Terwijl problemen in de daklozenzorg toenemen, is er vanuit gemeenten steeds minder budget beschikbaar voor de wmo-ondersteuning. Hulpverleners hebben minder tijd om passende zorg te bieden.
De coronapandemie gaf een extra impuls om na te denken over een andere manier van het aanbieden van ambulante begeleiding en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van ‘blended hulpverlening’.

‘Jouw Omgeving’

Platform voor contact tussen deelnemer en begeleider

Met het platform Jouw Omgeving wordt onderzocht of blended begeleiding (een mix van online en fysieke begeleiding) geschikt is om een oplossing te bieden. Zowel door hulpverleners als ex-daklozen wordt in dit project getoetst of dit werkt in de praktijk. De deelnemers en medewerkers van het Leger des Heils krijgen toegang tot het bestaande platform Jouw Omgeving, waar de deelnemers zelf of met hun netwerk kunnen werken aan hun doelen.

Via Jouw Omgeving kan de hulpverlening op een veilige wijze online plaatsvinden. Ook geeft het werken met dit platform de deelnemers naar verwachting meer grip en regie op de eigen situatie. Voor de doelgroep wordt specifieke content, zoals informatie en opdrachten, ontwikkeld die via het platform toegankelijk is.

Deelnemers kunnen contact hebben met hun begeleider via reguliere bezoeken en telefoontjes, maar ook via het platform ‘Jouw Omgeving’. In ‘Jouw Omgeving’ staat onder meer informatie over de doelen van de deelnemer en de voortgang van zijn of haar hersteltraject. Via het beveiligde ‘Jouw Omgeving’ kunnen ook berichten tussen deelnemer en begeleider worden uitgewisseld. Andere betrokken zorginstanties kunnen de voortgang van het traject ook volgen, als de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven. Het mooie van ‘Jouw Omgeving’ is dat het deelnemers ook kan helpen om digitaal vaardiger te worden.

Er wordt gekeken of en zo ja, hoe deze oplossing kan passen in de structurele financiering vanuit gemeenten. De verwachting is dat blended begeleiding bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de ex-daklozen.

Samenwerking

In dit project werken samen:

Duur

Dit project is gestart in november 2021 en afgerond in september 2022.

Meer informatie

Hugo ‘t Hart – hugo.t.hart@legerdesheils.nl