In SPRONG GROUNDED werken De Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool intensief en langdurig samen om de impact van onze omgeving, zowel boven als onder de grond, op ons welzijn te onderzoeken en te begrijpen. In het project ontwikkelen we technologieën en werkwijzen voor het verzamelen en gebruiken van grote hoeveelheden data en onderzoek naar de dialoog tussen verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, overheden en bedrijven. Het doel is om mens en omgeving gezond te houden. 

SPRONG-groep 

Een SPRONG-groep is een samenwerking tussen hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven, publieke instellingen en overheden. De ambitie is om in de komende acht jaar uit te groeien tot een internationaal toonaangevend netwerk voor onderzoek naar de rol van data over en voor gebruik van de grond in een duurzame leefomgeving. 

GROUNDED vergroot het wetenschappelijk inzicht in boven- en ondergrond: de bodem waarop wij leven, wonen en werken én de ondergrond die we gebruiken voor landbouw, kabelwerk en opslag. De SPRONG-groep combineert kennis op het gebied van sensoring, analyse, visualisatie en interpretatie van data, met kennis over hoe deze data burgers en organisaties kunnen helpen hun omgeving vorm te geven. GROUNDED investeert in onderzoekcapaciteit en versterkt kennis op de grensvlakken.

Door digitalisering maken de onderzoekers het onzichtbare toepasbaar. Ze bieden informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, ons omgaan met het klimaat en de ruimte voor duurzame energie, natuur en recreatie. Dit stelt burgers, overheden en bedrijven in staat om de boven- en ondergrond zo goed mogelijk in te richten met behulp van data. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van wegen, weggebruik, wateropslag, leidingen, (draadloze) communicatiestructuren. De SPRONG-groep werkt daarbij zowel in stedelijke als rurale context, zodat de opgedane kennis elkaar versterkt. 

Maatschappelijke uitdagingen als vertrekpunt

Het onderzoek begint altijd met het verkennen van diverse maatschappelijke uitdagingen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving: klimaatadaptatie, blootstellingen in het leefmilieu zoals luchtkwaliteit en depositie van stoffen, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, biodiversiteit, verkeersintensiteit etc. Vervolgens staan altijd een aantal vragen centraal: welke Informatie is nodig om de vraag te beantwoorden? Welke data van welke kwaliteit zijn vereist om burgers en bestuurders in staat te stellen om te handelen? Waar haal je deze data vandaan? Hoe vertalen we als onderzoekers deze data naar bruikbare informatie voor stakeholders? Op deze manier beschouwen we acceptatie van datagebonden sturing en beleidsvorming als geïntegreerd systeem. De praktijkpartners dragen hun vraagstukken aan en nemen actief deel aan de activiteiten in GROUNDED, bijvoorbeeld door het delen van data en technieken. 

Verwachte resultaten

Het onderzoeksteam werkt samen met de ketenpartners om concrete uitdagingen te vertalen naar een onderzoeksagenda voor de korte en langere termijn. Het onderzoek is breed georiënteerd en richt zich op de interactie tussen bodem, ondergrond en leefomgeving. Het GROUNDED-team verwacht voor iedere uitdaging betrouwbare, veilige en geaccepteerde informatie te verstrekken aan overheden, kennisinstellingen en bedrijven. 

Het werk kan leiden tot diverse toepassingen op het gebied van grondgebonden infrastructuur. Een stip op de horizon is bijvoorbeeld de inzet van digital twins om scenario’s voor gebiedsinrichting door te rekenen. Bijvoorbeeld om te kunnen inschatten hoe waterkwaliteit verandert als je dat op een andere manier laat circuleren. Of hoe andere verkeerscirculatie zorgt voor veranderingen in schadelijke uitstoot en bereikbaarheid. Kortom: tools om weloverwogen beleidskeuzes te maken.

