Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Grootstedelijke Ontwikkelingen van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra. Het project heeft een looptijd tot mei 2022.

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van nieuwe woonvormen voor ouderen stuit bij ondernemers op problemen: de hoeveelheid aan te betrekken partijen en de landelijke en eigen, interne regelgeving worden als belemmering ervaren voor de ruimte om te ondernemen. Daarnaast blijkt dat het betrekken van (toekomstige) bewoners lastig is, hetgeen juist van groot belang is om het aanbod goed op hun wensen, de marktvraag, aan te laten sluiten. Als gevolg van deze belemmeringen komen initiatieven onbevredigend van de grond en is het huidige aanbod beperkt en/of onvoldoende passend bij de woonwensen van ouderen. Veel ouderen dreigen nu tussen wal en schip te raken. De roep om zelfstandige woonvormen met zorgvoorzieningen vanuit het veld wordt steeds groter. Om (succesvol) nieuwe woonvormen op te kunnen zetten, is het voor ondernemers primair van belang dat de governance op het gebied van regelruimte en inspraak verbeterd wordt.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag:

  • Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving?

Verantwoorde rebellie is hierbij het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om het binnen de geldende wet- en regelgeving weloverwogen anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid.

Partners

De Haagse Hogeschool werkt in dit project samen met Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, CareBNB, SOR, Vastgoed Zorgsector, BureauVijftig, Woonz.nl, D’article Enterprise, ProGoDo, Aedes, VTW, Marjo Visser Advies en Interimmanagement, NVTZ, Grey Valley, Atelier Rijksbouwmeester.

Financiering

Regieorgaan SIA

Meer informatie 

Resultaten

  • van Hoof, J., Rusinovic, K.M., Tavy, Z.K.C.T., van den Hoven, R.F.M., Dikken, J., van der Pas, S., Kruize, H., de Bruin, S.R., van Bochove, M. (2021) The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical OverviewHealthcare 9(3):301.  
  • van Bochove, M., Rusinovic, K., Koops-Boelaars, S., van Hoof, J. (2021) ‘We gaan het gewoon doen!’ Rebelse initiatieven in onderwijs en ouderenhuisvesting. Beleid en Maatschappij 48(2):174-195.
  • Brief aan de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (18 februari 2020). In dit schrijven reageren Van Hoof, Rusinovic en Van Bochove op het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. 

Contact 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Joost van Hoof, lector Urban Ageing j.vanhoof@hhs.nl