Onderzoek binnen De Haagse

De laatste vijftien jaar veroverde praktijkgericht onderzoek definitief een plekje in het Nederlandse kennislandschap. Ook voor De Haagse is onderzoek inmiddels een onmisbare tweede taak naast het onderwijs. Ons onderzoek krijgt vorm in nauwe samenwerking met het onderwijs en in co-creatie met de beroepspraktijk/overheid/samenleving, zowel nationaal en als internationaal. Inmiddels doen we onderzoek op uiteenlopende thema’s en naar allerlei toepassingen. Van cybersecurity in het mkb, pop-up stores in Den Haag, slimme sensoren, zorgrobots tot de veranderende rol van de ambtenaar. Ook jij als docent of medewerker kunt daarin een rol spelen.

Voordelen

Onderzoek innoveert en versterkt. De link met de beroepspraktijk wordt bijvoorbeeld sterker door specifieke vraagstukken uit de praktijk op te pakken. Ook zorgt het voor vernieuwing in het werkveld en in de samenleving. Verder helpt onderzoek om het onderwijs zo vorm te geven, dat het studenten beter toerust op de toekomst. Studenten kunnen beter onderzoeksresultaten toepassen, hun weg vinden in (internationale) wetenschappelijke bronnen en vakliteratuur, deze beoordelen en eigen maken. Ze leren kritisch te zijn, nieuwsgierig en reflectief.

En voor jou als docent of medewerker? Jij kunt je dankzij onderzoek ontwikkelen en professionaliseren. Je beschikt over parate kennis voor in de lessen. En levert een concrete bijdrage aan vraagstukken uit de beroepspraktijk. Al deze vaardigheden kun je vervolgens weer doorgeven aan jouw studenten. Zo biedt onderzoek voordelen voor iedereen die erbij betrokken is.

Beleid: vijf ambities

De Haagse wil onderzoek de komende jaren dan ook verder uitbreiden en versterken. Het beleid richt zich daarbij op vijf ambities:

  1. Een betere wisselwerking en samenhang tussen onderzoek en onderwijs.
  2. De doorwerking verbeteren van het onderzoek naar beroepspraktijk en samenleving.
  3. Focus: de onderzoeksthema’s verder invullen en het onderzoek daarop richten.
  4. Massa: het onderzoeksvolume uitbreiden.
  5. De kwaliteit van het onderzoek verdere versterken en verankeren.

Organisatie: vier onderzoeksthema’s

Het onderzoek aan De Haagse vindt plaats op vier onderzoeksthema’s die aansluiten bij onze profilering. Per thema is er een platform dat een netwerk van overleg, afstemming en samenwerking (interfacultair) vormt en zorgt voor focus:

  1. Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie
  2. Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
  3. The Next Economy
  4. Connected Learning

Lectoraten

Lectoraten werken samen binnen de vier onderzoeksplatforms. In een lectoraat doen lectoren, docent-onderzoekers en studenten samen met partners uit de praktijk onderzoek. Ze vertalen de onderzoeksresultaten - kennis en inzichten - naar het onderwijs (curriculum en –ontwikkeling) en praktische toepassingen.

Lectoren en docent-onderzoekers geven daarnaast onderwijs en dragen bij aan de onderzoeks-ambities van opleidingen, door hun onderzoek hierop mede te richten. 

Promoveren

Door te promoveren, ontwikkel je jouw onderzoeksvaardigheden. Dit betekent dat je zo’n vier jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar een thema waarop je uiteindelijk promoveert. Als je bij de HHs promotieonderzoek doet, wordt je daarbij begeleid door een lector.

Wil je onderzoek doen / lid worden van de kenniskring?

Bekijk het overzicht van lectoraten.