Fiscaal Adviseur

U heeft in uw werk vaak te maken met Nederlandse belastingzaken. U wilt uw kennis naar een hoger niveau brengen en uitgroeien tot een erkend belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Tijdens de post-hbo opleiding Fiscaal Adviseur verwerft u actuele kennis op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erf- en schenkbelasting. Na succesvolle afronding kunt u de beschermde titel Fiscaal Adviseur (FA) voeren.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo opleiding Fiscaal Adviseur duurt in totaal 10 maanden en bestaat uit 7 modules. U komt elke week op dinsdag voor college bij elkaar en volgt in totaal 26 colleges. Daarnaast besteedt u 15 uur per week aan zelfstudie. De modules zijn zo opgebouwd dat u het terrein van de belastingwetgeving stapsgewijs leert verkennen: van inleidend naar complex. U behandelt de belangrijkste onderwerpen zowel theoretisch als in de praktijkcasussen. Iedere module sluit u af met een schriftelijk examen.

Opbouw van Fiscaal Adviseur

 

Module 0

Inleiding

Deze module introduceert de te behandelen belastingen. Daarnaast maakt u kennis met de plaats van het belastingrecht binnen het recht en de rangorde van de regelgeving en de hoofdlijnen van de Belastingdienst.

Module 1

Inkomstenbelasting niet winst

U krijgt inzicht in de regelgeving over inkomstenbelasting (niet-winst). De drie boxen komen uitgebreid aan bod. 

Box 1: aan bod komen o.a. loon uit dienstbetrekking, resultaat overige werkzaamheden (incl. terbeschikkingstellingsregeling), eigen woning en het overgangsrecht (kapitaalverzekering) eigen woning.

Box 2: aan bod komen o.a. winst uit aanmerkelijk belang, doorschuifregelingen en DGA-problematiek.

Box 3: aan bod komen o.a. vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen en waarderingsproblematiek.

Module 2

Inkomstenbelasting winst

In deze module ontwikkelt u kennis over de fiscale winstbepaling van ondernemingen. U raakt vertrouwd met begrippen als vermogensetikettering, autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, investeringsaftrek en juridische fusie en splitsing.

Module 3

Loonbelasting

Deze module gaat onder andere in op de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting. Daarnaast komen onderwerpen aan bod zoals het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking en de beoordeling van arbeidsrelaties (DBA), fictief salaris voor de AB-houder en inhoudingen via loonbelastingtabellen.

Module 4

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht

Deze module gaat onder andere in op het doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innnovatie box en deelnemingsvrijstelling.

Module 5

Omzetbelasting

In deze module doet u kennis op over intracommunautaire verwervingen, het ondernemerschap, aftrek voorbelasting, vrijstellingen, wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel en administratieve verplichtingen.

Module 6

Formeel belastingrecht

Deze module behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet.

Module 7

Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer

In deze module leert u meer over de regels op het gebied van erf- en schenkbelasting. Denk aan geregistreerd partnerschap, het woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, de meest gebruikelijke testamentvormen en overdrachtsbelasting.


Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Fiscaal Adviseur aan De Haagse Hogeschool is divers. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.

mr. drs. ir. M. Meuleman

Programme Manager

m.meuleman@hhs.nl
+31 (0)70 445 7307

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over post-hbo-opleiding Fiscaal Adviseur of andere post-hbo-opleidingen van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Fiscaal Adviseur?

Meld u dan nu aan