Cyberweerbaar NL zet zich in voor een cyberweerbaar Nederland. Onze focus ligt op het gedrag en de houding van mensen. Wij brengen in kaart welke gedrags-en houdingsaspecten cyberweerbaarheid beïnvloeden en hoe organisaties deze aspecten kunnen verbeteren. 

Wat is Cyberweerbaar NL?  

Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Het kenniscentrum Cyber Security vertegenwoordigt De Haagse Hogeschool in het consortium. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals, onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.  

Wat biedt Cyberweerbaar NL?

 • Tips en hulpmiddelen om jouw digitale weerbaarheid te bevorderen
 • Informatieve artikelen
 • Een ambitieus netwerk
 • Advies over cybersecurity
 • Regionale ondersteuning van community managers
 • Landelijke monitor cyberincidenten
 • Cursussen

Projecten  

Het doel van Cyberweerbaar NL is om de cyberweerbaarheid in Nederland te versterken. Dit doen we in een achtjarig onderzoeksprogramma dat loopt van 2023 tot 2031. Dit programma wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA. Met het initiatief SPRONG stimuleert SIA de samenwerking, kwaliteit en impact van praktijkgericht onderzoek van hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. Binnen Cyberweerbaar NL werken we o.a. aan de volgende projecten:  

 • Onderzoekagenda voor digitale weerbaarheid 
  Dit project heeft als doel een onderzoekagenda op het gebied van cyberweerbaarheid te ontwikkelen. De agenda zal dienen als leidraad voor toekomstig onderzoek en identificeert de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen op dit gebied. Het project richt zich op het creëren van een strategisch kader waarin relevante onderzoeksthema’s worden geïdentificeerd en prioriteiten worden gesteld om de cyberweerbaarheid te versterken.  
 • Landelijke monitor cyberincidenten 
  De ontwikkeling van de landelijke monitor voor cyberincidenten vervult een centrale rol binnen de SPRONG-groep. De monitor gaat niet alleen in op technische aspecten, maar richt zich vooral op gedrags- en governance-aspecten. Daarnaast geeft de monitor inzicht in de ontwikkeling van cyberveilig gedrag binnen organisaties op de lange termijn.  
 • Evidence-based werken aan cyberweerbaarheid 
  Deze studie evalueert de uitvoering van projecten binnen de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. We kijken naar het procesverloop (hoe is het project uitgevoerd?) en de potentiële werkzame elementen (werkt het project en waarom?). Door middel van deze procesevaluaties streven we ernaar om inzicht te krijgen in de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een project over digitale weerbaarheid succesvol te laten verlopen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot opschaling naar andere regio’s van het land. Naast procesevaluaties voeren we ook effectevaluatiestudies uit, doen we onderzoek naar de positieve benadering van digitale weerbaarheid, waarbij de mens centraal staat als oplossing, en kijken we hoe we het mkb het beste kunnen bereiken voor initiatieven op het gebied van digitale weerbaarheid. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).   
 • Expeditie Lokaal Digitaal 
  Het tweejarige actieonderzoek ‘Expeditie Lokaal Digitaal: Naar een interventie voor de intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit’ wordt uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap. Het doel van dit onderzoek is om een effectieve interventie te ontwikkelen voor een zelfverzekerde en lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de basisteams van de eenheden Noord- en Oost-Nederland, het Digitaal Platform Drenthe en het cybercrimeteam van de eenheid Oost-Nederland. Daarnaast sluiten we aan bij de Agenda Gebiedsgebonden Politie en de Agenda Digitalisering & Cybercrime. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe kunnen basisteams hun personeel voorbereiden op een effectieve en zelfverzekerde intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit? Met dit onderzoek willen we praktische handvatten bieden aan basisteams, zodat zij hun personeel kunnen voorbereiden op een succesvolle aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit op lokaal niveau. Door middel van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen streven we naar concrete oplossingen die kunnen bijdragen aan een veilige digitale omgeving. 

Meer informatie  

Op www.CyberweerbaarNL.nl vind je meer informatie over het expertisenetwerk, de onderzoeksprojecten, nieuws, blogs en bijeenkomsten.
Volg Cyberweerbaar NL op LinkedIn om op de hoogte te blijven. 

Contact

 Assia Kraan: a.kraan@hhs.nl