De Haagse zoekt een Lid College van Bestuur met portefeuille Onderwijs en Onderzoek

De hogeschool zoekt een bestuurder met een cultureel divers en internationaal profiel die deze ambities kan representeren en helpen realiseren.

CvB_Geluk-Menendes-Kamps

Vacature Lid College van Bestuur met portefeuille Onderwijs en Onderzoek

Organisatie

Met een zeer diverse studentenpopulatie en grootstedelijke en internationale omgeving staat De Haagse Hogeschool (HHs) midden in een veranderende samenleving. De HHs biedt kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs. Als brede hogeschool wil de HHs toonaangevend zijn op de thema’s wereldburgerschap, internationalisering, netwerkhogeschool en kwaliteit. Deze thema’s vormen de basis voor de ontwikkeling van het onderwijs, onderzoek en de organisatie van de HHs.

Voor bedrijven, overheden en andere organisaties in de regio Haaglanden is de HHs een innovatieve en betrouwbare partner. Samen met haar partners werkt de hogeschool aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en aan een slimme en sterke economische regio. Niet alleen door goede professionals op te leiden, maar ook met activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie.  

De HHs heeft in het Instellingsplan 2020 gekozen voor een scherp profiel met de primaire taak onderwijs te verzorgen. Zowel bacheloronderwijs dat studenten een goede start biedt, maar ook masteronderwijs, daar waar maatschappelijke behoeftes liggen. De tweede opdracht voor de HHs als kennisinstelling is onderzoek te verzorgen.

Het praktijkgerichte onderzoek van de HHs is gericht op kennisontwikkeling en -circulatie, het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs en de beroepspraktijk en het versterken van het profiel van de hogeschool. Daarop aansluitend focust de hogeschool inhoudelijk op vier onderzoeksplatforms:

 • The Next Economy;
 • Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie;
 • Goed Bestuur voor een Veilige Wereld;
 • Connected Learning.

Bij de HHs werken ruim 2000 medewerkers en studeren meer dan 26.000 studenten. Zij volgen een bachelor, master of post-hbo opleiding in een van de vier vestigingen in Den Haag, Zoetermeer en Delft.

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en het beheer van de hogeschool.

De opleidingen zijn geclusterd in zeven faculteiten en een academie onder leiding van respectievelijk faculteitsdirecteuren en een academiedirecteur. De hogeschoolorganisatie, het college van bestuur en het management worden ondersteund door diensten onder leiding van directeuren. Aan de hogeschool zijn een aantal lectoraten verbonden die worden aangestuurd door de faculteitsdirecteuren. Voor medezeggenschap en belangenbehartiging van studenten en medewerkers heeft de HHs verschillende medezeggenschapsorganen (Hogeschoolraad, Faculteitsraden, Dienstenraad, Opleidingscommissies).

Bestuurlijke opgave

De HHs staat voor de uitdaging om de resultaten op kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren. De doelstellingen zoals geformuleerd in het instellingsplan, de onderwijsvisie en de onderzoeksstrategie van de HHs bepalen daarbij de koers. De hogeschool streeft naar een verhoging van de kwaliteit, door de bevordering van wereldburgerschap, de doorontwikkeling van het internationale profiel en het realiseren van een netwerkhogeschool. Deze ambities komen ook terug in de in 2017 vastgestelde onderwijsvisie van de hogeschool, waarin drie principes centraal staan:

 1. Elke afgestudeerde verlaat de hogeschool als wereldburger;
 2. Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs;
 3. Ons onderwijs is activerend, uitdagend en studeerbaar.

Het praktijkgerichte onderzoek van de hogeschool versterkt het onderwijs en de relaties met en innovatie van het werkveld.

De koers van de hogeschool is in de periode 2015-2017 geformuleerd en wordt breed onderschreven. In de komende jaren komt het erop aan deze uitgangspunten ook te realiseren opdat de hogeschool de professionals opleidt die in de komende decennia een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun snel veranderende werkvelden en aan de samenleving.

De hogeschool zoekt een bestuurder met een cultureel divers en internationaal profiel die deze ambities kan representeren en helpen realiseren.

Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is driehoofdig en bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het CvB is statutair eindverantwoordelijk voor de stichting HBO Haaglanden en rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) die uit zeven personen bestaat. De leden van het CvB vormen een collegiaal bestuur en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Op enkele aspecten heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Het CvB draagt zorg voor de ontwikkeling van strategisch beleid en de daarmee samenhangende planvorming voor faculteiten / opleidingen / onderzoek en ondersteunende processen. Het CvB benadert in samenhang de strategische, onderwijskundige en bedrijfsmatige vraagstukken.  

