In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 

Reshaping Business Education

Het businessmodel van de huidige economie negeert de grenzen van wat de aarde kan opbrengen en incasseren. Het levert een actieve bijdrage aan uitsluiting en onrechtvaardigheid. Dat moet anders en kán ook anders! Met het project Reshaping Business Education willen we daarom beter inzicht verkrijgen op twee belangrijke punten. Wat is het businessethos dat nu op studenten wordt overgedragen? Hoe komt dat ethos in de beleidsvorming naar voren? Op basis van dat verkregen inzicht kunnen we onderwijsprogramma’s vernieuwen en die richten op een nieuwe, volhoudbare economie.

Beginnen bij het begin

In het project beginnen we bij het begin. Bij de opleiding van de studenten. Zij zijn de business leaders van morgen. Hun opleiding en vorming bepalen hoe de economie van de toekomst eruit komt te zien. Welk wereldbeeld krijgen zij mee? Met welke opvatting van business as usual betreden zij de arbeidsmarkt? Welke theorieën, modellen en tools brengen zij met zich mee? Welke businessnormen en -waarden zijn voor hen vanzelfsprekend? Welke vraagstukken vinden zij belangrijk en hoe gaan ze daarmee om? De grote vraag die wij onszelf stellen is: wat leren wij onze studenten en waarom leren we hun dat? Daarmee dragen we ons steentje bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en hopen we het ondernemerslandschap van de toekomst te veranderen.

Verschillende onderzoeken

In verschillende onderzoeken zoeken we naar antwoorden op deze leidende vragen. De lopende en geplande onderzoeken beschrijven we in het programma van Reshaping Business Education. De afgelopen tijd zien we een aantal fundamentele veranderingen die impact hebben op bedrijven en het onderwijs. Denk aan de groeiende aandacht voor een duurzame economie, de verschuiving van aandeelhouderswaarde naar een purpose, en de snelle opkomst en de grote invloed van (digitale) technologieën op bedrijven. Met het oog op die veranderingen richten we het project Reshaping Business Education onder andere op wat studenten nodig hebben om met deze veranderingen om te kunnen gaan. Hoe kunnen zij succesvol zijn in deze veranderende omgeving? Bij dat alles is De Haagse Hogeschool onze uitvalsbasis. Hier geven we in het economisch domein invulling aan de hogeschoolambitie om van onze studenten wereldburgers te maken.  

Praktijkgericht onderwijs

Reshaping Business Education is een initiatief van het kenniscentrum Digital Operation & Finance in samenwerking met het kenniscentrum Mission Zero, faculteit Business, Finance & Marketing, faculteit Management & Organisatie en faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid. Samen bouwen we met praktijkgericht onderzoek aan een economie die we kunnen uitleggen aan onze kinderen. Praktijkgericht onderzoek betekent voor ons dat we heel dicht op het onderwijs zitten. Welke onderwijspraktijken moeten we cultiveren? Hoe kunnen we met onderwijsinnovatie de businesseducatie bewegen in de richting van een volhoudbare economie? Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen daar gezamenlijk onderzoek naar.

Beoogde duur van het project:

De doorlooptijd van dit project is van 1 september 2019 tot en met 31 december 2021.

Partners

Rethinking Economics NL, Our New Economy, Hogeschool Rotterdam, Oikos, Het Groene Brein.

Doel

Het doel van het project is om inzicht te verkrijgen in het business-ethos dat op studenten wordt overgedragen en hoe dat in de beleidsvorming naar voren komt. Op basis van het verkregen inzicht kunnen onderwijsprogramma’s worden vernieuwd, gericht op een nieuwe, volhoudbare economie.

