Veelgestelde vragen Studeren

Studeren_2

Onderwijs

Vanaf 26 april bestaat de mogelijkheid om studenten weer één dag in de week naar de hogeschool te laten komen voor fysiek onderwijs. Dit is in lijn met eerdere berichtgeving en aanvullend op de bestaande uitzondering voor toetsing en praktijkonderwijs waarvoor studenten al enige tijd naar de campus mochten komen. Alle overige lessen blijven online plaatsvinden.

De invulling van dit fysieke onderwijs zal per opleiding verschillen. Voorbeelden kunnen zijn: coaching, studiebegeleiding of groepsopdrachten. Alle opleidingen bereiden zich voor op de versoepeling binnen de eigen mogelijkheden. Per opleiding zal door de teams gekeken worden naar hoe het online programma nu is opgebouwd en wat voor (eventueel aanvullende) activiteiten op locatie georganiseerd zouden kunnen worden. Hierbij proberen we maximaal aan te sluiten bij de behoefte weer meer op school te zijn. Studenten horen via de eigen opleiding per wanneer, op welke dag en voor welke activiteit zij naar de hogeschool kunnen komen. Onze intentie hierbij is om alle studenten zo snel mogelijk na 26 april weer op de hogeschool te verwelkomen.

Toetsing

Het is mogelijk voor het hoger onderwijs om beperkte fysieke activiteiten plaats te laten vinden. Sommige toetsen en (praktijk)vakken vinden weer plaats op onze hogeschool. Voor sommige toetsen is een alternatieve wijze van afronding mogelijk.  Als er sprake is van een grote wijziging in de toetsvorm, is de richtlijn om je hierover uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te informeren. Online toetsen gaan ook gewoon door.  Neem contact op met je opleiding voor specifieke informatie.
Ben je door beperkingen niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke tentamens op school, dan dien je dit zoals gebruikelijk via een verzoek in Osiris Zaak kenbaar te maken bij de examencommissie. Hiertoe is het noodzakelijk om bij de decaan bewijs te overleggen. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit.
Wanneer je klachten vertoont tijdens een tentamen kan de surveillant een medewerker van het faculteitsbureau oproepen om met jou in gesprek te gaan aan de hand van standaard RIVM vragen. Dit doen wij om te achterhalen of jouw klachten duiden op een gezondheidsrisico voor je omgeving. Je zal voor dit gesprek apart worden genomen om te voorkomen dat andere studenten gestoord worden tijdens het maken van hun tentamen. Indien uit het gesprek blijkt dat jouw klachten mogelijk kunnen duiden op COVID-19 klachten (en bijv. geen uiting zijn van allergieën of hooikoorts) dan zal je het tentamen moeten verlaten. De medewerker zal jouw spullen voor je ophalen. Jouw toets wordt wel ingenomen en nagekeken. Mocht je deze toets willen herkansen dan kun je een herkansing aanvragen bij de examencommissie via Osiris Zaak.
Studenten die door beperkingen niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke tentamens op school, dienen dit zoals gebruikelijk via een verzoek in Osiris Zaak kenbaar te maken bij de examencommissie. Hiertoe is het noodzakelijk om bij de decaan bewijs te overleggen. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit.
Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden geen goede plek kunnen vinden om deel te nemen aan digitale toetsen kunnen bij uitzondering gebruik maken van een gereserveerde ruimte op De Haagse. De student dient hiervoor een afspraak te maken bij de decaan. 

Stage en afstuderen

Overleg eerst met de organisatie waar je stageloopt of en zo ja hoe je je stage kunt voortzetten. Kan dat niet, overleg dan met je stagebegeleider.
Omdat de doorstroomvoorwaarden van een hbo-bachelor naar een master sterk verschillen per opleiding, is er geen vast format voor dit advies. Als je je inschrijft bij een universiteit zal de universiteit je verzoeken extra informatie aan te leveren. We adviseren je om tijdig contact te zoeken met de universiteit om jouw specifieke situatie uit te leggen. Op jouw verzoek zal je opleiding voor een advies op maat zorgen. Ook hiervoor moet je zelf contact opnemen met je opleiding. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het opleidingsmanagement.
Diplomeringen en P-uitreikingen mogen weer in fysieke vorm plaatsvinden, mits anderhalvemeter maatregel gewaarborgd kan blijven. Vraag hiernaar bij jouw opleiding.
Voor je stage geldt: houd je aan de regels die gelden voor sector/branche waarin je stage loopt. Overleg met de organisatie waar je stageloopt als je hierover vragen hebt.  

