De Nederlandse tuinbouw wil internationaal een succesvolle rol spelen bij de innovatie en verduurzaming van de sector. Daarom is blijven ontwikkelen essentieel. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool en het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van Hogeschool Inholland onderzochten in drie projecten hoe leren en ontwikkelen  een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de Nederlandse tuinbouw.

Greenportpoject 1: Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland

Publieke en private partijen bundelen steeds vaker hun krachten in samenwerkingsverbanden als learning communities. Interactie en kennisdelen tussen verschillende partijen leidt vaak tot innovatieve oplossingen. In de praktijk blijkt echter dat learning communities het lastig vinden om de samenwerking door te ontwikkelen. Learning communities ‘branden op’ ondanks dat er sprake is van een zeer relevante innovatie uitdaging. Daarnaast lukt het niet altijd de bedachte oplossingen in de praktijk te benutten. De onderzoekers van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling (penvoerder) en het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van Hogeschool Inholland zijn met deze praktijkvragen aan de slag gegaan en ontwikkelden in co-creatie met gedreven professionals uit de groene sector de tool Seeds of innovation.

Succesfactoren met tips

Seeds of Innovation is een digitale tool voor deelnemers van learning communities. De tool beschrijft 12 succesfactoren (met tips) over het verduurzamen van de samenwerking en het meer gebruik maken van de opbrengsten. De 12 succesfactoren zijn het resultaat van een vooronderzoek naar vijf learning communities in de sector. De tips helpen om succesfactoren die nog aandacht nodig hebben, te bespreken. Naast de digitale tool is er ook een poster met alle succesfactoren voor gebruik tijdens een fysieke bijeenkomst.

Projectresultaten

Greenportproject 2: Beroepen in transitie

Een groensector in verandering betekent ook dat beroepen en functies die de sector generaties lang hebben gekenmerkt een andere inhoud krijgen. In het project ‘Beroepsbeelden in transitie’ ontwikkelt het lectoraat die nieuwe beroepsbeelden. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de werving, loopbaanbeleid en strategische personeelsplanning. Opleidingen bij De Haagse Hogeschool kunnen de vernieuwde beroepsbeelden toepassen bij de werving van studenten en voor de aanpassing van bestaande curricula.

Aanpak

De vragen die centraal stonden in dit project waren:

  1. Hoe kunnen actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden eruit zien?
  2. Hoe kunnen deze bijdragen aan het verbeteren van het imago van de Greenport én doorontwikkeling van HRM?

Samen met bedrijven uit de sector hebben onderzoekers van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland (penvoerder) 11 high impact-functies bepaald en nader onderzocht door het afnemen van interviews. De onderzoekers keken onder andere naar beroepshandelingen en -taken, passie en beroepstrots én toekomstige ontwikkelingen (o.a. in technologie en duurzaamheid). Op basis van deze functies zijn beroepsbeelden geconstrueerd. Deze zijn, volgens een kwalitatieve ontwerpgerichte benadering, zowel visueel als in een narratief uitgewerkt. De onderzoekers kijken holistisch naar een beroep en functie en benadrukken andere zaken dan men klassiek doet in HRM: ze kijken verder dan de taken en competenties en passie en drive spelen een belangrijke rol. Tot slot zijn alle beelden gevalideerd bij de deelnemende bedrijven én in het werkveld van HRM en is de relatie met het onderwijs gelegd.

Projectresultaten

Presentatie: Werken in het Groen: (te) onbekend, (te) onbemind

Greenportproject 3: Naar een lerende omgeving voor een Leven Lang Ontwikkelen

De tuinbouwsector wil zich ontwikkelen tot een toekomstbestendige, duurzame en circulaire sector. Om dat doel te realiseren is een sterke leercultuur nodig. Ook moet het voor alle werkenden in de sector mogelijk zijn om zich een Leven Lang te blijven Ontwikkelen (LLO).

In het kader van de SLIM-regeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) hebben meerdere partijen samengewerkt aan dit derde Greenport-project. Twee lectoraten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland hebben samen met bedrijven en opleiders in het tuinbouwcluster Greenport West-Holland een actieonderzoek uitgevoerd.

Actieonderzoek

Tijdens het actieonderzoek is actief gewerkt aan de leercultuur in twee casusbedrijven: Koppert en Duijvestijn Tomaten. Door middel van verschillende bijeenkomsten en werkvormen hebben de twee bedrijven in co-creatie met een flexibele schil van opleiders gewerkt aan hun eigen vraag. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelplan voor een traineeship en een leiderschaps-ontwikkeltraject. De twee casusbedrijven hebben hierdoor een praktische stap gezet richting een lerende omgeving.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in de leespresentatie. Daarnaast zijn workshoptemplates ontwikkeld. Hiermee kunnen andere bedrijven in de sector ook actief (samen) werken aan hun eigen leercultuur.

 Projectresultaten

Team

sjoerd-dobbinga

Sjoerd Dobbinga

Faculteit Business Finance & Marketing

ellen_Sjoer

dr. Ellen Sjoer

Lector Duurzame Talentontwikkeling

Go to dr. Ellen Sjoer