Externe kwaliteitszorg

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2023-2028

In het brancheprotocol is vastgelegd dat praktijkgericht onderzoek aan hogescholen zesjaarlijks wordt geëvalueerd door een externe onafhankelijke visitatiecommissie. Het doel van het brancheprotocol is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en de organisatie daarvan. Hogescholen kunnen zelf bepalen welke organisatieonderdelen worden gevisiteerd. Op De Haagse is het kenniscentrum de visitatie-eenheid.

De BKO bestaat uit vier standaarden:

  • Standaard 1: De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren.
  • Standaard 2: De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering; kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden
  • Standaard 3: Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek
  • Standaard 4: De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk.

De aanbeveling van het BKO is dat kenniscentra halverwege de beoordelingscyclus een mid-term review uitvoeren om te reflecteren op de resultaten van de beoordeling en de voortgang van de kwaliteit van het onderzoek binnen het kenniscentrum.

Interne kwaliteitszorg: PDCA-onderzoek

De Haagse Hogeschool kent een interne kwaliteitszorgcyclus voor onderzoek, de PDCA Onderzoek (op Intranet voor HHs medewerkers). De PDCA Onderzoek heeft tot doel lectoraten en kenniscentra, en opleidingen en faculteiten met elkaar in gesprek te brengen over plannen, behaalde resultaten en verbetermogelijkheden binnen het onderzoek. De cyclus bestaat uit jaarlijks terugkerende planningsmomenten (bijvoorbeeld jaarplannen) en evaluatiemomenten (bijvoorbeeld managementrapportages en De Haagse Dialoog). Daarnaast zijn er eenmalige plannings- en evaluatiemomenten, zoals meerjarenplannen en reflecties op aflopende lectoraten.

Borgen van de kwaliteit van onderzoek (projecten)

Naast externe visitaties en een interne kwaliteitszorgcyclus op organisatieniveau, is kwaliteitszorg ook een integraal onderdeel van het doen van onderzoek op De Haagse. Lectoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun lectoraat.