Profiel lid CvB voor herbenoeming

De nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht die ingegaan is op 1 januari 2017 heeft impact op de procedure benoeming en herbenoeming van de leden van het College van Bestuur (CvB).

Bepalingen uit deze wet zijn door De Haagse Hogeschool vertaald in de nieuwe procedures ‘aanstellen voorzitter College van Bestuur en lid CvB’ én ‘herbenoeming voorzitter CvB en lid CvB’. In 2017 en 2018 zijn deze procedures aan de orde. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en de leden van het CvB.

Voor beide procedures geldt dat het profiel van de voorzitter CvB en dat van het lid CvB, na advies van de Hogeschoolraad en vaststelling door de Raad van Toezicht, openbaar worden gemaakt.

Het profiel lid CvB aan dat als uitgangspunt dient voor de herbenoemingsprocedure van het lid CvB vind je op de pagina van het College van Bestuur. Binnenkort volgt het profiel van de voorzitter CvB.