Schakeljaar

Doel

Het doel van het schakeljaar is studenten met een buitenlandse vooropleiding voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs.

Doelgroep

Het schakeljaar richt zich op hogeropgeleide anderstaligen, vluchtelingen met een verblijfsstatus, nieuw- of oudkomers en Nederlandssprekenden die hun opleiding in een andere taal hebben gevolgd. Om aan het schakeljaar deel te kunnen nemen heb je voor Nederlands minimaal B1-niveau en voor Engels A2.

Programma

In het programma besteden we uitgebreid aandacht aan Nederlandse taalvaardigheid, Engelse taalvaardigheid, interculturele communicatie, (wereld)burgerschap en studievaardigheden. Daarnaast krijg je individuele begeleiding bij je studiekeuze en je studievoortgang.

In de lessen Nederlands gaat het om spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen, schrijven, vocabulaire ontwikkelen en grammatica. Na het schakeljaar stroom je uit met Nederlandse taalvaardigheid op B2-niveau en ben je toelaatbaar voor een Nederlandstalige hbo. Voor het Staatsexamen Nt2-II bieden we examentrainingen aan.
Om een studie in het hoger onderwijs succesvol te doorlopen is het belangrijk de Engelse taal te beheersen. Daarom ontwikkelen we je Engelse taalvaardigheid op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Als je binnenkomt op A2-niveau stroom je uit op B1-niveau met speciale aandacht voor leesvaardigheid. Als je binnenkomt op B1-niveau werken we toe naar B2. Tijdens het tweede semester bieden we lessen aan ter voorbereiding op het hbo-toelatingsonderzoek Engels. Als je aan het IELTS-examen mee wil doen, bieden we ook daarvoor begeleiding aan.
In het schakeljaar is speciale aandacht voor belangrijke studievaardigheden zoals samenwerken, vragen stellen, verslagen schrijven, presenteren en feedback geven. Je ontwikkelt een proactieve, analytische en kritische studiehouding. Deze studievaardigheden heb je nodig om succesvol te kunnen studeren; zij komen expliciet aan bod in de studieloopbaanlessen en zijn geïntegreerd in de lessen Nederlands en Engels.

Wereldburgerschap en studeren of werken in een internationale omgeving staan hoog in het vaandel bij De Haagse Hogeschool. Het is belangrijk dat de deelnemers aan het schakeljaar, met hun verschillende achtergronden, zich thuis voelen in Nederland. In het programma is dan ook speciale aandacht voor wereldburgerschap en interculturele communicatie. Er vindt veel uitwisseling van gebruiken en ervaringen plaats en daarnaast is er aandacht voor de actualiteit, de Nederlandse cultuur en het studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

Je krijgt begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Met deze begeleider voer je het intakegesprek en verschillende voortgangsgesprekken. Tijdens de voortgangsgesprekken komen onderwerpen als studievoortgang, jouw welbevinden, de oriëntatie op de vervolgopleiding en studievaardigheden aan de orde. Daarnaast kan je extra begeleiding krijgen in de vorm van coaching en staat een uitgebreid ondersteuningsapparaat tot je beschikking.
Je stelt een portfolio samen, waarin je je activiteiten rond de studie-/beroepskeuze beschrijft aan de hand van opdrachten. Ook volg je een of meer workshops rond dit thema. Tot slot stimuleren wij je om open dagen te bezoeken en deel te nemen aan proefstuderen en meelopen.

Groepsgrootte

Omdat het om een intensief traject gaat, stellen we de groepsgrootte op maximaal 18 studenten.

Studiebelasting

Voor het schakeljaar staat een studiebelasting van minimaal 35 uur per week: 25 lesuren voor het volgen van colleges en minimaal 10 klokuren voor zelfstudie en groepsopdrachten. Het totale cursusjaar duurt 36 weken. 

Locatie

Je volgt de lessen op hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag (achter het NS station Hollands Spoor). Op deze vestiging heb je de beschikking over diverse faciliteiten van De HHS, zoals de bibliotheek, ICT-voorzieningen en sportvoorzieningen.

Kosten

Voor het volledige schakeljaar brengen we 4.500 euro in rekening, exclusief de kosten voor het afleggen van het NT2-II examen. Vluchtelingstudenten die nog geen inburgeringsexamen hebben afgelegd, kunnen het lesgeld vergoed krijgen van DUO.

Contactgegevens

Tjarda Hesselink, telefoon: 070 - 445 7441

E-mail: schakeljaar@hhs.nl

 

Maak kennis met het Schakeljaar op 1 juni 2017