Positief advies prestatieafspraken De Haagse

In 2012 hebben alle hoger onderwijsinstellingen prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Nu, in 2016, heeft een reviewcommissie bekeken in hoeverre de onderwijstelingen die afspraken ook daadwerkelijk zijn nagekomen. De Haagse Hogeschool heeft met gepaste trots vernomen dat de reviewcommissie voor de Haagse instelling een positief advies heeft afgegeven.

Positief advies Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken hebben de individuele hogescholen of universiteiten en de staatssecretaris van OCW vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming in het onderzoek, valorisatie. Daarbij werd afgesproken dat 7% van het totale onderwijsbudget aan de prestaties werd gekoppeld.

Susana Menéndez, lid van het College van Bestuur van De Haagse: “Mijn collega CvB-leden en ik zijn ontzettend trots dat de inspanningen van ons docentencorps, onze onderzoekers en onze ondersteunende medewerkers niet ongemerkt zijn gebleven. Dit hebben we echt met z’n allen, met de gehele organisatie, bereikt. Dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan.”

De Haagse Hogeschool heeft in de afgelopen vier jaar sterk ingezet op de zwaartepuntvorming binnen onderwijs en onderzoek, onder andere d.m.v. oprichting van haar onderzoeksplatforms.  Daarnaast heeft het de prestatieafspraak over het aantal docenten met een mastergraad behaald: meer dan 80% van de docenten in loondienst heeft een Masterdiploma behaald, en ruim 8% is gepromoveerd. Ook is de ambitie (64-36) met betrekking tot de verdeling onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel ruim behaald: 66% onderwijzend v.s. 34% ondersteunend.

Op het gebied van studiesucces, waar De Haagse had ingezet op stabilisatie, is het niet op alle onderdelen gelukt om aan de afspraken te voldoen. Hoewel het aantal switchers (studenten die van opleiding wisselen) is gestabiliseerd en zelfs iets is gedaald, is het aantal uitvallers licht gestegen, en is het aantal studenten dat binnen de vijf jaar de studie met succes afrondt lager uitgevallen dan de ambitie. De commissie heeft echter rekening gehouden met een aantal factoren die invloed hebben op het studiesucces, waaronder de groei die de hogeschool in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de verhoogde kwaliteitseisen bij o.a. het afstuderen, en de zeer diverse studentenpopulatie. Ook heeft zij kennis genomen van alle maatregelen die De Haagse heeft genomen om het nagestreefde studiesucces te behalen. Daarom heeft de commissie, ondanks het niet halen van de ambitie, ook op dit onderdeel een ‘positief’ afgegeven.

Voor de volledigheid: De oordelen van de reviewcommissie zijn adviezen, en vormen de basis voor de minister van OCW om binnenkort haar besluitvorming op te baseren. De minister kan in theorie dus nog afwijken van het advies.