Leonard Geluk herbenoemd als voorzitter De Haagse Hogeschool

Leonard Geluk is voor een periode van 4 jaar opnieuw benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool heeft hiertoe besloten. Geluk was de afgelopen 3 jaar al voorzitter van het College van Bestuur.

haagse-hogeschool-groot-1

De Raad van Toezicht is van mening dat de heer Geluk er de afgelopen drie jaar in is geslaagd een stevig fundament neer te leggen voor de (verdere) uitvoering van de opdracht die hij van de Raad van Toezicht heeft meegekregen. Deze opdracht is uitgewerkt in het instellingsplan. Het profiel van de school is duidelijker, waarbij de focus ligt op het internationale karakter van de instelling. De Haagse Hogeschool groeit, met 7% meer studenten. De Haagse Hogeschool leidt studenten op tot wereldburgers, en is meer en meer een netwerkhogeschool. Leonard Geluk is naar het oordeel van de Raad van Toezicht degene die deze koers de komende vier jaar voort kan en zal zetten.

De Raad van Toezicht voelt zich gesterkt door het positieve advies van de commissie, die was ingesteld om te adviseren over de herbenoeming. Deze adviescommissie bestond uit leden van de Raad van Toezicht, leden van de Hogeschoolraad en directeuren van De Haagse Hogeschool. Michèle Blom, voorzitter van de Raad van Toezicht, over de herbenoeming: ‘De Haagse Hogeschool is volop in beweging. De reorganisaties hebben geleid tot een betere bestuurbaarheid van de school. Dat was niet altijd makkelijk, en natuurlijk is er op punten ruimte voor verbetering, maar het was nodig in het belang van De Haagse Hogeschool. De ingezette koers moet de komende periode worden doorgezet. Wij vinden de huidige voorzitter daarvoor de meest geschikte persoon.’

Advies Hogeschoolraad

De medezeggenschap, vertegenwoordigd in de Hogeschoolraad, adviseerde negatief over een herbenoeming. Daarover heeft de Raad van Toezicht intussen uitvoerig gesproken met de Hogeschoolraad. In het besluit reageert de Raad van Toezicht uitgebreid op het negatieve advies en onderbouwt waarom het in het belang is van de Hogeschool om Geluk opnieuw te benoemen.

Blom:’ De argumentatie bij het oordeel van de Hogeschoolraad hebben we zorgvuldig in overweging genomen maar werd niet gedeeld door de Raad van Toezicht. We hebben de Hogeschoolraad opgeroepen om in gesprek te gaan met het College.

Het besluit is hier te lezen.

Leden van de Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool:

drs. M.C.A. Blom, voorzitter
ir. J. Vermeer, secretaris, voorzitter Onderwijscommissie
em. prof. ir. L. de Quelerij, lid, vicevoorzitter en lid van de Onderwijscommissie
ir. W.J. Tempel, lid, voorzitter Remuneratiecommissie
Prof. dr. R.H.J.M. Gradus, lid, voorzitter Auditcommissie
mr. C.A. Nooy, lid, lid van de Remuneratiecommissie
J.F.M. van Rooijen MBA, lid, lid Auditcommissie