het onderzoek. Er zal daarbij met name worden gekeken naar regionale oplossingen.

Den Haag kan het Silicon Valley van rechtsontwikkeling en bevordering van deugdelijk bestuur worden.

Lector Joris Voorhoeve

Joris Voorhoeve, lector (2011-nu)

Joris Voorhoeve promoveerde in 1974 aan de Johns Hopkins Universiteit. Hij werd in 1979 benoemd tot hoogleraar Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingen aan de Universiteit Wageningen. Sinds 1990 is hij deeltijd hoogleraar Internationale Organisaties in Leiden. Voorhoeve was ruim twintig jaar actief in de politiek (als parlementslid en fractievoorzitter van de VVD, minister van Defensie en lid van de Raad van State). De laatste jaren wijdt hij zich weer aan onderzoek en onderwijs, naast het bestuur van internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Oxfam Novib en het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. Sinds 2011 is Voorhoeve lector aan De Haagse.

De Sen Foundation

www.sen-foundation.nl

De Sen Foundation is een nieuw onderzoeksbureau in Den Haag dat zich bezighoudt met internationale vraagstukken, zoals armoedebestrijding, conflictpreventie en mondiale langetermijnproblemen. Deze stichting is vernoemd naar Amartya Sen (1933), een bekende Indiase econoom, filosoof en Nobelprijswinnaar, verbonden aan de Universiteit van Harvard. 

Contact lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid

Prof. dr. ir. Joris Voorhoeve | LinkedInvoorhoeve-ivrv
070 - 445 7993
j.voorhoeve@hhs.nl

Kenniskring

Damon Hassanpur Golriz

d.golriz@hhs.nl
015 - 2606246

Geor Hintzen

g.h.hintzen@hhs.nl

Jolanda van der Vliet

Docent

j.m.m.vandervliet@hhs.nl
070 - 445 7822

Reitse Keizer

r.a.keizer@hhs.nl
070 - 445 8818

Rosa Groen

Docent/onderzoeker

r.s.groen@hhs.nl
070 - 445 8381

Saskia Rademaker

Junior onderzoeker

s.rademaker@hhs.nl
070 - 445 8195

Sleep opzij