Connected Learning

Door onder meer politieke ontwikkelingen, zoals de participatiesamenleving en technologische veranderingen, worden steeds meer processen in onze samenleving in netwerken vormgegeven. Scheidslijnen tussen organisaties vervagen. Collectief leren en werken over grenzen heen wordt belangrijker om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Binnen het thema Connected Learning richten wij ons daarom op het bevorderen en onderzoeken van (professionele en niet-professionele) leergemeenschappen binnen en buiten de hogeschool. De centrale vraag waar wij ons mee bezig houden is: Op welke wijze kan connected learning bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en empowerment in onderwijs en samenleving?

De focus ligt op 3 programmalijnen:

Onze 21e-eeuwse netwerksamenleving daagt ons uit om maatschappelijke waarden en processen niet langer top-down, maar bottom-up vorm te geven. Public learning is een cruciale activiteit in een opkomend maatschappelijk middenveld waarin overheid, markt, burgers en maatschappelijke organisaties op nieuwe manieren vormgeven aan deze waarden en diensten. Als genoemde partijen zich op nieuwe manieren tot elkaar gaan verhouden, ontstaat er ook een andere distributie van vaardigheden, relaties en waarde(n). In toenemende mate worden professionals docenten en begeleiders van doe-het-zelvende burgers.

Onderzoeksvragen binnen Public Learning zijn onder andere:

  • Hoe verandert (wereld)burgerschap in een genetwerkte participatiesamenleving?
  • Hoe geven we vorm aan publieke waarden en wijsheid in publieke leerprocessen?
Lees de volledige omschrijving en alle onderzoeksvragen van Public Learning

Lees voor meer verdieping de abstract van het white paper over publiek leren, geschreven door onderzoekers van het platform.

Door voortschrijdende technologie en politieke en sociale ontwikkelingen zoals de participatiemaatschappij veranderen de begrippen leven en werken. Veel beroepen zijn 'in transitie' en een leven lang ontwikkelen wordt cruciaal. Daarbij zullen de grenzen tussen studeren aan een hogeschool en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde worden. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines of tussen organisaties. Met andere woorden, het leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen worden essentieel. Wat betekent dit voor opleiden en onderwijs in een netwerksamenleving?

De term 21st Century Learning is geïntroduceerd in het hoger onderwijs om blijvend waarde te creëren binnen de netwerksamenleving. Onze visie is dat we ons moeten richten op het organiseren van een permanent reflectief proces waarin talentontwikkeling zich verhoudt tot zowel het individu (burger, professional, docent) als de context (werkveld, publiek leren, formeel onderwijs, etc.). In die contexten krijgen 21st century competenties zoals samenwerken, zelfregulerend vermogen, en mediawijsheid betekenis.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

  • Wat betekenen de uitdaging van nieuwe beroepsrollen en connected learning voor de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten en beroepsbeoefenaren?
  • Hoe kan een permanent en reflectief ontwerpproces worden vormgegeven waarin competenties geïdentificeerd kunnen worden en vorm krijgen in persoonlijke ontwikkeling?
Lees de volledige omschrijving en alle onderzoeksvragen van 21st Century Learning

Lees voor meer verdieping de abstract white paper over Collaborative Learning

Lees voor meer verdieping de abstract white paper over 21st Century Competencies

In Nederlandse steden is steeds meer sprake van superdiversiteit en ook het hoger onderwijs heeft te maken met een zeer diverse studentenpopulatie. Door de groeiende instroom van internationale studenten en studenten met een vluchtelingenachtergrond wordt in toenemende mate de internationale classroom een realiteit. Daarnaast is globalisering van invloed op maatschappelijke vraagstukken die hierdoor steeds complexer worden. Dit zorgt voor spanning binnen het onderwijs omdat het systeem niet goed is toegerust op deze toenemende diversiteit en complexiteit.

Veel aandacht is nodig voor het ontwikkelen van een inclusieve campus waarin alle studenten en professionals zich thuis voelen en kansen krijgen om succesvol te zijn. Tegelijkertijd moet een ieder toegerust worden om de toenemende complexiteit te kunnen begrijpen en doorgronden. Veel studenten die instromen beschikken over verschillend sociaal, cultureel en intellectueel kapitaal die niet altijd in overeenstemming zijn met de eisen, normen en waarden die de hogeschool stelt. Het doel van deze programmalijn is om global & inclusive learning tot integrale uitgangspunten te maken van onderwijs en organisatie, en succesvol te implementeren.

Denk daarbij aan onderzoeksvragen als:

  • Op welke wijze kan De Haagse Hogeschool global & inclusive learning tot integrale uitgangspunten maken van onderwijs en organisatie?
  • Welke in- en uitsluitingsmechanismen komen voor in de leeromgeving?
  • Welke aanpak van inclusive education leidt tot verbetering van studiesucceskansen voor alle studenten?
Lees de volledige omschrijving en alle onderzoeksvragen van Global & Inclusive Learning

Onderzoeksproject ‘Innolab Duidelijk Duindorp’ in beeld

Ben je benieuwd hoe ons onderzoek naar Connected Learning er in de praktijk uit ziet? Bekijk het filmpje over ‘Duidelijk Duindorp’, een van onze Innolab onderzoeksprojecten in Den Haag.

Lang lere de netwerksamenleving boekomslag

 

Lees verder in het boek 'Lang lere de netwerksamenleving' om te ontdekken wat ons inspireert, uitdaagt en nieuwsgierig maakt. Wij geven met dit boek een beeld van waar we staan in 2018. Zie het als een eerste kennismaking, met de nadruk op ‘eerste’: we werken graag met veel en verschillende partners. Zie het als visitekaartje van onze onderzoeksagenda. We hopen van harte dat u zich als lezer uitgenodigd voelt om met ons samen op zoek te gaan—misschien wel naar een gezamenlijke toekomst.

 

 

 

Projecten

ERASMUS+ #Multinclude - Ideas for inclusion

Syrische vluchtelingen aan het werk

Innolabs in de Haagse wijken

De ParticipatiePraktijk

Onderstaande lectoraten zijn betrokken bij dit thema, kijk op deze pagina's voor een overzicht van hun publicaties, projecten en nieuws:

Contact

 NaamE-mail
ProgrammadirecteurWâtte Zijlstraw.zijlstra@hhs.nl