Inschrijfvoorwaarden

Aan een inschrijving als student bij De Haagse Hogeschool is een aantal voorwaarden verbonden. Deze staan beschreven in het Reglement In- en Uitschrijving. Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste inschrijfvoorwaarden.

Pijl-Tips Let op: aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement In- en Uitschrijving kunnen rechten worden ontleend.

Inschrijving

 • Om ingeschreven te worden, dient een student een inschrijfverzoek via Studielink te hebben gedaan. Dit verzoek moet uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het studiejaar zijn gedaan. Ga naar aanmelden voor 1 mei voor meer informatie. Voor de opleiding Huidtherapie is dat uiterlijk 15 januari i.v.m. de decentrale selectie. Studenten die zich hebben aangemeld voor een voltijdopleiding (of de duale opleidingen HBO-Rechten, IVK of BO) moeten uiterlijk 31 mei de Studiekeuzecheck hebben gedaan. Als een student niet tijdig aan deze voorwaarden heeft voldaan, wordt zijn verzoek tot inschrijving afgewezen. Er geldt een uitzondering voor studenten die zich willen aanmelden voor de opleiding Huidtherapie, omdat deze opleiding al een selectie heeft, wordt er voor deze opleiding geen Studiekeuzecheck aangeboden. 
 • Ook dienen de identiteit en de toelaatbaarheid van de student te zijn vastgesteld. Indien er aanvullende voorwaarden door de opleiding worden gesteld, zoals een geschiktheidsonderzoek of eisen aan de te verrichten werkzaamheden, dient ook hieraan te zijn voldaan. Buitenlandse studenten dienen aan te kunnen tonen dat zij rechtmatig in Nederland verblijven. Studenten zonder Nederlandse vooropleiding dienen aan de taalvereisten te voldoen. Bovendien dient het collegegeld te zijn voldaan.
 • Als een student op 1 september niet aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kan de inschrijving worden geweigerd.
 • Inschrijving met ingang van een andere datum dan 1 september is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de faculteitsdirecteur.

Toelating

 • Een student dient aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Deze staan vermeld op de website van de opleiding. De vooropleiding dient te worden geverifieerd. Dit kan plaatsvinden door verificatie van een toelatinggevende vooropleiding via Studielink, het overleggen van een gewaarmerkte kopie van een toelatinggevend diploma en cijferlijst, of het tonen van een origineel toelatinggevend diploma en cijferlijst.
 • Wanneer een student niet aan de vooropleidingseisen van de opleiding van zijn/haar keuze voldoet, kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek en na het succesvol afleggen hiervan alsnog worden toegelaten.
  Een student die zijn/haar vooropleiding niet in Nederland heeft gevolgd, dient door middel van een taaltoets aan te tonen over voldoende taalvaardigheid te beschikken.
 • Voor de opleiding Huidtherapie geldt een decentrale selectie. Een student moet deelnemen aan de selectiemomenten en moet vervolgens worden geplaatst door DUO om ingeschreven te kunnen worden.
 • Het al dan niet voldoen aan eventuele overige toelatingseisen (geschiktheidsonderzoek en eisen werkzaamheden) wordt door de opleiding beoordeeld.

Identiteit en verblijfstatus

 • Van elke student dient de identiteit te worden vastgesteld. Bij inloggen in Studielink met DigiD gebeurt dit automatisch voor studenten die in Nederland woonachtig zijn. Lukt dit niet, dan moet de student een kopie van zijn/haar paspoort of identiteitskaart overleggen.
 • Van elke student die geen EU/EER-nationaliteit heeft dient tevens te worden vastgesteld dat hij/zij gedurende de gehele eerste maand van zijn/haar inschrijving rechtmatig in Nederland verblijft. Hiervoor dient een kopie van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning worden overlegd.

Betaling collegegeld

 • De betaling van het collegegeld vindt plaats door middel van een digitale éénmalige machtiging (voor betaling in één of meerdere termijnen) in Studielink. Wanneer de werkgever van de student betaalt, kan gebruik worden gemaakt van de Garantieverklaring. Wanneer de student niet over een Nederlandse bankrekening beschikt, kan gebruik worden gemaakt van het Confirmation Form, en moet het gehele collegegeld voor aanvang van het studiejaar op de rekening van de HHS zijn bijgeschreven.
 • Bij het afgeven van een machtiging gaan de student en de rekeninghouder akkoord met de volgende voorwaarden:
  • De Stichting HBO Haaglanden wordt gemachtigd om het collegegeld voor het betreffende studiejaar van de rekening af te schrijven.
  • Voor zover student en rekeninghouder niet dezelfde persoon zijn, is de student akkoord met betaling van het collegegeld door de rekeninghouder.
  • Rekeninghouder en student (of, wanneer deze minderjarig is, zijn/haar ouder/voogd) zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het collegegeld.
  • De machtiging kan niet tussentijds worden ingetrokken.
  • De rekeninghouder zorgt voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata op de rekening waarvan het collegegeld wordt geïnd.
  • Als blijkt dat de student niet in aanmerking komt voor het wettelijk tarief collegegeld, wordt het instellingstarief in rekening gebracht. Klik hier voor gedetailleerde informatie over de hoogte van het collegegeld.
  • De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de bij De Haagse Hogeschool bekende gegevens. Mochten relevante gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld dienovereenkomstig aangepast.
  • Alle voorwaarden die beschreven zijn op de incassopagina's die te vinden zijn via www.hhs.nl/collegegeld.
 • Wanneer student en/of rekeninghouder ook na aanmaning in gebreke blijven met de betaling van het collegegeld, wordt overgegaan tot uitschrijving. De student heeft dan geen recht meer op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de student.

Herinschrijving

 • Een student dient zich jaarlijks opnieuw in te schrijven voor zijn/haar opleiding. Dit dient vóór 1 september plaats te vinden via Studielink. Na 1 september vervalt het recht op herinschrijving.
 • Bij de herinschrijving dient een nieuwe machtiging voor de betaling van het collegegeld te worden afgegeven.
 • Als een student een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen, is herinschrijving niet mogelijk.
 • Als een student verandert van opleiding, gelden dezelfde deadlines en criteria als voor een nieuwe inschrijving.

Uitschrijving

 • Een inschrijving loopt tot en met het einde van het betreffende studiejaar, dat wil zeggen tot en met 31 augustus.
 • Een student kan onder meer bij een tussentijds negatief bindend studieadvies, bij een betalingsachterstand of op eigen verzoek tussentijds worden uitgeschreven.
 • Bij afstuderen wordt de student niet automatisch uitgeschreven. De inschrijving loopt door tot en met 31 augustus, tenzij de student een verzoek tot tussentijdse uitschrijving indient.
 • Een student kan te allen tijde via Studielink een verzoek tot uitschrijving doen. Uitschrijving vindt op zijn vroegst plaats met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek.
 • Een student kan aangeven dat hij/zij met ingang van een latere datum wil worden uitgeschreven. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Indien een student zich uitschrijft per 1 juli of per 1 augustus, heeft hij/zij geen recht op restitutie van (een deel van) het collegegeld.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.