Veranderende samenleving vraagt om innovatief onderwijs

De samenleving van vandaag verandert continu. Om kennis en vaardigheden actueel en relevant te houden, moet het onderwijs voortdurend worden vernieuwd. Het Kenniscentrum Global and Inclusieve Learning verricht praktijkgericht onderzoek naar leer- en ontwikkelprocessen en het verhogen van leeropbrengsten voor studenten en professionals. “De school is de samenleving in het klein.”

Cyber Security

“Onderwijs is binnen de samenleving een heel belangrijke bouwsteen, een soort cement. Zonder goed onderwijs kan de samenleving niet goed functioneren. En dan gaat het niet alleen om kennis vergaren, maar ook om hoe we met elkaar samenwerken en samenleven”, aldus Wâtte Zijlstra, programmadirecteur van het kenniscentrum.

Transitie

“De maatschappij van vandaag is continu in transitie. Denk aan de energietransitie, de klimaattransitie, maar ook een snel veranderend beroepenveld.” Een snelle technologische ontwikkeling, een verdergaande globalisering en veel vraagstukken op internationaal niveau vragen om toekomstgericht onderwijs. “Onderwijs vervult een hele belangrijke maatschappelijke rol in het ontwikkelen van toekomstige professionals.”

Gelijke kansen

In de samenleving van morgen spelen internationalisering, migratie en issues rond ongelijke kansen tussen de have’s en have-nots een steeds grotere rol. De missie van De Haagse is om al haar studenten op te leiden tot wereldburgers waarin studenten en professionals breder en kritischer leren kijken met als uiteindelijk doel een gemeenschap waarin iedereen gelijke kansen krijgt. “En die inclusieve samenleving begint bij het onderwijs”, aldus Wâtte. 

Up-to-date

Maar wat betekent het om inclusief te zijn of een wereldburger? Het kenniscentrum verricht onderzoek naar de leer- en ontwikkelprocessen en leertechnologieën om dat te realiseren. Er worden leeromgevingen ontworpen waar mensen zo optimaal mogelijk kunnen leren en pedagogische en didactische methoden ontwikkeld om het onderwijs zo up-to-date mogelijk te maken. Daarnaast is er veel aandacht voor mindsets (waarden, ethiek, houdingen, oordelen) en gedrag van studenten en professionals binnen deze processen.

Drie onderzoeksgebieden

Het kenniscentrum richt zich op drie onderzoeksgebieden:

  • Transformative learning
  • Participation and Inclusion
  • Engagement with technology

Snel veranderend beroepenveld

Centraal hierbij zijn het snel veranderende beroepenveld en burgerschap. “Werknemers hebben vandaag de dag een breed scala aan kennis en tools nodig. Competenties als samenwerken en snel schakelen worden steeds belangrijker. Daarnaast zijn zij naast professional, ook burger. Die rollen kunnen soms spanningen en ethische dilemma’s oproepen.” Ook de snelle technologische ontwikkeling maakt herscholen en anders opleiden noodzakelijk.

Leven lang leren

De Haagse Hogeschool fungeert daarbij als broedplaats, denktank en laboratorium. Met onder andere debat, dialoog en out-of-the-box denken stimuleert het kenniscentrum nieuwe leerprocessen en stelt verborgen veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak. “Alles staat in het teken van professionele en persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.”

Student Voice

Een van de projecten in 2020 was het project Student Voice van het lectoraat Wereldburgerschap. Onderzocht werd hoe de betrokkenheid en participatie van studenten bij onderwijs, onderzoek en beleid van De Haagse Hogeschool vergroot kan worden. Studenten zijn met interviews en enquêtes bevraagd hoe zij hun participatie en (niet) formele medezeggenschap ervaren in alles wat er gebeurt in en rondom De Haagse.

Stigma

Een ander onderzoek met concreet resultaat is The Powerhouse. “Ons onderzoek naar langstudeerders heeft hen in een ander perspectief geplaatst. De groep studenten heeft last van een stigma als loser, terwijl er vaak persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag liggen waarom een student niet afstudeert. Door samen een community op te zetten en gerichte support te geven, lukt het vaak om toch nog af te studeren. Verschillende opleidingen aan De Haagse hebben onze methode inmiddels omarmt.”

Zes lectoraten

Het Kenniscentrum heeft vijf lectoraten: Duurzame Talentontwikkeling, Filosofie en Beroepspraktijk, Global Learning, Inclusive Education en Wereldburgerschap. In 2021 start bij goedkeuring het nieuwe lectoraat Learning Technology and Analytics en richt zich op leertechnologieën om nieuwe technologieën als Big Data en Artificial Intelligence in te zetten voor een maximale impact op het leerproces.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over het Kenniscentrum Global and Inclusive Learning