Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De doelstelling van het project is tweeledig: het stimuleren van duurzaam verpakken via zowel onderwijs als onderzoek. Zo leren studenten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen. Hierbij staat centraal: samenwerking en het leren van elkaar. 

Leren van onderzoek en van elkaar

De deelnemende partners bundelen hun krachten om het onderwijs te verbeteren op het gebied van verpakkingen, verpakkingsontwerpen en duurzaamheid. Leren van onderzoek en van elkaar staat centraal, en de activiteiten vinden plaats binnen bestaande onderwijsprogramma’s. De betrokken studenten profiteren dus direct. Indirect wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling en verdergaande professionalisering van betrokken docenten en lectoren. Door het bedenken, opzetten en uitvoeren van studentenonderzoek én -projecten, vergroten zij hun kennis en vaardigheden. Het doel is om onderwijs op de lange termijn te verbeteren.

Onderzoek

Voorbeelden zijn longitudinale onderzoeken naar duurzaamheidsperceptie, perceptie van verpakkingsoplossingen tegen voedselverspilling, deelname van studenten aan de “Packaging Barometer” (vanuit KIDV) en een promotieonderzoek van een HHs-docent.

Samenwerking en werkwijze

In dit project fungeerde het KIDV als coördinator. De lectoraten hebben op hun beurt met name een ondersteunende en faciliterende rol gespeeld en de betrokken onderwijsinstellingen fungeerden als uitvoerders van de deelprojecten.

Tijdens het project is veelvuldig en regelmatig contact geweest tussen alle betrokken partijen, op zowel hoofdlijnen als detailkwesties van deelprojecten. Aan de hand van de deelprojecten hebben studenten kunnen oefenen met diverse aspecten van realistische en praktijkgerichte vraagstukken. Dit heeft doorgewerkt in leerervaringen voor lectoren en docenten.

Daarnaast hebben deelnemende bedrijven ondervonden op welke wijze studenten problemen aanpakken (systematiek) waarbij tegelijkertijd zij de opgedane kennis gedeeld hebben met alle betrokkenen. Tevens hebben enkele docenten verdere ervaringen opgedaan in het schrijven van bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties.

Opbrengsten in kennis, werkveld en onderwijs

Het project “Duurzaam verpakken” is afgerond in de zomer van 2020. Er verschenen eigen en gedeelde publicaties van de samenwerkende partners en ook Stichting Afvalfonds heeft dit project opgenomen in haar publicatie: Zicht op de Afvalketen (2020).

Samengevat zijn de volgende uitkomsten op kennisgebied te noemen voor De Haagse Hogeschool:

 • 8 betrokken bedrijven;
 • Deelname aan 3 Packathons en de Packaging Barometer (zeer groot onderzoek naar feitelijk verpakkingsgewicht);
 • Diverse publicaties en presentaties op het kennisplein van vakbeurs Empack.

Het werkveld is tevreden met de inzet/betrokkenheid van studenten en docenten bij projecten. Dit blijkt uit de bereidheid om in de toekomst opnieuw soortgelijke projecten gezamenlijk op te pakken.

Via intensieve samenwerking met studenten en docenten kwamen diverse publicaties tot stand en is onderwijs doorontwikkeld. Voorbeelden van deze onderwijsactiviteiten zijn:

 • De inbedding van onderwijsmodule Sustainable Packaging (UTwente);
 • Deelname aan Student Challenge (Easyfairs Empack, presentatie op vakbeurs);
 • Gezamenlijke thema’s binnen minors (Packaging against Food Waste);
 • Een drietal Packathons: tweedaagse marathon-ontwerpsessies met alle betrokken partners.

Samengevat zijn de volgende uitkomsten te noemen voor De HHs:

 • 8 deelnemende minors (Nederlandse en buitenlandse studenten)
 • 5 afstudeerprojecten
 • 87 deelnemende studenten
 • 3 betrokken onderzoekers
 • 1 ingediend paper en posterpresentatie
 • 1 ingediend artikel (journal)
 • 2 gerealiseerde subsidieaanvragen
 • 4 onderzoeksprojecten

Vervolg

Deelnemende partners hebben inmiddels een vervolgaanvraag ingediend voor subsidie op een soortgelijk samenwerkingsverband met als werktitel ‘Goed Verpakt’. Eind april 2021 wordt hiervoor goedkeuring verwacht.

Lees meer 

In de media