(Studie)activiteiten in buitenland

In semester 1 kunnen studenten op uitwisseling binnen Europa. Voor stage zijn ook buiten Europa mogelijkheden. De precieze voorwaarden vind je hier.

Het huidige advies van de rijksoverheid over reizen is om in Nederland te blijven en geen reizen dan wel reisplannen te maken t/m 15 mei. Om die reden kan je tot die tijd alleen virtueel starten met je exchange of buitenlandstage. Overleg dit met je opleiding en neem zo nodig contact op met de partnerinstelling of stageorganisatie om de mogelijkheden te bespreken. Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vind je in de Engelstalige Q&A.

 

Je kan er altijd nog onderuit. Het is in deze tijden begrijpelijk dat plannen wijzigen.

Ja dat mag. Let er wel op dat als je je hele exchange virtueel doet, vanuit een locatie anders dan het gastland, je geen recht hebt op een beurs. Je maakt dan immers geen extra kosten, waarvoor de beurs bedoeld is.

(Buitenlandse) reizen zijn toegestaan naar landen met een code groen of geel, hierbij gelden de maatregelen van de overheid in het thuisland en het land van de bestemming.

Als je een Holland Scholarship, Hogeschoolfonds- of Erasmus+ beurs hebt gekregen, mag je onder bepaalde voorwaarden je beurs (deels) houden. Studenten die een beurs hebben ontvangenaanvragen, worden hierover over de bijzonderheden geïnformeerd. Kijk op het Serviceplein onder het themakopje “Internationaal” voor meer informatie.  Let op, je kunt alleen een beurs aanvragen als je de intentie hebt om (tenminste een deel van de periode) naar het buitenland te gaan. Neem contact op met scholarships@hhs.nl voor vragen. 

Ja, de hogeschool vraagt al haar opleidingen gevraagd regelmatig contact te onderhouden met de studenten in het buitenland. 

LET OP: zorg dat je buitenlandverblijf te allen tijde in OSIRIS is geregistreerd en houd je contactgegevens en verblijfsgegevens up-to-date, zodat we weten waar je bent en hoe we contact met je kunnen opnemen. .

Wanneer het je studievoortgang betreft, maar je niet direct in gevaar bent, kun je contact opnemen met je opleiding om naar een oplossing te zoeken. Wanneer het een crisis betreft waarin je je ook zorgen maakt over je fysieke veiligheid, kun je bellen naar het noodnummer van De Haagse 070-4457679.

Studievoortgang, vertraging en BSA

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat dit een internationale calamiteit is, volgen wij hierin ook het advies van het Ministerie van OC&W. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je Studie Loopbaan Begeleider. Houd er echter rekening mee dat dit een ongebruikelijke situatie is, waardoor ze je vraag mogelijk niet onmiddellijk kunnen beantwoorden.

Het Ministerie van OC&W heeft de instellingen verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar. De Haagse Hogeschool volgt dat advies. Voor onze studenten betekent dit het volgende:

In 2020-2021 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding?  Heb je minder dan 50 studiepunten behaald, dan krijg je een uitgesteld advies. We raden je wel aan goed na te denken over of je de studie wil vervolgen en hierover in gesprek te gaan met de mentor / slb’er.

Indien je besluit je opleiding te vervolgen, moet je aan het eind van het studiejaar 2021-2022 50 studiepunten hebben gehaald uit het eerste jaar inclusief eventuele kwalitatieve eisen.

Heb je de norm van 50 studiepunten inclusief de eventuele kwalitatieve eisen gehaald, dan krijg je een positief advies.

In 2020-2021 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar voor 1 februari 2021 uitgeschreven?

Voor jou verandert er niets. Je krijgt ook nu geen (uitgesteld) advies.
In 2020-2021 voor het eerst ingeschreven voor je opleiding, maar besluit je je na 1 februari 2021 uit te schrijven? Normaal gesproken zou je een negatief bindend studieadvies hebben gekregen als je je na 1 februari uitschrijft. Maar nu krijg je een uitgesteld advies vanwege de corona-perikelen.

