City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Lokale_weerbaarheid

City Deals zijn middelen om de doelstelling van Agenda Stad te halen, namelijk het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Samen met een aantal steden wil men in deze City Deal creatieve en innovatieve toepassingen bedenken om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Deze City Deal verbindt steden in hun aanpak van lokale cyberveiligheid door het opzetten van pilots en diverse uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten over het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot gedragsverandering. Hiernaast wordt met deelnemende overheden en partijen onderzocht hoe zij elkaar kunnen versterken in hun aanpak van cybercrime. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onderzoeken een zestal steden, meerdere regionale Veiligheidsallianties, het Openbaar Ministerie, verschillende Platforms Veilig Ondernemen, de VNG, de ministeries van JenV, EZK (DTC) en BZK de mogelijkheden voor het sluiten van deze City Deal.

Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van de Haagse Hogeschool is betrokken bij de uitvoering en evaluatie van drie projecten die vallen onder deze CityDeal. Samen met partners uit de praktijk doet het CoECS hiermee de nieuwste kennis op over het cyberweerbaarder maken van onze samenleving.

De ondertekening van de City Deal vindt vandaag, 28 oktober 2020 (16.00 uur), plaats. Deze online bijeenkomst wordt live uitgezonden.

Lees ook het persbericht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Bekijk ook introductievideo van City Deal en de bekrachtigingsvideo City Deal.