Human Resource Management - Deeltijd

Talentontwikkeling, organisatieontwikkeling, vitaliteit, arbeidsrecht, economie. Al deze vakgebieden komen aan bod in de deeltijdopleiding HRM. Want als HRM’er heb je die theoretische kennis nodig. Je moet weten hoe een organisatie in elkaar zit, welke mensen daarbij passen, hoe je die mensen gezond houdt en hun kennis up-to-date. Maar ook: hoe je een goede arbeidsovereenkomst opstelt en het management adviseert in een ontslagprocedure.

Kennis en beroepsvaardigheden doe je op in ons leerlandschap, waar je opdrachten uit de HRM-praktijk uitvoert. Maar ook door met andere deeltijdstudenten aan de faculteit Management & Organisatie gezamenlijk onderwijs te volgen. En door samen met hen projecten uit te voeren, waarin jij de HRM-aspecten behartigt. Deze multidisciplinaire opzet imiteert de echte werksituatie waarin jij nu al bezig bent.

Ieder studiejaar participeer je in twee gezamenlijke multidisciplinaire projecten. Zo staan in jaar 1 onderzoeksvaardigheden en projectmanagement centraal en in jaar 2 beroepsethiek en international experience. Aan jou de taak om dan de HRM-aspecten goed uit te werken. De grenzen van je beroep verken je verder in de onderdelen kwaliteitsmanagement, strategisch management en innovatie- en verandermanagement. Al doende krijg je een bredere blik op de relatie tussen jouw bezigheden als HRM’er en die van andere professionals.

Opbouw van Human Resource Management - Deeltijd

Jaar 1

Praktijk direct belangrijk

HRM heeft altijd betrekking op mens en organisatie. Om een goede HRM’er te worden, is de praktijk onmisbaar. Daarom is het een pre als je actief bent in een relevante werkomgeving. Dat helpt je in jaar 1 om de basisbegrippen binnen HRM toe te passen in overzichtelijke praktijksituaties. Je houdt je in dit jaar bezig met de 4 hoofdthema’s van HRM: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling. Met elk thema ben je 10 weken bezig. Soms stippel je daarin je eigen weg uit; soms werk je samen met een groep. Je sluit een thema af met een (groeps)prestatie, een kennistoets en een assessment. Verder werk je aan realistische projecten en voer je onderzoek uit. Je doet dit in multidisciplinaire teams, samen met studenten Facility Management. Je krijgt te maken met werkvormen die je enthousiast maken en die je een beleving geven bij de theorie. Handig om te weten: tijdens de gehele studie is maandag de vaste opleidingsdag. De vaste tijd die dag is van 14.45 tot 21.45 uur, incidenteel vanaf 13.00 uur.

Lesrooster

Blok 1
Thema organisatieontwikkeling
Multidisciplinaire samenwerking: Onderzoeksvaardigheden (loopt door tot einde blok 2)
Modulair onderwijs: Organisatiekunde (inclusief online module)
Blok 2
Thema: professionele ontwikkeling
Multidisciplinaire samenwerking: Onderzoeksvaardigheden
Modulair onderwijs: Nederlands
Training: Samenwerken in teams 1
Blok 3
Thema vitaliteit
Mulitdisciplinaire samenwerking: Projectmanagement (loopt door tot einde blok 4)
Modulair onderwijs: Interne communicatie
Training: Samenwerken in teams 2
Blok 4
Thema talentontwikkeling
Multidisciplinaire samenwerking: Projectmanagement (vanuit blok 3)
Modulair onderwijs: Engels
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

De opzet van jaar 2 is in grote lijnen hetzelfde als in jaar 1, maar nu krijg je te maken met omstandigheden die de toepassing van de HRM-principes een stuk complexer maken. Een voorbeeld: je weet welke facetten verbonden zijn aan duurzame inzetbaarheid. Maar in jaar 2 moet je de duurzame inzetbaarheid bewaken, terwijl een reorganisatie nodig is om krachtig het hoofd te bieden aan factoren van buitenaf. Je speelveld wordt breder, de situatie wordt complexer, de uitdaging wordt groter om een oplossing te vinden.

Ook in jaar 2 werk je aan projecten in multidisciplinaire teams. Nu hebben die projecten betrekking op beroepsethiek en op HRM in internationale context. Je volgt het trainingsprogramma Managementvaardigheden 1 en 2. Je gaat aan de slag met de module Werkplekleren in je eigen praktijk en je verdiept je kennis in strategisch management, kwaliteitsmanagement, ondernemerschap en Engels.

Jaar 3

Verdieping en specialisatie

In jaar 3 verdiepen we de HRM-thema’s op het vlak van strategisch recruitment, internationaal HRM, coaching en HR Analytics. Ook werk je weer samen met andere studenten van de faculteit Management en Organisatie. Dit gebeurt in multidisciplinaire teams bij de modules Innovatie- en verandermanagement, Adviesvaardigheden, Beleidsontwikkeling, Nederlands en Marketing. Verder start je met de module Werkplekleren 2 in je eigen praktijk.