Heb je in het studiejaar 2019-2020 als eerstejaars een uitgesteld bsa gekregen?

Als je in het studiejaar 2020-2021 minstens 50 studiepunten uit het eerste jaar behaalt, inclusief eventuele kwalitatieve eisen, dan wordt het uitgesteld advies van vorig jaar omgezet in een positief advies.
Overweeg je om je vanwege de huidige situatie uit te schrijven? Denk dan goed na over de consequenties. Uitschrijven heeft gevolgen voor o.a. het recht op studiefinanciering en je verblijfsrecht in Nederland (als de HHs een verblijfsvergunning voor je heeft aangevraagd). Als je bent uitgeschreven kan je ook geen beroep doen op de extra financiële ondersteuning die DUO vanwege corona aanbiedt. Kortom, we raden je af om vanwege de situatie alsnog voor dit jaar uit te schrijven.

Internationale studenten

Het besluit om terug te gaan naar jouw thuisland, ligt bij jou. Check of er in je thuisland reisbeperkingen gelden voor reizigers vanuit NL. Ga bij je opleiding na wat de eventuele onderwijskundige consequenties zijn. Dat moet per situatie worden bekeken. 

LET OP: De Haagse Hogeschool biedt weer beperkte onderwijsactiviteiten. In je rooster zie je of dit ook voor jou geldt. Bij vragen neem je contact op met je opleiding. 

Kom je terug naar Nederland, lees dan ook deze informatie over Arrival Formalities.
Ja. Iedereen die in Nederland woont en staat ingeschreven bij de gemeente, komt in aanmerking voor een vaccinatie. Je ontvangt een uitnodiging op het adres waarop je staat ingeschreven. Op de website van de Rijksoverheid check je wanneer je aan de beurt bent.

Ondersteuning voor studenten

Op het Studentennet staat veel informatie over studiefinanciering, financiële regelingen van De Haagse, zoals het Profileringsfonds, beurzen en handige links naar instanties die adviseren op het gebied van geldzaken en geldzorgen. Kijk op het Studentennet voor meer informatie.

Op de website van het Ministerie van OCW is onder meer de volgende informatie te vinden: Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal waar mogelijk rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. We raden je ook aan om dit te bespreken met je decaan. 

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weggevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de tergbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie. 

Als je een betalingsregeling wilt treffen voor je collegegeld dan is dat mogelijk. Neem dan contact via e-mail op met: collegegeld@hhs.nl
Ondanks de situatie blijft het ons doel om goede kwaliteit onderwijs te leveren voor een fair bedrag. Als je het gevoel hebt dat je opleiding onvoldoende tools of support biedt om aan jouw onderwijskundige behoefte te voldoen, neem dan contact op met je SLB’er of mentor. 

Voor 2021-2022 heeft het kabinet besloten om alle studenten een eenmalige korting te geven. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.


Studeren is niet altijd een makkelijke weg naar de eindstreep. Mocht je wat hulp kunnen gebruiken, dan is dat echt niet gek. Bijvoorbeeld omdat het studeren in tijden van corona lastig voor je is, of als je studeren moet combineren met topsport of ouderschap, als je het Nederlands nog niet goed beheerst of als je een functiebeperking hebt. Maar ook als je niet lekker in je vel zit of twijfelt of je wel de juiste studie hebt gekozen. De Haagse Hogeschool biedt jou graag wat extra ondersteuning.
Kijk op Studentennet voor alle mogelijkheden. 
Je bent niet de enige. Lees dit artikel voor tips om de verbinding aan te gaan met anderen, binnen de grenzen van de COVID-19 maatregelen.
In deze tijden staan de studentenpsychologen voor je klaar om naar jouw verhaal en/of hulpvraag te luisteren. Mocht je juist in deze periode van thuisverblijf klem komen te zitten, overlopen, pieken in angst of spanning, een bodem missen of je geïsoleerd voelen, voor jou bieden de studentenpsychologen een online steunplek waar je je verhaal kan delen. Via de link op het Studentennet kun je een eenmalig Support-Session met een van hen boeken.