De Haagse Hogeschool richt haar onderzoeksbeleid op vijf ambities:

1. Onderwijs: een betere wisselwerking en samenhang tussen onderzoek en onderwijs

Een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek kan het onderwijs op drie punten versterken: het verbetert curricula van opleidingen, het vergroot het onderzoekend vermogen van studenten en het zorgt voor verdere professionalisering van docenten. Lectoren spelen hierin een belangrijke rol, maar opleidingsmanagers en (docent-)onderzoekers dragen hier samen met de lectoren de verantwoordelijkheid voor. Andersom wordt het onderzoek ook sterker van de verbinding met het onderwijs. Elke opleiding heeft zich verbonden aan minimaal één kenniscentrum.

2. Beroepspraktijk/samenleving: een betere doorwerking van onderzoek naar beroepspraktijk en samenleving

Via onderzoek op de zeven thema’s draagt De Haagse Hogeschool direct bij aan innovatie van beroepspraktijk en de samenleving. Die doorwerking kan nog beter − regionaal, nationaal én internationaal. De Haagse zoekt daarom bij ieder thema naar de juiste strategische partners in het beroepenveld en bij kennisinstellingen. Verder streeft de hogeschool naar een meer internationale oriëntatie van onderzoek via de samenwerking met partners in China, Brazilië en Europa.

3. Focus: de onderzoeksthema’s verder invullen en onderzoek daarop richten

De focus van onderzoek is aangebracht in de zeven thema’s van de kenniscentra. Verdergaande aanscherping van de thema’s blijft een aandachtspunt.

4. Massa: het onderzoeksvolume uitbreiden

De hogeschool streeft naar 1 fte lector op 720 studenten in 2024, aansluitend bij de strategische agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Per 1 fte lector zijn er gemiddeld 4 fte (docent-)onderzoekers nodig, onder wie promovendi. Deze uitbreiding van het onderzoeksvolume gaat via extern te werven inkomsten: in 2025 moet dit 40% zijn.

5. Kwaliteit: de kwaliteit van onderzoek verder versterken en verankeren

Investeren in kwaliteit van onderzoek is noodzakelijk voor onderzoek én onderwijs. De uitgangspunten daarbij zijn dat onderzoek praktisch relevant, methodologisch grondig en ethisch verantwoord is. Al ons praktijkgericht onderzoek is in 2019 en 2020 extern gevisiteerd. Onze kwaliteitscyclus en -zorg wordt continu herijkt. Ook wordt op verschillende niveaus geprofessionaliseerd om goed onderzoek te kunnen doen of te ondersteunen. Tenslotte wordt de governance rondom het onderzoek regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Documenten

Research Board

Sinds oktober 2019 heeft De Haagse Hogeschool, naar aanleiding van de ambities zoals gesteld in Onderzoek Versterkt, een Research Board (een onafhankelijk adviesorgaan met 5 externe leden). Deze raad adviseert niet alleen het CvB bij het maken van belangrijke afwegingen van strategisch-inhoudelijke aard (om de ambities uit de notitie te realiseren), maar ook de kenniscentra bij bijvoorbeeld het samenstellen van hun meerjarenplannen.