Projecten Connected Learning

Syrische vluchtelingen aan het werk

Het platform Connected Learning participeert sinds 1 januari 2017 in het onderzoeksproject Syrische vluchtelingen aan het werk. Het doel van dit project is het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen en houden. Er is nog weinig bekend over wat daarbij effectief is. Het onderzoek duurt 18 maanden en eindigt op 1 juli 2018. Dit extern gefinancierde project ligt op het snijvlak van onze onderzoekslijnen 21st Century Learning en Global & Inclusive Learning. Dr. Ellen Sjoer, lector Duurzame Talentontwikkeling, is vanuit De Haagse Hogeschool projectleider. In dit project wordt samengewerkt met dr. Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid van Hogeschool Windesheim (penvoerder), en dr. Machteld de Jong, associate-lector Diversiteit in Organisaties van Hogeschool Inholland. Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak. Vanuit De Haagse Hogeschool werkt bovendien Karijn Nijhoff als senior onderzoeker in het projectteam. Lees meer >

 

Innolabs in de Haagse wijken

Al enkele jaren is het platform Connected Learning actief in de Haagse wijken. In februari 2015 kwamen verschillende lectoren van de hogeschool samen met de wethouder (Rabin Baldewsingh) en de stadsdeeldirecteuren van de gemeente Den Haag op initiatief van vertegenwoordigers van het programma ICT in de Stad. Zij kwamen overeen dat de Haagse wijken vrije ruimtes nodig hebben om al onderzoekend te experimenteren met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die daar leven zoals vragen over veiligheid, armoede, vergroening, verantwoording, inrichting van de wijk, ondernemendheid, etcetera. Op verschillende plekken ontstonden innolabs waar lectoren, docenten en studenten onderzoek doen met bewoners en medewerkers van de gemeente Den Haag. Op dit moment is er een lijst van 20+ initiatieven in de Haagse wijken waarbij het platform en verschillende opleidingen van de hogeschool betrokken zijn. Soms gaat het om studentenprojecten, soms om onderzoekstrajecten vanuit een kenniskring. Onze ambitie is om samen met de stad Den Haag te werken aan de Onderzoeksagenda van de Stad die wij de komende jaren met verschillende burgers, vertegenwoordigers van overheden en onderwijsinstellingen en ondernemers ten uitvoer gaan brengen. Op deze manier geven wij onze onderzoekslijn Publiek Leren gestalte, krijgen wij meer zicht op wat werkt en wat niet werkt, en werken wij mee aan de vormgeving van de participatiesamenleving.

Kijk voor projecten in onze innolabs op de volgende links:

http://urbanux.nl/projecten/

http://socialdesignlab.nl/projecten/

Artikel "InnoLabs: studenten werken samen met bewoners, ondernemers en ambtenaren aan stedelijke uitdagingen"

Kijk voor een korte impressie van enkele (student)projecten in de Haagse wijken naar onderstaande docu.

 

Werken met Innolabs in het onderwijs

Werken met Innolabs in het onderwijs betekent maatwerk. Afhankelijk van de stedelijke uitdaging, het type innolab en de betrokkenen moet een passend programma worden samengesteld. Een kenmerk van werken met Innolabs is dat we het onderwijs niet van te voren in steen kunnen gieten. Onderstaande checklist en artikel (van Chris Wallner) bieden handvatten.

Bekijk ook de video Innolab Mariahoeve: onderzoek naar cultuurparticipatie (wachtwoord hhscultpar)

De ParticipatiePraktijk

De ParticipatiePraktijk is een onderzoek naar een mogelijke tweedeling tussen mensen die wel en mensen die niet mee kunnen doen in de participatiesamenleving. Het doel van het onderzoek is om een beeld van de werkelijkheid te krijgen van de uitvoering van en ervaringen met de participatiesamenleving. We onderzoeken hoe verschillende partijen – gemeenten, partnerorganisaties, professionals en burgers/cliënten – het participeren in de samenleving aanpakken en ervaren om zo de oorzaken van de knelpunten, successen en dilemma’s inzichtelijk te maken.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:
- In hoeverre en op welke manier zien we de twee uitgangspunten van de overheid – sociale innovatie en samenredzaamheid (zelfredzaamheid/eigen kracht) – terug in de praktijk?
- Wat zijn de ervaringen van professionals en burgers met de praktijk van de participatiesamenleving?
- Wat zegt dit over de mogelijkheden tot betrokkenheid van burgers en de mate van gelijkheid van participeren?

De ParticipatiePraktijk is een initiatief van twee onderzoeksjournalisten, Pieter de Stefano (pieter@participatie-praktijk.nl) en Evelien Hoekstra (evelien@participatie-praktijk.nl). Samen met Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam en De Haagse Hogeschool hebben zij in een aantal buurten in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag praktijkonderzoek opgezet. Er vindt deskresearch plaats en actieonderzoek waaronder Town Hall meetings.

Vanuit De Haagse Hogeschool werkt Rudy van den Hoven (r.f.m.vandenhoven@hhs.nl) mee aan het onderzoek. Hij is docent-onderzoeker bij de faculteit Sociaal Werk & Educatie. Hij doet onderzoek in de wijken Ypenburg en Duindorp. Het platform Connected Learning ondersteunt dit onderzoek financieel omdat het past binnen haar programmalijn Public Learning.

Bekijk ook de site De ParticipatiePraktijk, waarop resultaten staan van het onderzoek.

Publicatie "(On)gelijkheid in de participatiesamenleving"

Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving werd geïntroduceerd, heeft de PartcipatiePraktijk de balans opgemaakt door in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Brabantse dorpen Schaijk en Ravenstein op zoek te gaan naar de dagelijkse praktijk van de participatiesamenleving. We hebben gesproken met tientallen bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, denkers en doeners. Vanuit deze praktijk komen we tot vijf aandachtspunten: het verhaal van wat de participatiesamenleving is en zou moeten zijn, moet veel meer inhoudelijk geladen worden; duidelijkheid over de rol van de overheid laat te wensen over; de mythe dat iedereen kan participeren moet worden doorbroken; er kleven keerzijdes aan burgerinitiatieven en er ontstaan grote verschillen in Nederland.

Het actieonderzoek was een samenwerking tussen de ParticipatiePraktijk en De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau meegedacht met de opzet van het onderzoek. Het onderzoek is deels gefinancierd door het Oranjefonds en het VSBfonds.

Alle onderzoeksresultaten zijn in een handzame publicatie verwerkt: (On)gelijkheid in de participatiesamenleving (pdf). Alle verhalen zijn te vinden op verhalen.participatie-praktijk.nl