Inschrijfvoorwaarden

Aan een inschrijving als student bij De Haagse Hogeschool is een aantal voorwaarden verbonden. Deze staan beschreven in het Reglement In- en Uitschrijving. Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste inschrijfvoorwaarden.

Pijl-Tips Let op: aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Regelement In- en Uitschrijving kunnen rechten worden ontleend.

Inschrijving

 • Om ingeschreven te worden, moet je een inschrijfverzoek doen via Studielink. Bij de meeste opleidingen moet dit verzoek uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het studiejaar zijn gedaan. Voor de opleidingen met Selectie en Plaatsing is dat uiterlijk 15 januari. Heb je je aangemeld voor een voltijdopleiding (of de duale opleidingen HBO-Rechten, IVK of BO) dan moet je uiterlijk 31 mei de Studiekeuzecheck hebben gedaan. Als je niet tijdig aan deze voorwaarden voldoet, wordt je verzoek tot inschrijving afgewezen. Bij de opleidingen met Selectie en Plaatsing krijg je geen Studiekeuzecheck aangeboden. 
 
 • Ook moeten je identiteit en de toelaatbaarheid zijn vastgesteld en moet je hebben voldaan aan de eventuele aanvullende voorwaarden van de opleiding, zoals een geschiktheidsonderzoek of eisen aan de te verrichten werkzaamheden. Heb je geen EU/EER-nationaliteit? Dan moet je kunnen aantonen  dat je rechtmatig in Nederland verblijft. Heb je geen Nederlandse vooropleiding, dan moet je aan de taaleisen voldoen. Ten slotte moet de betaling van je collegegeld moet zijn geregeld.
 • Als een student op 1 september niet aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kan de inschrijving worden geweigerd.

Toelating

 • Je moet kunnen aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Deze staan vermeld op de website van de opleiding. Je vooropleiding dient te zijn geverifieerd. Dit kan door verificatie van een toelatinggevende vooropleiding via Studielink, het overleggen van een gewaarmerkte kopie van een toelatinggevend diploma en cijferlijst, of het tonen van een origineel toelatinggevend diploma en cijferlijst.
 • Als je niet aan de vooropleidingseisen van de opleiding van jouw keuze voldoet, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek en na het succesvol afleggen hiervan alsnog worden toegelaten.Als je je vooropleiding niet in Nederland hebt gevolgd, moet je door middel van een taaltoets  aan kunnen tonen over voldoende taalvaardigheid te beschikken
 • Voor sommige opleidingen geldt een decentrale selectie. Je moet deelnemen aan de selectiemomenten en vervolgens worden geplaatst door DUO om ingeschreven te kunnen worden.
 • Je moet voldoen aan eventuele overige toelatingseisen (geschiktheidsonderzoek en eisen werkzaamheden). Dit wordt door de opleiding beoordeeld.

Identiteit en verblijfstatus

 • Je identiteit moet worden vastgesteld. Bij inloggen in Studielink met DigiD gebeurt dit automatisch voor studenten die in Nederland      woonachtig zijn. Lukt dit niet, dan moet je een kopie van je paspoort of identiteitskaart overleggen.
 • Als je geen EU/EER-nationaliteit hebt dan moet tevens worden vastgesteld dat je gedurende de gehele eerste maand van de inschrijving rechtmatig in Nederland verblijft. Hiervoor moet een kopie van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning te worden overlegd.

Betaling collegegeld

 • Je regelt de betaling van het collegegeld via een digitale éénmalige machtiging (voor betaling in één of meerdere termijnen) in Studielink. Als je werkgever betaalt, kan je gebruik maken van de Garantieverklaring. Als je niet over een bankrekening uit een SEPA-land beschikt, kan je gebruik maken van het Confirmation Form, en moet het gehele collegegeld voor aanvang van het studiejaar op de rekening van De Haagse Hogeschool zijn bijgeschreven.
 • Bij het afgeven van een machtiging gaan de student en de rekeninghouder akkoord met de volgende voorwaarden:
  • De Stichting HBO Haaglanden wordt gemachtigd om het collegegeld voor het betreffende studiejaar van de rekening af te schrijven.
  • Voor zover student en rekeninghouder niet dezelfde persoon zijn, is de student akkoord met betaling van het collegegeld door de rekeninghouder.
  • Rekeninghouder en student (of, wanneer deze minderjarig is, zijn/haar ouder/voogd) zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het collegegeld.
  • De machtiging kan niet tussentijds worden ingetrokken.
  • De rekeninghouder zorgt voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata op de rekening waarvan het collegegeld wordt geïnd.
  • Als blijkt dat de student niet in aanmerking komt voor het wettelijk tarief collegegeld, wordt het instellingstarief in rekening gebracht. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de hoogte van het collegegeld.
  • De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de bij De Haagse Hogeschool bekende gegevens. Mochten relevante gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld dienovereenkomstig aangepast.
  • Alle voorwaarden die beschreven zijn op de incassopagina's die te vinden zijn via www.hhs.nl/collegegeld.
 • Als jij en/of de rekeninghouder ook na aanmaning in gebreke blijven met de betaling van het collegegeld, wordt overgegaan tot uitschrijving. Je hebt dan geen recht meer op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van jou en/of de rekeninghouder.

Herinschrijving

 • Je moet je jaarlijks opnieuw in schrijven voor je opleiding. Dit moet vóór 1 September gebeuren via Studielink. Na 1 september vervalt het recht op herinschrijving.
 • Bij de herinschrijving moet je een nieuwe machtiging voor de betaling van het collegegeld afgeven.
 • Als je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, is herinschrijving niet mogelijk.
 • Als je verandert van opleiding, gelden dezelfde deadlines en criteria als voor een nieuwe inschrijving.

Uitschrijving

 • Een inschrijving loopt tot en met het einde van het betreffende studiejaar, dat wil zeggen tot en met 31 augustus.
 • Je kunt onder meer bij een tussentijds negatief bindend studieadvies, bij een betalingsachterstand of op eigen verzoek tussentijds worden uitgeschreven.
 • Bij afstuderen wordt je niet automatisch uitgeschreven. De inschrijving loopt door tot en met 31 augustus, tenzij je een verzoek tot tussentijdse uitschrijving indient.
 • Je kunt te allen tijde via Studielink een verzoek tot uitschrijving doen. Uitschrijving vindt op zijn vroegst plaats met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek.
 • Je kunt aangeven dat je met ingang van een latere datum wil worden uitgeschreven. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Indien je je uitschrijft per 1 juli of per 1 augustus, heb je geen recht op restitutie van (een deel van) het collegegeld.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.