Meer informatie

Website: https://reshapingbusiness.org/

Betrokken faculteiten en/of minoren

Faculteit Business, Finance & Marketing
Faculteit Management & Organisatie
Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid
Minor: Artfull Business Creation (ABC)

Geplande evenementen

- Workshops - Nieuwe economie in het hoger onderwijs: https://www.ourneweconomy.nl/educatie/universiteit-en-hbo/workshops-hoger-onderwijs/

Projectleider

Team

Het onderzoeksteam van Reshaping Business Education bestaat uit de volgende personen:

 • Dennis Bleker is onderzoeker binnen het lectoraat New Finance en docent bij de opleiding Commerciële Economie. Hij onderzoekt hoe businessonderwijs kan aansluiten op moderne maatschappelijke eisen. Daarnaast is hij betrokken bij onderzoek naar de behoeften van mensen in de fintech-bedrijven. De achterliggende gedachte bij zijn onderzoek is dat er veel potentie is voor verbetering van het businessonderwijs.
 • Dominique Darmon is onderzoeker binnen het lectoraat Change Management en docent bij de opleiding International Communication Management. Zij leert studenten om voorbij de brave praatjes van formele communicatie te kijken. Daarnaast onderzoekt ze de ins en outs van roddel en achterklap.
 • Ricardo Eradus is medebedenker van het project KOIOS, waarbij nieuwe (digitale) technologieën worden gebruikt om onderwijsinnovatie te realiseren. Daarnaast ontwikkelt Ricardo de minor Trading Digital & Financial Assets die via KOIOS zal worden gedoceerd.
 • Wypkje van der Heide is onderzoeker binnen het lectoraat Change Management. Zij werkt als docent en ‘chef kritisch denken’ bij de opleiding International Business. Wypkje wil weten hoe films en documentaires kunnen bijdragen aan het kritisch leren denken van de studenten,
 • Chris van ’t Hof is onderzoeker binnen het lectoraat Change Management. Hij ontwikkelt voor het project Reshaping Business Education een raamwerk om Technology Assessment een plek te geven binnen het businessonderwijs. Technology Assessment beoogt de sociale of milieuconsequenties van het invoeren van nieuwe technologieën te onderzoeken. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker en presentator in cybersecurity, geeft hij trainingen in crisismanagement en is hij secretaris van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.
 • Jordi Jansen is onderzoeker binnen het lectoraat New Finance en docent bij de opleiding Finance & Control. Hij bouwt een open onderwijsplatform (KOIOS) om onderwijsinnovatie aan te jagen.
 • Theo de Joode is onderzoeker binnen het lectoraat Change Management en docent bij de opleiding Finance & Control. Hij vraagt zich hardop af wat er zou gebeuren wanneer rentmeesterschap centraal zou komen te staan in zijn opleiding. Theo bereidt een promotieonderzoek voor.
 • Reitse Keizer is onderzoeker binnen het lectoraat New Finance. Hij onderzoekt hoe visies op de economie het economieonderwijs binnen De Haagse Hogeschool beïnvloeden. Aandacht voor deze verschillende visies op economie is van groot belang voor de vernieuwing van het economieonderwijs.
 • Martijn van der Linden is lector New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operation & Finance.
 • Paul de Regt is onderzoeker binnen het lectoraat Change Management en docent bij de opleiding Human Resource Management. Paul onderzoekt op welke manier studenten theater kunnen inzetten om HRM-vraagstukken naar zich toe te trekken en uit te diepen.
 • Jacco van Uden is lector Change Management binnen het kenniscentrum Digital Operation & Finance.
 • Egbert Willekes is onderzoeker binnen het lectoraat New Finance en docent bij de opleiding Finance & Control. Hij doet promotieonderzoek naar integrated reporting. In dat kader houdt hij zich specifiek bezig met de impact van meervoudige waardecreatie op accounting & control-systemen in de praktijk. Hij vindt het cruciaal dat deze praktijkkennis wordt geïntegreerd in het curriculum van de opleiding Finance & Control.
 • Ohad Ben Shimon, onderzoeker bij het lectoraat Change Management en docent Critical Thinking/ Business Communication bij de faculteit Business, Finance & Marketing.