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen overheden en bedrijven eenvoudiger diverse scenario’s doorrekenen. Zij kunnen de gevolgen daarvan helderder communiceren en inzichtelijk maken voor de burger. Voor kennisinstellingen kunnen de resultaten van GROUNDED een aanzuigende werking hebben, waardoor het consortium in de komende acht jaar kan uitgroeien tot een krachtige GROUNDED-onderzoeksgroep die internationaal toonaangevend onderzoek doet naar de rol van bodemdata in een duurzame leefomgeving. 

Samenwerkingspartners en werkterreinen

Hogeschool Saxion:

 • Lectoraat Bodem en Ondergrond - lector Geert Roovers 
  Onderzoeksterrein: de relatie tussen bodem, ondergrond en het functioneel ruimtelijke gebruik daarvan;
 • Lectoraat Smart Cities - lector Mettina Veenstra 
  Onderzoeksterrein: data als informatie- en sturingsinstrument in de stedelijke omgeving;
 • Lectoraat Advanced Forensic Technology - lector Jaap Knotter
  Onderzoeksterrein: technologie ter ondersteuning van forensisch onderzoek;
 • Lectoraat Nanotechnologie - lector Cas Damen 
  Onderzoeksterrein: fysisch onderzoek en vooral sensing én lector Martin Bennink met als onderzoeksterrein bionanotechnologie.

De Haagse Hogeschool:

 • Lectoraat Smart Sensor Systems - lector John Bolte 
  Onderzoeksterrein: data-acquisitie en -analyse;
 • Lectoraat Civic Technology - lector Jos van Leeuwen
  Onderzoeksterrein: inzet van interactieve technologie in de dialoog tussen burger en overheid;
 • Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen - lector Katja Rusinovic 
  Onderzoeksterrein: sociale, economische, ruimtelijke maar ook digitale in-en uitsluitingsmechanismen;
 • Lectoraat Purposeful Marketing - lector Hongli Joosten-Ma 
  Onderzoeksterrein: succesvolle engagement en de communicatie tussen stakeholders zoals de overheid, het bedrijfsleven en de burgers.

35 bedrijven met 5 kernpartners:

 • Deltares – GTI in water, ondergrond en infrastructuur; draagt bij met kennis over bodembeleid; 
 • Politieacademie – basis- en vakspecialistisch Onderzoek & Ontwikkeling voor de Nederlandse politie; draagt bij met kennis over het illegaal gebruik van bodem, milieuschade en delicten. 
 • Antea Group – advies- en ingenieursbureau in ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, water, infrastructuur, milieu, veiligheid en projectmanagement; draagt bij met kennis over interventies in de leefomgeving en het gebruik van data en technologie; 
 • ESRI – softwarebedrijf voor geografische informatiesystemen, web-GIS en toepassingen voor geodatabasebeheer; draagt bij met kennis over geoanalyse; 
 • De Kien – stadscampus en samenwerkingsverband van Topicus, Tauw, Gemeente Deventer, Witteveen & Bos, Aventus, Hogeschool Saxion, Provincie Overijssel, MSML en Deventer Schouwburg; draagt bij met kennis over interactie techniek en leefomgeving.

Beoogde duur van het project

Juni 2023 tot juni 2031; eerste subsidietoekenning tot 2027, met mogelijkheid tot vier jaar verlenging.

Betrokken opleidingen

 • Bachelor: Archeologie (Saxion), Ruimtelijke Ontwikkeling (Saxion en De Haagse Hogeschool), Elektrotechniek (Saxion en De Haagse Hogeschool), Forensisch Onderzoek (Saxion), Civiele Techniek (Saxion en De Haagse Hogeschool); 
 • Master: Nanotechnologie (Saxion) en modules van de MBA (Saxion en De Haagse Hogeschool).

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een SIA SPRONG-subsidie.

Penvoerders

 • dr. Geert Roovers – Hogeschool Saxion
 • dr. John Bolte – De Haagse Hogeschool

Contact

 

Grounded lectoraten