Studiedag 21ste-eeuwse vaardigheden in de doorlopende leerlijn internationalisering

Soft skills

In het kort

Datum:

13 september 2019

Tijd:

09:30 - 14:00

Locatie:

Hoofdvestiging

Om meer te weten te komen, over de doorlopende leerlijn werken De Haagse Hogeschool, NHL-Stenden Hogeschool samen met ROC Mondriaan en de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Zij onderzoeken de aansluiting van internationalisering door middel van case studies en interviews en hebben vervolgens een survey gehouden onder MBOs en scholen voor HAVO. De inzichten die hieruit zijn voortgekomen, willen we delen en verdiepen op deze studiedag.

21ste-eeuwse vaardigheden, ook wel ‘transversale vaardigheden’, ‘soft skills’ of employability skills worden in toenemende mate gezien als het werkelijke doel van internationalisering. Internationale vergelijkingen en casuïstiek, samenwerking in een team met meerdere culturen en (online) internationale en interculturele leerervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden. Werkgevers en organisaties hanteren verschillende lijsten met 21ste-eeuwse vaardigheden, maar er is wel een mate van overeenkomst. Zo komen op veel lijsten interculturele communicatie, creativiteit en kritisch denken voor. Sommige studenten in het hoger onderwijs ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden door middel van studie of stage in het buitenland. De overgrote meerderheid echter, is afhankelijk van het curriculum aan de thuisinstelling: internationalisation at home.

Soft skills wordsStudenten beginnen al lang voordat ze het hoger onderwijs betreden met de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden door middel van internationalisering. De Onderwijsraad beval dan ook in 2016 aan om internationalisering te beschouwen als een doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs.

We hebben nog weinig inzicht in de aansluiting van internationalisering tussen de verschillende schooltypen, welke vaardigheden worden nagestreefd en hoe de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden verloopt. Het is echter van groot belang om een goede leerlijn internationalisering in te richten om voort te kunnen bouwen op eerdere leerervaringen van studenten en leerlingen. Het hoger onderwijs houdt in de praktijk nog weinig rekening met de ervaringen die studenten in het voortgezet of beroepsonderwijs opdoen met internationalisering. We weten weliswaar dat scholen zeer actief zijn op het gebied van internationalisering maar weten niet goed hoe we hiervan profijt kunnen trekken. 21ste-eeuwse vaardigheden zijn ook verbonden met wereldburgerschap en veel scholen streven ernaar dat hun leerlingen en studenten de instellingen verlaten met vaardigheden als wereldburger. Ook hier is de vraag hoe de pogingen van de verschillende schooltypen bij elkaar aansluiten.

Vragen die aan de orde komen, zijn:
• Welke 21ste-eeuwse vaardigheden streven de verschillende schooltypen na voor hun studenten?
• Op welk eindniveau moeten studenten en leerlingen deze vaardigheden beheersen?
• Hoe verbinden scholen de verwerving van 21ste-eeuwse vaardigheden met activiteiten voor internationalisering?
• Welke ‘good practices’ kunnen scholen delen met anderen?
• Hoe kan de aansluiting tussen de schooltypen verbeterd worden?
• Met welke andere initiatieven op het terrein van aansluiting tussen schooltypes kunnen we samenwerken?
• Welk vervolgonderzoek moeten we doen om meer inzicht te krijgen in de doorlopende leerlijn internationalisering?

De dag is bestemd voor coördinatoren en beleidsmedewerkers internationalisering van scholen en instellingen voor HAVO, MBO en HBO en voor wie zich richt op andere aspecten van aansluiting tussen schooltypes, vooral die tussen MBO en HBO. Het lectoraat Global Learning en onderzoeksplatform Connected Learning van De Haagse Hogeschool zijn betrokken bij deze studiedag.

Programma

 09.30-10.00     
 Ontvangst met koffie
 Atrium
 10.00-10.15
  Welkom en inleiding
 Speakers’ Corner
 10.15-10.45   Presentatie van de resultaten van het project
 11.00-12.15   Parallelle werksessies voor MBOs, HAVOs en HBOs: hoe verbinden zij activiteiten voor internationalisering met de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden?
Kennedy Room, Mandela Room en Speakers’ Corner
 12.30-13.00   Vergelijking van de uitkomsten van de parallelle sessies en initiatieven voor verbetering van de aansluiting
Speakers’ Corner
 13.00-14.00   Netwerklunch

Voor meer informatie: globallearning@hhs.nl of 070-445 83 59.