Jaarverslag 2018 gepubliceerd: De Haagse Hogeschool financieel stabiel

Het jaarverslag 2018 van De Haagse Hogeschool is vandaag gepubliceerd. Het jaar stond, evenals voorgaande jaren, in het teken van het realiseren van onze ambitie zoals verwoord in ons instellingsplan ‘Wereldburgers in een lerende samenleving’.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

In 2018 lag de nadruk op het creëren van bestuurlijke rust, stabiliteit en focus, nodig om de doelen in ons instellingsplan te behalen. We kijken nu terug op een jaar waarin mede daardoor veel tot stand is gebracht, zowel in onderwijs (realisatie Onderwijskader met accenten op inclusiviteit en op uitdagend, activerend en studeerbaar onderwijs), onderzoek (transitie gestart naar kenniscentra) als ook in ondersteuning (start invoering processen Back on Track). Ook in financiële zin hebben we het jaar ruim binnen de taakstelling van de begroting weten af te ronden, waarmee het herstel dat we in 2017 hebben ingezet ook daadwerkelijk is bereikt. Daarmee kijken we met tevredenheid terug op het jaar 2018.

Het volledige jaarverslag vind je hier.
 
Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool,
 
Leonard Geluk
Rajash Rawal
Hans Camps