Revalidatie

Over het lectoraat Revalidatie

Het lectoraat Revalidatie is gericht op het bevorderen van participatie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening . Het lectoraat is gestart in samenwerking met Sophia Revalidatie. Het doet onderzoek en start innovatieve projecten op het gebied van participatie en kwaliteit van leven. Participatie, (aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie zijn hierbij drie belangrijke, samenhangende onderzoekslijnen.

In principe richt het lectoraat zich op alle revalidatiedoelgroepen, maar bij het deelgebied ‘participatie’ ligt de focus op kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij worden zelf ook nadrukkelijk betrokken bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.

Het lectoraat wil met onderzoek, innovatie en kenniscirculatie bijdragen aan gerichte verbeteringen en veranderingen in het zorgaanbod en beroepsopleidingen. Het brengt revalidatie onder de aandacht van hbo-studenten en is uitgegroeid tot een regionaal kennis- en expertisecentrum met landelijke en internationale partners.

 

Jaardocument 2017 (pdf)
De doelstelling van het lectoraat is meerledig:

 1. Onderzoek doen en innovatieve projecten starten, gericht op het bevorderen van participatie en kwaliteit van leven  van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening.
 2. ‘Participatie’, ‘(aangepast) Bewegen en Sport’ en ‘E-revalidatie’ zijn hierbij de 3 belangrijke, onderling samenhangende  onderzoekslijnen. In principe richt het lectoraat zich op alle revalidatie doelgroepen, maar in ‘Participatie’ zal het focus liggen op niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de leeftijdsgroep kinderen en jongvolwassenen (-25 jaar).
 3. Landelijk projecten en onderzoek t.b.v. kinderen en jongvolwassenen met NAH coördineren en onder de aandacht brengen.
 4. Kenniscirculatie en samenwerking regionaal, landelijk en internationaal stimuleren.
 5. Revalidatie onder de aandacht van hbo-studenten brengen; studenten van Gezondheid, Voeding en Sport met de werkvloer van SR laten kennismaken.
 6. Het bevorderen van duurzame samenwerking tussen SR als praktijkinstelling voor specialistische revalidatie en De HHS als opleidingsinstituut.
 7. Het bevorderen van samenwerking tussen Sophia Revalidatie als praktijkinstelling voor specialistische revalidatie en De Haagse Hogeschool als opleidingsinstituut.
   
 • In Nederland hebben circa 1.6 miljoen mensen een lichamelijke beperking of chronische ziekte, die ontstond rondom de geboorte of door ongeval of ziekte later tijdens het leven.
 • De gevolgen hiervan in het dagelijks leven (thuis, buitenshuis, school, werk) kunnen zeer verschillend zijn.   
 • Revalidatie is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid, kwaliteit van leven en participatie, door het verminderen van (de gevolgen van) beperkingen in bewegen, communicatie, leren en gedrag.  
 • Cognitieve revalidatie (leren, sociaal-emotioneel, gedrag) is een zich sterk ontwikkelend aanbod vanuit de revalidatie.
 • Een revalidatiebehandeling richt zich vooral op activiteiten en participatie; de vraag van de patiënt staat hierbij centraal. Iedereen is verzekerd voor een revalidatiebehandeling.
 • Iedereen heeft evenveel recht op participatie (sociaal en maatschappelijk). Niet of minder participeren (meedoen) wordt door mensen met een beperking als voornaamste probleem ervaren; de omgeving (gezin, vrienden, medestudenten, collega’s, club) is bepalend voor succesvol participeren.
 • Er zijn 23 revalidatiecentra (met 65 sublocaties) in Nederland; ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden onderdelen van revalidatie aangeboden, in totaal op ca 140 locaties.
 • Sophia Revalidatie heeft verschillende vestigingen in Zuid Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Zoetermeer) en teams in alle regionale ziekenhuizen. Kerncijfers zijn:
revalidatie-kerncijfers

Faculteiten en lectoraten binnen De Haagse Hogeschool
Binnen de hogeschool vormt het Onderzoeksplatform ‘Kwaliteit van leven’ de verbinding tussen vier faculteiten met samen meer dan twintig opleidingen op het gebied van technologie, gezondheid, voeding, sport en welzijn, te weten:

 • Gezondheid, Voeding & Sport
 • Informatie Technologie & Design
 • Sociaal Werk & Educatie en
 • Technology in Society

  en de lectoraten:

 • Informatie, Technologie en Samenleving
 • Technologie voor Gezondheid
 • Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
 • Psychogeriatrie
 • Mantelzorg
 • Energie en de Gebouwde Omgeving
 • Cybersecurity.
 