Jaar 4

Minor en afstuderen

Het contactonderwijs neemt in studiejaar 4 sterk af. Dat biedt jou de kans je studietempo te versnellen. In dit jaar ben je vooral bezig met afstuderen. In het eerste halfjaar combineer je dit nog met een minor binnen HRM of daarbuiten en de module Werkplekleren 3 in je eigen praktijk. Daarna werk je echt alleen nog maar aan je afstudeeropdracht. Die voer je zelfstandig uit voor de organisatie die jij hebt gekozen: meestal het bedrijf waar je werkt. Het gaat in dit afrondende project om een vraagstuk dat leeft bij de opdrachtgever. Aan jou om daarover een gegrond advies uit te brengen. Zover kom je door het vraagstuk te analyseren, door je te verdiepen in de theorie en door een onderzoek uit te voeren. Je conclusies en advies presenteer je aan de opdrachtgever. Zo laat je zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt. Als je hulp nodig hebt, kun je een afspraak maken met je afstudeerbegeleider.

Uw docenten

Digna Rinck

d.rinck@hhs.nl

Hans Veentjer

h.veentjer@hhs.nl

Kaat Boevé

k.boeve@hhs.nl

Ezgi Sahin

e.sahin@hhs.nl

Sicco Brand

s.brand@hhs.nl

Carlo Konings

c.c.konings@hhs.nl

Sleep opzij

Minors

Stel je studie voor een deel zelf samen

Minors zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest. Op deze manier kun je 15 van de 180 studiepunten halen. Je vult een deel van je opleiding dus zelf in! Die ruimte kun je gebruiken om je studie te verbreden met een aspect dat jouw belangstelling heeft. Een minor kun je volgen binnen De Haagse Hogeschool, maar ook aan een andere hogeschool of universiteit naar keuze. Via een minor kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in begeleidingskunde & re-integratie. Of wil je je verdiepen in changemanagement? Kijk dan welke hogeschool of universiteit daarover een minor heeft opgenomen in het programma en schrijf je daarvoor in. Kies in ieder geval een minor waarover je graag vertelt op een feestje. En doe dat dan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Want uiteindelijk moet de opleiding HRM jouw minorkeuze goedkeuren

Werkvormen

Hoorcolleges? Werkcolleges? Ze komen steeds minder voor bij de deeltijdopleiding HRM. We bieden activerend onderwijs dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de HRM’er staat. Tijdens deze opleiding werk je veelvuldig aan vraagstukken die je inbrengt vanuit je eigen praktijk. De docent is jouw begeleider in dit leerproces. Hieronder lichten we onze thema’s en projecten uit. Binnen de projecten werken we in multidisciplinaire teams samen.

Thema

Thematisch onderwijs is de optelsom van allerlei onderwijsactiviteiten en -trajecten. Sommige daarvan doe je alleen, andere met een groep. In een thema krijg je steeds te maken met de 4 hoofdonderwerpen van HRM: vitaliteit, talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling. Die vier thema’s zijn tijdens de hele opleiding stevig verbonden met de praktijk.

Per thema ga je aan de slag met een opdracht uit die praktijk. Je volgt daarvoor workshops en/of trainingen. Je onderzoekt met jouw groepje wat er in de theorie staat. Je buigt je samen over lastige problemen op HRM-gebied. Met de docent bespreek je of jullie op de goede weg zijn. Misschien volg je een instructie die de opleiding op jouw verzoek organiseert. Je werkt een paar dagen mee in een bedrijf of doet onderzoek binnen de organisaties waar je werkzaam bent.

Multidisciplinair werken

Een HRM’er heeft in de praktijk altijd te maken met collega’s van andere afdelingen. De meeste vraagstukken binnen een bedrijf hebben niet alleen een HRM-aspect. Je kunt ze benaderen vanuit diverse invalshoeken. Die realiteit benaderen we door een deel van de opleiding te werken in multidisciplinaire teams. Je werkt dan aan realistische projecten, samen met studenten van de deeltijdopleiding Facility Management. Jij werkt dan de HRM-aspecten binnen het project verder uit.

Met deze werkvormen bieden we jou de gelegenheid om je te ontwikkelen tot een professional met theoretische bagage die op een gedegen manier HRM-vraagstukken weet op te lossen. In het bedrijfsleven, bij de overheid of waar dan ook.

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Human Resource Management leg je voor aan Hans Veentjer via e-mail h.e.veentjer@hhs.nl.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

We vinden het belangrijk om jou te kennen tijdens de opleiding. Dat betekent onder meer dat je ondersteuning krijgt bij het plannen en organiseren van je studie. Direct in jaar 1 wijzen we je een studieloopbaanbegeleider toe. Dat is altijd een docent van je opleiding. Heb je vragen, dan kun je bij hem of haar aankloppen. Over je studie, je vorderingen, je carrièrekansen en andere dingen. Is er meer aan de hand – een vervelende studiedip, twijfels over je studiekeuze, een ziekte die je belemmert in je studie – en heb je daarom behoefte aan extra hulp? Maak dan een afspraak met onze psycholoog, met de vertrouwenspersoon, de decaan of het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Human Resource Management - Deeltijd?

Meld je aan