Het lectoraat onderzoekt de impact van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met de gemeente Den Haag, S.C.S.V. de Ster, de Haagse Sporttuin Moerwijk, de Hockey Foundation, bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en andere stakeholders in een ‘living lab’. Een ‘living lab’ is een innovatief samenwerkingsverband tussen alle relevante stakeholders rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging; in dit geval het versterken van de vitaliteit, inclusiviteit en veerkracht van bewoners in Den Haag Zuidwest door middel van sport en bewegen.

Binnen dit samenwerkingsverband worden door middel van co-creatie binnen de lokale context waar de uitdaging zich afspeelt gezamenlijk de belangrijkste problemen en kansen verkend, doelen gesteld en oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Alle stakeholders dragen vanuit hun eigen rol, mogelijkheden, kennis en ervaringen bij aan de gezamenlijke doelen.

Na een leerzame periode van 3 jaar waarbij het living lab in de wijken Morgenstond, Bouwlust en Vrederust heeft gewerkt wordt er nu gewerkt in Moerwijk-Noord. En om nog preciezer te zijn, vanuit de kantine en velden van S.C.S.V de Ster en de Haagse Sporttuin Moerwijk. Vanuit deze locatie willen samen met bewoners uit de wijk sport- en beweegactiviteiten opzetten. Daarnaast sluiten wij aan bij andere relevante partners, locaties of vraagstukken die spelen in Moerwijk-Noord en omstreken op het gebied van het versterken van de vitaliteit, inclusiviteit en veerkracht door middel van sport en bewegen.

Vernieuwing in sport, wijk en onderwijs

Met het Living Lab creëren we (kennis over):

  • Nieuwe samenwerkingsvormen tussen sport, zorg, welzijn, werk en onderwijs
  • Nieuw, toegankelijk(er) sportaanbod, inclusief evenementen
  • Nieuwe vormen van verenigingen en andere sportaanbieders
  • Nieuwe of aangepaste sportfaciliteiten
  • Nieuw opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers in de wijk
  • Nieuwe ervaringen voor studenten
  • Nieuwe kennis die docent-onderzoekers toepassen in het onderwijs

Onderzoek

Het lectoraat coördineert het ‘living lab’, voert het onderzoek uit en draagt bij aan de verbinding van het Living Lab buurtsportvereniging Moerwijk-Noord met het onderwijs binnen De Haagse Hogeschool.

Samen met de beginpartners is de missie van de buurtsportvereniging opgesteld:

De beginpartners willen samen met bewoners en andere belanghebbenden een buurtsportvereniging maken in Moerwijk Noord (locatie de Ster). Een pedagogisch veilige, open en toegankelijke vereniging met verschillende vormen van sporten en bewegen, afgestemd op de behoeften van de wijk, binnen de mogelijkheden die de locatie biedt. De sociale wijkfunctie/ontmoetingsplek is een mogelijk werkzaam mechanisme dat kan functioneren om beweeg/sportdoelen te bereiken. In 2026 wordt de locatie optimaal gebruikt om te sporten en bewegen in de wijk, met een bezettingspercentage van 90%. En draait de buurtsportvereniging organisatorisch en financieel zelfstandig met en door mensen uit Moerwijk Noord. De lessen die worden geleerd worden de komende jaren actief gedeeld in het netwerk Living Labs, en ter gebruik voor andere locaties, zowel binnen als buiten Den Haag.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  • Inzicht verkrijgen in (potentiële) impact van sport op maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit in Moerwijk-Noord.
  • Inzicht verkrijgen in de manier waarop sportorganisaties (kunnen) omgaan met de vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit.
  • Experimenteren met nieuw sportaanbod, nieuwe organisatievormen en ervaring opdoen met specifieke inzet en vaardigheden van professionals en vrijwilligers.

Organisatie

Het Living Lab buurtsportvereniging Moerwijk-Noord is een initiatief van de gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘living lab’ en betrekt daarbij de expertise van onder andere bewoners, buurtsportcoaches, publiek-private partners in de wijken, het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en ZonMW.

Duur

De eerst periode (2019-2022) van het Living Lab is afgerond. De gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool hebben begin 2023 beide hun wens uitgesproken om het Living Lab te verlengen en halverwege 2023 is de verlenging tot en met 2026 van het Living Lab project ondertekent. 

Meer informatie

Lees het artikel op de website van Alles over sport: 'Living labs: het antwoord op de sport- en beweegvragen in je gemeente?'

Contact

Living lab coordinator HHS: Ewout Timmerman, e.a.timmermans@hhs.nl