Een circulaire kennishub gaat de circulaire economie in De Binckhorst versnellen

matrix Na onderzoek door Sven Westendorp (Stichting iCircl) in samenwerking met Kenniscentrum Mission Zero is gebleken dat de behoefte bestaat een circulaire fysieke/digitale kennishub voor materialenstromen te ontwikkelen in De Binckhorst. Een dergelijke hub is namelijk essentieel om de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie in De Binckhorst te versnellen.

Aan de hand van bovenstaande matrix is samen met de stakeholders de behoefte van De Binckhorst in kaart gebracht.

Huidige situatie

Om de druk op de woningmarkt te verlagen, worden in dit gebied minimaal 5.000 woningen gebouwd. In het mooiste scenario loopt de ontwikkeling van dit gebied parallel met de ontwikkelingen op het gebied van circulair ondernemen. De realiteit is net even anders.

Stakeholders uit De Binckhorst bevinden zich namelijk in een lastige situatie, omdat verschillende partijen verschillende belangen hebben. Voor top down geldt dat nog weinig kennis en ervaring is in circulair bouwen en het financieel resultaat met de huidige manier van bouwen is (nog) groot genoeg om hier eenvoudig van af te wijken. Om deze reden is het niet eenvoudig om grotere organisaties in snel tempo te transformeren. Voor bottom up geldt dat wel voldoende ambitie bestaat om van De Binckhorst een circulair gebied te maken, maar door de hoge grondprijs worden ondernemers gedwongen het gebied te verlaten. Door samen te werken en te experimenteren, kan de kloof tussen deze twee partijen gedicht worden.

Kennis uitwisselen

Een fysieke kennishub heeft als voordeel dat het fungeert als een plek waar overheid, ondernemers en onderwijsinstanties zich kunnen vestigen waarbij kennis gedeeld wordt op het gebied van circulaire economie. Ook is het een plek waar bedrijven en omwonenden leren hoe transformatie plaatsvindt van lineair ondernemen naar circulair ondernemen.