Nieuwe projecten: ‘Digitale Veiligheid in de Wijk’ en ‘Lokale Interventies Geldezels’

Het kenniscentrum Cybersecurity pakt actief en betrokken vraagstukken op die de maatschappij raken. Zo is het lectoraat Cyber Security in het mkb vanaf voorjaar 2020 voor zeker een jaar betrokken bij onderstaande nieuwe projecten, waarin wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve oplossingen en wordt samengewerkt met (onderdelen van) diverse gemeenten en andere partijen.

Digitale Veiligheid in de Wijk

Lokale Interventies voor Geldezels

Gemeenten hebben een rol bij het voorkomen van slachtofferschap door het cybercriminelen moeilijker te maken om slachtoffers te maken. De focus bij veel bestaande lokale projecten op dit gebied ligt op het voorlichten van potentiële slachtoffers. Lokale overheden kunnen echter veel meer doen dan alleen focussen op de slachtoffers.

Cybercriminele netwerken zijn vaak lokaal ingebed. Geldezels zorgen dat het spoor doorbroken wordt door geld van slachtoffers cash op te nemen en mee te geven aan ronselaars die weer in contact staan met de criminele netwerken. Geldezels zijn een zeer belangrijke schakel in de procesketen van cybercriminele netwerken en dus een zeer interessante groep om interventies voor te ontwikkelen: ze vervullen een cruciale positie binnen de modus operandi en zorgen voor lokale inbedding van cybercriminelen. Het ronselen van geldezels gebeurt eveneens lokaal: via scholen, sportverenigingen en in het uitgaansleven. Daarom kunnen en moeten lokale overheden een rol in hebben in de aanpak van dit fenomeen.

In dit onderzoeksproject worden eerst de kenmerken van de geldezels in kaart gebracht, omdat nog maar weinig bekend is over hun profiel. Alleen dan kunnen effectieve interventies uitgevoerd worden. De benadering is drieledig: (1) lokale kenmerken van geldezels in kaart brengen, (2) inventariseren van bestaande interventies voor deze doelgroep, (3) interventie uitvoeren en effect bepalen.

Het uiteindelijke doel is het uitvoeren van een interventie om te voorkomen dat geldezels meewerken met cybercriminele netwerken. Mogelijke interventies zijn de inzet van risico-communicatie naar de kwetsbare doelgroep, inzet van acteur ronselaars of begeleidingstrajecten voor geldezels.

Door deze lokale aanpak van cybercrime wordt het criminelen moeilijker gemaakt om hun activiteiten uit te voeren. Geldezels vormen immers een cruciale stap binnen de werkwijze van cybercriminelen: zonder deze groep geen cash geld.

De voorbereidingen van dit onderzoeksproject zijn inmiddels gestart. De kwalitatieve evaluatie van de interventie en de rapportage hiervan is gepland in het eerste kwartaal van 2021.

Het project wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, NSCR en de gemeente Haarlem.

Digitale Veiligheid in de Wijk

Digitalisering brengt veel teweeg in de maatschappij en niet iedere inwoner en ondernemer kan deze ontwikkelingen bijhouden en de juiste hulp of informatie vinden. Dan kan het ontzettend handig zijn wanneer inwoners of ondernemers iemand in de buurt kennen die hen kan verwijzen naar de juiste kanalen.

De gemeente Den Haag, Politie Eenheid Den Haag en lokale organisaties (bibliotheek, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, buurthuizen) zetten gezamenlijk in op het vergroten vande digitale veerkracht van de inwoners en ondernemers van Den Haag door actieve inwoners en ondernemers uit (semi)-georganiseerde lokale netwerken en gemeenschappen op te leiden tot digitaal ambassadeur.

Het doel is het vergroten van de digitale veerkracht van inwoners en ondernemers van Den Haag door de ambassadeurs te trainen en via actief netwerken over diverse wijken van Den Haag, het handelingsperspectief van hun buurtgenoten te vergroten door hen van de juiste informatiekanalen te voorzien.

Onderdeel van het project is het meten van de effectiviteit van dit project in de wijk. De resultaten van deze metingen worden bij de afronding van het onderzoek gedeeld. De wijkgerichte aanpak die gehanteerd wordt in het project kan door andere steden en politie-eenheden overgenomen worden, wanneer zij op lokaal niveau aan de slag willen gaan met digitale veerkracht.

De voorbereidingen voor het project ‘Digitale Veiligheid in de Wijk’ zijn in gang gezet. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het project geëvalueerd, waarna een advies kan worden uitgebracht aan bestuur voor vervolgstappen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag, in samenwerking met De Haagse Hogeschool en Bewoners Initiatieven Veiligheid (BIV)