Het CvB werkt met een portefeuilleverdeling. De portefeuilles zijn op dit moment de volgende:

 • Bestuur & Beleid en HRM (voorzitter)
 • Onderwijs en Onderzoek
 • Financiën, informatievoorziening/-technologie en vastgoed

Alle leden van het CvB zijn leidinggevende van een aantal faculteits- en dienstdirecteuren. De leden van het CvB hebben voldoende affiniteit met alle portefeuilles om voor de collega’s kritische gesprekspartner te zijn.

De portefeuille Onderwijs en Onderzoek heeft de volgende aandachtspunten:

 • Onderwijs en kwaliteit van onderwijs;
 • Internationalisering;
 • Kwaliteitszorg;
 • Onderzoek en innovatie;
 • Diversiteit en inclusiviteit.

Profiel

De huidige samenstelling van het CvB en de kenmerken van de hogeschool vragen om een kandidaat met een diverse achtergrond en met actieve ervaring in het onderwijs. Een promotie strekt tot aanbeveling.  

Daarnaast beschikt de kandidaat over:

 • Eindverantwoordelijke leidinggevende (directie)ervaring binnen een instelling voor hoger onderwijs, bij voorkeur ook in internationale context;
 • Ervaring met het implementeren en realiseren van verbeteringen in het onderwijs. De kandidaat kan zich goed vinden in de gekozen koers van de HHs;
 • Kennis van en visie op praktijkgericht onderzoek binnen een HBO instelling;
 • Ervaring met het aanvragen en verwerven van externe middelen ten behoeve van praktijkgericht onderzoek;
 • Relevant en bij voorkeur ook internationaal netwerk of in staat dit snel op te bouwen;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.

Competenties

(Onderwijskundig) leiderschap - Richting en sturing geven aan de organisatie met een permanente focus op het verbeteren van leerresultaten en studenten door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest.

Weet missie en onderwijsvisie van de organisatie concreet te maken. Formuleert heldere doelen op lange termijn, enthousiasmeert medewerkers hiervoor. Legt een duidelijke relatie tussen doelen voor onderwijs en onderzoek en het verbeteren van leerresultaten van studenten. Draagt de visie van de organisatie duidelijk en inspirerend over en stimuleert meedenken en invulling vanuit de organisatieonderdelen.

Strategisch management - Reflecteert over trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de rol en positie van de HHs in de toekomst. Ontwikkelt een inspirerend en aansprekend toekomstbeeld.

Formuleert de strategie. Integreert informatie en ontwikkelingen in de strategie. Kijkt op een echt nieuwe wijze naar zaken, buiten geijkte paradigma’s. Komt tot een strategie en straalt in alles commitment aan de strategie uit.

Resultaatgericht - Voortdurend streven naar realisatie van resultaten en gericht zijn op continue verbetering.

Verlegt grenzen. Formuleert specifieke doelstellingen voor prestaties die voorbij bestaande normen gaan en die veranderingen vereisen. Neemt daarin weloverwogen risico’s en accepteert onzekerheden over de kans van slagen. Stelt uitdagende maar realistische doelen. Zet zich in om unieke prestaties te leveren.

Impact – Anderen overtuigen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van draagvlak voor en instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Is ervaren en bedreven in het omgaan met complexe situaties. Bouwt coalities en stelt draagvlak zeker om anderen te winnen voor het eigen standpunt.

Relatiemanagement – Opbouwen en onderhouden van (in- en externe) contacten die (op lange termijn) relevant zijn.

Ontwikkelt netwerken. Bouwt netwerken met verschillende doelen. Brengt via diverse netwerken mensen met elkaar in contact.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De RvT streeft naar een benoeming per 1 juli 2018. De functie is gewaardeerd binnen de geldende Wet Normering Topinkomens (WNT 2).

Procedure

De HHs laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen en Ila Kasem van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan hhs@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Ila Kasem op 030 - 8200 068.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging via Vanderkruijs van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met hun kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Planning

Belangstellenden dienen in elk geval rekening te houden met onderstaande data, waarop diverse gesprekken gepland zijn:

 • Woensdag 4 april tussen 13:00 en 18:00 uur
 • Vrijdag 13 april tussen 11:00 en 16:00 uur
 • Woensdag 18 april tussen 13:00 en 16:00 uur
 • Vrijdag 20 april tussen 15:00 en 18:00 uur