In een authentieke ofwel realistische projectomgeving werkt de student gedurende tien weken full time in een multidisciplinair en multinationaal team aan concrete resultaten op het gebied van de eigen opleiding of juist daarbuiten. Daarnaast vindt het traject Personal Development plaats. Studenten leren hun talenten verder te ontwikkelen.

De projecten lopen het hele jaar door. Zij zijn multidisciplinair en multinationaal van aard. De methodieken van Prince2 en Systems Engineering worden op een geavanceerd niveau toegepast. De positionering van het project ofwel het maatschappelijke belang wordt daarbij niet uit het oog verloren.

In deze setting worden leerdoelen op drie niveaus nagestreefd, n.l.
1.  Vakinhoudelijke opdrachten. Het leren realiseren van een of meerdere vakinhoudelijke opdrachten in het domein van de eigen opleiding of juist daarbuiten. De opdracht hangt altijd samen met die van andere teamleden.
2.  Projectmatig samenwerken. De student leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen taak zonder het belang van het project als geheel uit het oog te verliezen.
3.  Persoonlijke ontwikkeling. In bovengenoemd spanningsveld dient de student de dialoog tussen het project en zichzelf aan te gaan en is reflectie op eigen handelen en presteren de te ontwikkelen competentie. Daarbij spelen eigen talenten en motieven een belangrijke rol.

Korte weergave inhoud
Deze minor kan bij verschillende Living Labs worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de Fig 1. Drie niveaus zijn aan elkaar gekoppeld en inspireren elkaarvolgende:

1.  “Formula Student”, standplaats Delft
2.  “Urban Innovations”, standplaats Delft
3.  “Techniek voor Gezondheid”, standplaats Delft / Den Haag
4.  Overige projecten

Doelgroep
Studenten van alle opleidingen van binnen en buiten (ook studenten uit het buitenland en mbo studenten) De Haagse Hogeschool onder de voorwaarde dat er een match is tussen de opdracht en de opleiding, ervaring en leerbehoefte van de student.

Living Labs nu
Living Labs kent momenteel drie interdisciplinaire  projecten (Formula Cruiser, Urbinn en Watertaxi) waar nu in blok 1 van semester 1 (2020) naast technische studenten ook studenten Commerciële Economie, Accountancy en Commerciële Techniek (Techniek College Rotterdam) aan werken. Al de projecten zijn erop gericht om te werken aan innovatieve ontwikkelingen die in de praktijk spelen (wat gemaakt wordt is niet het doel maar het toepassen van nieuwe technieken binnen de projecten is de uitdaging naast teambuilding en personal development). Zo gaat het bij de genoemde projecten om mobiliteitsconcepten met elektrische aandrijving waar studenten zowel naar de technische aspecten kijken alsook naar duurzaamheidsaspecten en operationele aspecten als strategie, business modellen, juridische aspecten etc. afhankelijk waar de studenten aan willen werken.

De minor biedt ook stage- en afstudeermogelijkheden en is te volgen als keuzemodule. Naast HBO studenten (nationaal en internationaal) zijn er ook MBO studenten.

De wens op dit moment is om meer projecten te hebben dan wel de huidige projecten verder uit te bouwen.

Living Labs toekomstvisie
De toekomst van Living Labs ligt in het verbeteren van de verbinding tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs (Trias Academica).

De ontwikkeling binnen de hogeschool met de nieuwe Kenniscentra, waar de lectoraten met de docentonderzoekers zijn ondergebracht, biedt nieuwe kansen/mogelijkheden voor de minor. De onderzoeken in de kenniscentra vragen de inzet van studenten uit meerdere disciplines. De Living Labs minor kan dit faciliteren.

Op dit moment worden de mogelijkheden met Sander Mertens verkend om onderzoeksopdrachten van het lectoraat in te brengen in Living Labs. Door opdrachten/onderzoek vanuit de lectoraten die aansluiten bij de minor Living Labs een fysieke omgeving te bieden kunnen deze opdrachten op een eenvoudige wijze ingebed worden in het onderwijs. Het is hierbij zeer wenselijk het bedrijfsleven te betrekken en met de opleidingen goed af te spreken welke competenties dan wel learning outcomes het betreft voor de studenten.

Een andere kans is om opleidingslabs, zoals het DC lab, te verbinden met Living Labs. Waar in de opleidingslabs gewerkt wordt aan opleiding specifieke opdrachten kunnen deze labs mogelijk ‘toeleverancier’ worden van interdisciplinaire projecten van Living Labs. Denk hierbij aan kennis en halffabricaten (batterij management systeem).

Verder is het interessant om binnen de minor een afstudeer lab te starten waar studenten van verschillende opleidingen aan interdisciplinaire innovatieve onderzoeksopdrachten kunnen werken samen met docent(onderzoekers)/lectoren en bedrijfsleven. Dit soort samenwerking kan mooie onderzoeksnetwerken creëren voor de kenniscentra en het onderwijs. Het zou interessant zijn om in semester 2 hier een pilot mee te starten. Binnen ons team zijn er contacten met bedrijven die dit op korte termijn mogelijk maakt.

Bovenstaande illustreert  de samenwerking tussen Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven voor interdisciplinaire projecten (Trias Academica) met de mogelijkheid tot het opschalen van projecten. Ook versterkt het de verbinding tussen verschillende opleidingen (studenten en docenten), bedrijfsleven en kenniscentra (lectoren en docentonderzoekers) daar er een fysieke plek is waar alle partijen elkaar ontmoeten en werken aan innovatie opdrachten. Een bijkomend voordeel is dat er meer expertise binnen de minor gaat circuleren.
 
Resultaten
In 2018 zijn we door alle technische keuringen gekomen in Silverstone. Daarnaast zijn we in het college jaar 2019-2020 gestart met het invoeren van scrum. Afgelopen jaar heeft een student ICT dat verder geprofessionaliseerd. In 2020-2021 college jaar zijn er 4 Commercieel Economie studenten gestart en die hebben  het Operations deel van het project aangepakt zodat er ook op het niet technische vlak een slag geslagen is en op dit moment zijn er 2 Accountancy (AC) studenten aan het werk om een database in access te maken voor het financiële deel.