Draagbare sensorapparaten, ook wel bekend als wearables, kunnen werkgevers en werknemers helpen op de werkvloer. Door metingen te doen aan bijvoorbeeld hartslag en transpiratie, maar ook blootstelling aan geluid of gevaarlijk stoffen, kunnen draagbare sensoren helpen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen en het welzijn op de werkvloer te stimuleren. Maar het betekent ook dat de wearables - en vaak dus ook de werkgevers - veel persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Het gebruik van wearables op de werkvloer dreigt daardoor frictie te geven tussen het recht van werknemers op privacy en gegevensbescherming en de wettelijke zorgplicht van werkgevers.  

Daarom promoveert docent-onderzoeker Stefania Marassi op de vraag hoe huidige Europese beleidskaders en wettelijke kaders omgaan met de juridische en ethische uitdagingen die door deze opkomende technologie ontstaan. Dan gaat het concreet om kaders rondom: 

  • Gegevensbescherming en -analyse (bijvoorbeeld de General Data Protection Regulation en Voorstel voor een Wet op de Artificiële Intelligentie),  

  • Gezondheid en veiligheid op het werk (bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid), 

  • Bevordering van welzijn op het werk.  

Haar promotie-onderzoek ‘Wearables in European Workplaces: A Saviour of Workers’ Health, Safety and Wellbeing or a Peril for the Rights to Data Protection and Privacy?’ wordt gefinancierd door de NWO Promotiebeurs voor leraren. 

Doel van het onderzoek 

Door het toenemende gebruik en mogelijkheden van wearables op de werkplek, hebben regelgevers, beleidsmakers en de academische wereld behoefte aan advies over hoe deze apparaten kunnen worden ingezet om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermings- en privacybeginselen. Met dit onderzoek kan een juridisch raamwerk worden geschetst waarmee wearables volgens de Europese wetgeving ingezet kunnen worden op de werkplek. 

Onderzoek

Stefania heeft voor dit onderwerp gekozen omdat het interessant en cruciaal is: draagbare sensorapparaten zouden kunnen worden gebruikt als tools om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, een recht dat de International Labour Organization onlangs heeft opgenomen in de lijst met grondrechten. Het gebruik ervan op de werkplek moet echter ook in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

In het onderzoek brengt Stefania zowel de huidige stand van zaken als de toekomstige mogelijkheden op het gebied van wearables op het werk in kaart. Daarnaast identificeert ze de belangrijkste juridische kwesties rond het gebruik van draagbare technologie op het werk. En bekijkt zij hoe de huidige Europese juridische en beleidskaders met elkaar in verband staan als werkgevers inderdaad wearables willen inzetten op het werk.  

Dit onderzoek maakt deel uit van smart health onderzoeklijn van het lectoraat Smart Sensor Systems. In dit cluster, onderzoekt het lectoraat hoe te voorkomen dat mensen gezondheidseffecten ervaren door blootstelling, zoals bijvoorbeeld 5G en gezondheid (www.nextGEM.eu) en luchtkwaliteit.    

Beoogde duur van het project 

Februari 2022 – Maart 2027 

Financiering 

Dit project wordt gefinancierd door een Promotiebeurs voor leraren vanuit Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onderzoeker

Stefania Marassi, s.marassi@hhs.nl 

Stefania wordt begeleid door prof. mr. Gerrard Boot (promotor, Universiteit Leiden), prof. dr. Frank Hendrickx (tweede promotor, KU Leuven), dr. Yvonne Erkens (copromotor, Universiteit Leiden) en dr. John Bolte (copromotor, De Haagse Hogeschool).