Samenwerkingen

Sophia Revalidatie (SR) hecht veel belang aan kwaliteit, innovatie en het initiëren en uitvoeren van klinisch relevant, wetenschappelijk revalidatieonderzoek, in samenwerking met partners in de regio en landelijk. Het kenniscentrum speelt hierin een coördinerende rol en kent 3 onderdelen: opleiden, kwaliteit, innovatie en veiligheid, en onderzoek.

Zorginnovatie en onderzoek versterken elkaar, in onderzoek liggen praktijkgericht onderzoek (lectoraat, HBO-onderzoek studenten) en wetenschappelijk onderzoek in lijn met elkaar en is er vaak sprake van overlap. Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden getoetst op kwaliteit, lokale uitvoerbaarheid en relevantie door de Revalidatie Onderzoeks Commissie (RONCO). Onderzoek met patiënten dat niet direct aan reguliere zorg is gekoppeld wordt vervolgens ook getoetst door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het LUMC. Voor projecten en HBO-onderzoek is toetsing doorgaans niet noodzakelijk.

Een afvaardiging van de RONCO (Revalidatie Onderzoekscommissie), waaronder de lector,  heeft zitting in de wetenschapscommissie (WeCo)  Revalidatie OOR Leiden/Den Haag, waarin het  LUMC (afdeling Revalidatie Leids Universitair Medisch Centrum), het Rijnlands Revalidatiecentrum en SR zorgt voor samenhang in het onderzoek van de partijen en samenwerking nastreeft.

Download hieronder het verhaal van een patiënte met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), die haar ervaringen op bijzondere wijze heeft beschreven in stripvorm:

Strip Manon golfsurfers Sophia Revalidatie
 
Op 17 juni 2014 hebben De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en SARAH Networks, een Braziliaanse keten van ziekenhuizen en revalidatiecentra, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De drie partijen gaan kennis uitwisselen en projecten uitvoeren op het gebied van gezondheid en technologie.
 • Samenwerking is een belangrijk middel en doel van het bijzonder lectoraat Revalidatie:
 • Tussen De HHS en Sophia Revalidatie.
 • Met de voor SR relevante faculteiten wordt samengewerkt, variërend van stagebeleid, studentenprojecten, (onderzoeks-) projecten en inzet van expertise van SR in de curricula. Van deze faculteiten zijn docenten actief in de kenniskring (zie ‘bijlage kenniskring’).
 • Regionaal: in juni 2009 is binnen SR een start gemaakt om, samen met het LUMC, het klinisch wetenschappelijk revalidatie onderzoek verder te gaan ontwikkelen. Het doel van de investering van SR in wetenschappelijk onderzoek en innovatie is om vragen en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van de revalidatie te vertalen in nieuwe kennis en bewezen effectieve, implementeerbare methoden en producten. Deze ambitie en de hieruit volgende activiteiten overlappen grotendeels met die van het Lectoraat Revalidatie aan De HHS. Het lectoraat maakt ook deel uit van een regionale onderzoeksgroep met het Rijnlands Revalidatiecentrum Leiden, het Leids Universitair Medisch centrum en SR.
 • Het lectoraat vindt aansluiting bij de Medical Delta in verschillende projecten, zoals e-revalidatie, Technology in Motion en het onderzoeksplan FAST@HOME. De consortiumpartners in FAST@HOME zijn:
consortiumpartners
 • Landelijk: het lectoraat is mede initiator van ‘Hersenletsel en Jeugd’ (HeJ),een landelijk netwerk van zorg en onderwijs t.b.v.  kinderen en jongeren met NAH. De lector is voorzitter van de HeJ-werkgroep ‘innovatie en onderzoek’.
 • Internationaal: met enkele internationale onderzoeksgroepen bestaan  contacten behoeve van de projecten en onderzoek: Sarah Networks Brazilië, Tufts University Boston, Peter Gilgan Centre for Research and Learning Toronto en Tomas More Leuven. Het lectoraat participeert in de IPBIS, D-ACD en E-ACD (resp. International Pediatric Brain Injury Society, Dutch en European Academy of Childhood Disorders).
 • Bovengenoemde relaties zijn in de afgelopen 7 jaar opgebouwd en zijn relevant, intensief en duurzaam. Alleen in concrete projecten of onderzoeken worden afspraken contractueel vastgelegd.
   

