In 2017 is door vijf lectoraten van vijf verschillende hogescholen (Avans, InHolland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Rotterdam en De Haagse Hogeschool)  het Platform Stad en Wijk opgericht. Het Platform is een samenwerkingsverband van lectoraten dat door middel van praktijkgericht onderzoek inzichten en oplossingen aandraagt voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. Intussen bestaat het Platform uit zeventien lectoraten van tien verschillende hogescholen die bijdragen aan en profiteren van de kracht van kennisuitwisseling met elkaar en met professionals in beleid, praktijk en hoger onderwijs. Daarnaast kijken zij - letterlijk en figuurlijk - over de eigen (stads)grenzen heen door middel van multidisciplinair en stedenvergelijkend onderzoek.

Alle lectoraten die aangesloten zijn bij het Platform houden zich bezig met het thema ‘leefbare (stads)wijken’. De centrale vraag is daarbij: hoe zorgen we er samen met de mensen om wie het gaat – beleidsmakers, (wijk)professionals, bewoners en studenten – voor dat de stadswijk leefbaar is en blijft? Het Platform maakt gebruik van methoden die aansprekend zijn voor de doelgroep, zoals living labs, en focust op de gezonde, duurzame en veilige leefomgeving, en de governance daarvan. Volgens Verloo (2022) komen vier dimensies in Nederlandse beschouwingen over leefbaarheid steeds terug: fysieke kwaliteit, veiligheid en sociale kenmerken. Vanuit internationaal debat wordt duurzaamheid daar sinds enkele jaren vaak aan toegevoegd. Onze focusthema’s zijn nauw met deze dimensies verbonden. Omdat het Platform kiest voor een integrale aanpak, is de focus bewust breed: al deze dimensies hangen met elkaar samen en zijn niet los van elkaar aan te pakken. Tegelijkertijd is het niveau waarop de thematiek onderzocht wordt, de stadswijk, een werkbaar schaalniveau voor een integrale en vraaggerichte manier van werken.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is gestart in 2023.