In Nederland hebben de politie en het OM de unieke interventie Hack_Right ontwikkeld als alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders die een cybercrime delict plegen. Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-talent op legale wijze kunnen ontwikkelen. Deelnemers worden hiervoor onder andere gekoppeld aan (cybersecurity)bedrijven. Op dit moment zijn 14 Hack_Right pilots afgerond. 

Doel

Het onderzoek had tot doel om de interventie Hack_Right en de tot dan toe uitgevoerde trajecten te evalueren. Voor het onderzoek zijn een plan- en procesevaluatie uitgevoerd. In totaal zijn 28 interviews gehouden met ontwikkelaars, toewijzers, uitvoerders en deelnemers van Hack_Right.

Bevindingen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat Hack_Right een interventie is die in ontwikkeling is en dat de inhoud van de verschillende pilots die tot nu toe zijn uitgevoerd per deelnemer kan verschillen. Verbeteringen zijn mogelijk door het fundament van het programma te versterken en de programma-integriteit te verbeteren. Waar uitvoerders van de interventie over het algemeen tevreden zijn over het verloop van de pilots, zijn de deelnemers kritischer over het verloop van hun traject.

Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit organisaties uit de strafrechtketen - waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en Halt - die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de Hack_Right interventie.

Samenwerking

Het Hack_Right project is uitgevoerd in opdracht van het programma Politie en Wetenschap van de Politieonderwijsraad in samenwerking met de Haagse Hogeschool en het NSCR.

Status

Dit onderzoeksproject is afgerond in 2021.

Publicatie