Met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wil de Rijksoverheid een omslag maken naar een circulaire economie. In hun voorbeeldfunctie tegenover bedrijven en consumenten hebben overheidsorganisaties als doel gesteld om geen restafval te generen binnen hun bedrijfsvoering. Een afdeling facility management, gericht op ondersteuning van het primaire proces, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De vraag is, hoe?

Project beschrijving

Facilitaire professionals ervaren knelpunten die hen belemmeren de doelstelling te behalen. Ze beschikken niet altijd over de juiste kennis om gericht actie te kunnen ondernemen. In dit project wordt dan ook handelingsgericht onderzoek verricht rondom de vraag: “Met welk handelingsprotocol kan de facilitaire professional duurzaam gebruikersgedrag stimuleren, de afval- en grondstofstromen verduurzamen en daarmee bijdragen aan een circulaire bedrijfsvoering?”.

In twee jaar ontwikkelt De Haagse Hogeschool dit handelingsprotocol samen met de projectpartners, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en FM Haaglanden. Het project bestaat uit activiteiten die gericht zijn op:

  1. het inventariseren en stimuleren van duurzaam gedrag bij eindgebruikers
  2. het inventariseren en stimuleren van duurzaam gedrag bij facilitaire professionals
  3. het ontwikkelen en toepassen van een praktisch handelingsprotocol voor facilitaire professionals
  4. het dissemineren in praktijk, onderwijs en onderzoek. 

Huidige situatie

Dit project, gefinancierd vanuit het RAAK-publiek in combinatie met de inspanning van onze projectpartners, springt in op de huidige handelingsverlegenheid bij facilitaire professionals die in zeer korte tijd ambitieuze doelen dien te halen zoals 50% minder verbruik van primaire grondstoffen. Daarmee is de urgentie van het project zeer groot. Het project is daarbij onderverdeeld in verschillende werkpakketten.

Met gemak gooi je het in de afvalbak, toch?

We onderzoeken het automatische gedrag van ruimtegebruikers in relatie tot het creëren en weggooien van afval. In een open-innovatie-systeem middels een living lab wordt het gedrag van de gebruiker waargenomen en geanalyseerd. Daarbij wordt onderzocht hoe de fysieke ruimte zo kan worden ingericht dat het automatische gedrag ten aanzien van afval verbetert. We kijken daar onder andere naar het ontwerp van recyclingcontainers, ruimtelijke positionering van faciliteiten en het gebruik van gamification en nudging in de praktijk.

PMD in de bajes

Binnen de setting van een ‘Residentieel instituut’ van een penitentiaire inrichting (PI) is er nog veel winst te behalen als het aankomt op (on)duurzaam gedrag van gebruikers binnen de setting van een PI. Door middel van praktisch onderzoek naar de afvalstromen en het testen van handelingsperspectieven binnen de muren van een PI wordt onderzocht hoe duurzaam gedrag van de gebouwgebruikers kan worden bevorderd. Onder andere door het uitvoeren van nulmetingen op het restafval van PI’s, krijgen we een inzicht in de grondstoffen en mono-stromen die zich binnen PI’s bevinden en zien we welke potentie duurzaam gedrag kan hebben.

Afval bestaat niet

Om de volledige waarde van afval te kunnen onderzoeken, wordt er niet alleen gekeken naar het einde van de keten en het gedrag van de gebruiker. Maar wordt er ook onderzocht hoe De Haagse Hogeschool, DJI en FM Haaglanden duurzaam gedrag stimuleren tijdens het inkoop proces. Door middel van analyses op lopende aanbestedingen, gesprekken met professionals uit het werkveld en analyses van huidige inkoop procedures wordt er een duidelijk beeld gecreëerd van het huidige proces en geanalyseerd waar de mogelijkheden liggen. Zo krijgen we inzicht in de volledige cyclus.