Oprichting Stichting Coalitie Laak bestendigt unieke wijksamenwerking

Verschillende partijen vanuit onderwijs, gemeente, de sector welzijn en het bedrijfsleven zijn in juni 2015 een vrij unieke samenwerking aangegaan binnen Coalitie Laak, met als doel het structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk Laakkwartier Den Haag. Nu, tweeëneenhalf jaar later, is deze samenwerking bekrachtigd en bestendigd met de oprichting van Stichting Coalitie Laak en een bijbehorend vernieuwd samenwerkingsconvenant.

Ondertekening convenant Stichting Coalitie Laak door o.a. Leonard Geluk (De Haagse Hogeschool) en wethouder Baldhewsingh (gemeente Den Haag)  

In die bijna drie jaar die de Coalitie nu bestaat zijn veel mooie samenwerkingsprojecten opgezet op de thema’s ‘Leefbaarheid en Wonen’, ‘Onderwijs’ en ‘Samenleven’. Projecten waarbij verschillende samenwerkingspartners (gemeente, bewoners, onderwijs en ondernemers) ieder hun eigen unieke kracht en expertise inbrengen. Zo wordt gebruik gemaakt van de inzet en de expertise van studenten voor het doen van onderzoek, uitvoering van concrete innovatieve projecten en het doen van stages in de wijk. De studenten, waarvan er velen ook wonen in de wijk, kunnen op deze manier in de praktijk leerervaringen op doen met echte vraagstukken op te doen.

Ook wordt de veelheid aan (particuliere) initiatieven en projecten in de wijk binnen de coalitie beter afgestemd, waardoor effectiever kan worden gewerkt en geïnnoveerd. En door sterk in te zetten op bewonerszelfbeheer in de wijk, krijgen bewoners meer invloed op hun eigen leefomgeving en hebben ontwikkelde initiatieven een veel sterker draagvlak en slagingskans.

Projecten

Zo is het onderzoeksproject Laak Vitaal, een samenwerking van De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag, dat sinds 2013 wordt uitgevoerd, sinds 2015 ook een van de projecten van de Coalitie. Het onderzoeksteam (docent-onderzoekers van verschillende faculteiten van De Haagse) richt zich op het verwerven van nieuwe kennis die de gezondheid en het welbevinden van inwoners van het stadsdeel Laak bevordert. Zij doen dit door te kijken naar lokale vraagstukken en deze zo te benoemen dat zij aansluiten op de beleving van betrokken burgers, instellingen en bedrijven. Om dit beter mogelijk te maken is een leer-werk-lokaal in de Ketelstraat in Laak ingericht, waar onderzoekers en onderzochten makkelijker samen probleemstellingen kunnen identificeren en oplossingen kunnen onderzoeken.

Een nieuw project is een haalbaarheidsstudie voor een deelautoproject in Laak. Dit project, uitgevoerd door studenten Bedrijfseconomie, kan een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsbeleving, de sociale cohesie in de wijk en kan een aanzienlijke economische impact hebben.  

Stichting Coalitie Laak – ondertekening

Per januari 2018 gaat Coalitie Laak dus verder als Stichting Coalitie Laak. Door de oprichting van de Stichting Coalitie Laak kan een slag gemaakt worden in de professionaliteit, wordt de continuïteit gewaarborgd en wordt het bestaande conventant hernieuwd. Het hernieuwde convenant werd op dinsdag 9 januari 2018 op De Haagse Hogeschool in het bijzijn van de partners getekend.
Convenant Coalitie Laak - de samenwerkingspartners