Onderzoeksprojecten

In zorginnovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek werkt het lectoraat vooral samen met de faculteiten Gezondheid, Voeding en Sport en Sociaal Werk & Educatie, verder ook met de faculteiten Informatie Technologie & Design en Technology In Society. Zo wordt, samen met verschillende lectoraten en faculteiten in het onderzoeksplatform ‘Health and Technology: quality of life’ geïnvesteerd.

Onderzoekslijnen

In het 'schema activiteiten' worden de verschillende activiteiten opgesomd en in ‘projecten’ worden alle zorginnovatieve en onderzoeksprojecten beschreven. Het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat beslaat 3 onderzoekslijnen:

Mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening  ervaren, naast hun beperkingen in functies (o.a. bewegen, leren, gedrag), vaak significante beperkingen in sociale en maatschappelijke participatie  in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten en scoren lager op kwaliteit van leven  in vergelijking tot gezonde leeftijdsgenoten. Partners, ouders en mantelzorgers geven beperkingen in participatie ook aan als voornaamste ‘zorg voor later’. Het lectoraat zet in op het beter begrijpen, meten en beïnvloeden van participatie van mensen met een fysieke beperking en/of chronische aandoening, rekening houdend met ontwikkelingen in de samenleving en veranderingen in de revalidatie en aanpalende zorg. Het ICF model wordt hierbij als basis gebruikt.

Lees meer over dit onderzoek.
Actief bewegen en sport zijn evident als voorwaarde voor vitaliteit (fysiek, mentaal, sociaal), participatie en kwaliteit van leven, dit geldt in nog sterkere mate voor mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening. Het lectoraat kiest voor bewegen en sport, ook in relatie tot technologie, ten behoeve van het verbeteren van participatie en kwaliteit van leven.

Lees meer over dit onderzoek.
Toepassing van nieuwe mogelijkheden van ICT kunnen in het anticiperen op bovenstaande trends en knelpunten een belangrijke rol spelen. Informatietechnologie (IT) en gamen bieden ongekende mogelijkheden om de revalidatie en chronische zorg qua organisatie en aanbod te verrijken. Mobiele technologie (met name tablets en mobiele smartphones; mobiele ICT genoemd) ontwikkelt zich snel (bedieningsgemak, formaat, snelheid, goedkoper) en biedt steeds meer toepassingsmogelijkheden tijdens, naast en na revalidatie. De inzet van deze technologie kan het dagelijks leven van (ex-)patiënten vergemakkelijken en/of veraangenamen, ditzelfde geldt voor hun mantelzorgers. Telemedicine zal ook de communicatie met patiënten, professionals en mantelzorgers meer gaan ondersteunen. Ruim 90% van de Nederlanders heeft toegang tot internet en gebruikt dit ook dagelijks. De vraag van patiënten om ICT-toepassingen neemt toe (resultaten enquête). Om die mogelijkheden te kunnen realiseren zijn visie, beleid, samenwerking in innovatie, implementatie en onderzoek nodig. Het lectoraat kiest voor ICT en gamen in de revalidatie, ook ten behoeve van het verbeteren van participatie.

In wetenschappelijk onderzoek participeert het lectoraat in het Kenniscentrum Sophia Revalidatie met als onderzoekslijnen NHA en CVA en Kinderrevalidatie. De aandachtsgebieden hierbij zijn Activiteiten en Participatie (ICF): o.a. seksualiteit, bewegen en sport, arbeid.

Hierin wordt nauw samengewerkt met het Rijnlands Revalidatiecentrum, Het Leids Universitair Medisch Centrum, en afhankelijk van de projecten ook met andere hogescholen en universiteiten. Het lectoraat heeft een samenwerkingsverband met SARAH networks, een keten van revalidatiecentra, ziekenhuizen en universiteiten in Brazilië.

Lees meer over dit onderzoek.

Projecten en publicaties

Onderzoek naar e-health in curriculum HHs

FAST@HOME wil achterhalen hoe HHS-studenten beter kunnen worden opgeleid voor toepassing van eHealth in hun toekomstige beroep

Meer over dit onderzoek

Start "Friends"

In De HHs startte een groep van 25 studenten in ‘Friends’: een 'peer assisted support project’ van het lectoraat Revalidatie. In Friends werk je aan eigen talenten en verbeterpunten. Wie ben jij, wat heb jij te bieden aan anderen, welke netwerken zijn voor jou van belang, wat maakt jou als toekomstig professional en mens sterker?

Lees meer

Studenten BT en HT ontwerpen “Huis van de Toekomst”

De huidige proefwoning van Sophia Revalidatie bevat nu nog geen digitale producten om meer zelfstandig of comfortabel wonen te ondersteunen. De proefwoning wordt daarom dit jaar omgebouwd tot ‘Huis van de Toekomst’.

Lees meer

Brain Awareness Week 2017

Niet-aangeboren hersenletsel verdient meer aandacht: in de zorg, het beroepsonderwijs en de maatschappij in brede zin.

Lector Arend de Kloet

Arend de Kloet, lector (2008-nu)

Na het afronden van de pabo in Den Haag, begon Arend de Kloet als leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. In 1985 haalde zijn doctoraalexamen pedagogiek, met als specialisatie orthopedagogiek, aan de Universiteit Leiden. Een jaar later maakte hij de overstap naar Sophia Revalidatie. Hier behandelde hij kinderen en jongeren met verschillende revalidatiediagnoses en begeleidde hij gezinnen en leerkrachten, evenals kinderen van volwassen revalidanten. De afgelopen jaren was De Kloet zorgcoördinator en beleidsmedewerker bij Sophia. In 2008 werd hij benoemd tot lector Revalidatie en in 2014 promoveerde hij in Leiden op ‘Participation of children and youth with acquired brain injury’.

Contact lector Revalidatie dekloet-rog

Dr. Arend de Kloet | LinkedIn
070 - 445 7416 
a.dekloet@hhs.nl

Nieuws

 • 01-09-2017: Jorit Meesters, onderzoeksoördinator en senior onderzoeker bij Sophia Revalidatie en senior onderzoeker in het LUMC, gaat het lectoraat Revalidatie bij de Haagse Hogeschool versterken.

Nieuwsbrief

Het lectoraat Revalidatie brengt twee maal per jaar een nieuwsbrief uit, aan het begin van en halverwege het jaar. Met daarin aandacht voor lopende en nieuwe projecten, onderzoeken, studenten en partners, en publicaties.

Kenniskring

Hanneke Braakhuis

h.e.m.braakhuis@hhs.nl
070 - 305 2402

Hubert Meulman

h.m.meulman@hhs.nl
070 - 445 7834

Inge Verhoeven


Jora Wolfgram

j.wolfgram@hhs.nl
070 - 448 3272

Manon Wentink

manonwentink@hotmail.com

Marjolein Jansen

m.a.c.jansen@hhs.nl

Marjolein Poot

m.j.poot@hhs.nl

Martijn van der Ent

m.vanderent@hhs.nl
070 - 445 8317

Monique Berger

m.a.m.berger@hhs.nl
070 - 445 8348

Stefanie Rosema


Wil IJzereef

w.a.m.ijzereef@hhs.nl

Sleep opzij