In de “Westlandse onderwijsBooST” ontwikkelen we een challenge-based learning onderwijsconcept voor Beroepsprofessionals in het mbo en hbo. Samen - in co-creatie met elkaar, docenten en netwerkpartners - leiden we de beroepsprofessionals op om praktijkvragen op te lossen en voorbereid te zijn op de Toekomst.

Aanleiding

Om de innovatiekracht van het Westland blijvend op peil te houden, zijn goed samenwerkende, wendbare en toekomstgerichte beroepsprofessionals nodig. De motto van deze professionals zou moeten zijn: samenwerking voorop en een leven lang ontwikkelen. Het mbo en hbo anticiperen hierop, onder andere door studenten bij te laten dragen aan het oplossen van uitdagende bedrijfsgerichte en maatschappelijke vraagstukken.

Onderwijsconcept voor samenwerkende beroepsprofessionals

Binnen verschillende living labs in de regio is reeds ervaring opgedaan met gezamenlijk innoveren door praktijkpartners, docenten en studenten. Echter, een passend onderwijsconcept ontbreekt nog op dit moment. Tevens moet de rol van praktijkpartners hierbij nog verder worden verkend en versterkt. En is er behoefte aan meer kennis over hoe MBO en HBO: hoe kunnen zij hierin gezamenlijk optrekken? De onderliggende onderzoeksvraag luidt daarom: “Hoe kunnen we via challenge-based onderwijs samenwerkende, wendbare en toekomstgerichte beroepsprofessionals opleiden in elkaar versterkend mbo- en hbo-onderwijs?”

Het onderzoek

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een subsidie van meer dan 500.000 euro verstrekt aan MBO Westland en De Haagse Hogeschool. In een periode van 4 jaar wordt het challenge-based learning onderwijsconcept ontwikkeld en geëvalueerd. Dit gebeurt middels vijf onderling verbonden werkpakketten en via een iteratieve ontwerpgerichte onderzoeksaanpak. Het onderwijsconcept wordt, aan de hand van twee casussen, uitgevoerd in living labs in het Westland. In deze living labs werken regionale partners uit onderwijs, onderzoek en de praktijk continu samen en vindt continu kenniscirculatie plaats.

Meten in de kas

Voor de Westlandse praktijkpartners en netwerkorganisaties World Horti Center en Greenport West Holland en de onderwijsorganisaties MBO Westland en De Haagse Hogeschool zijn “Meten in de kas” en “Eten uit de kas” relevante, actuele thema’s. Uit de pilot voor “Meten in de kas” bleek bijvoorbeeld dat telers, ook bij mbo-ers die voor tuinbouw zijn opgeleid, behoefte hebben aan een meetinstrument om data kritisch te kunnen beschouwen. Juist deze mbo-studenten hebben het beste zicht op de gebruikelijke (en daardoor ook de afwijkende) parameters in de kas. 

Eten uit de kas

Uit een ander project, de Food Boost Challenge, bleek de kracht van laagdrempelige samenwerking tussen mbo- en hbo-ers, onder andere voor doorstroom naar HBO en creativiteit. De samenwerking met peers in het onderwijs kan voor mbo-ers bijdragen aan kansrijke doorstroom naar hbo, omdat tijdens hun opleiding een stimulerend en realistisch beeld gecreëerd wordt. Tegelijkertijd blijkt deze samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten niet vanzelf te gaan. Wat hiervoor nodig is wordt onderzocht in dit project.

Uitkomsten

Middels bovengenoemde projecten wordt een stevige basis gelegd voor duurzame regionale samenwerking voor het oplossen van complexe vraagstukken. Het onderwijsconcept biedt studenten, in de sectoren gezondheid, technologie en vitaliteit, gelegenheid essentiële vaardigheden en een adaptieve basishouding voor een leven lang ontwikkelen te ontwikkelen. Een impuls voor het beroepsonderwijs in de regio, niet alleen op studentniveau, ook op docent- en praktijkniveau.

Meer informatie

Team

Kenniscentrum Health Innovation, Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving: 

  • Sanne de Vries (lector, penvoerder)
  • Machteld van Lieshout (projectleider)
  • Wendy Scholtes-Bos
  • Daphne Koeners

Kenniscentrum Digital Operations & Finance, Lectoraat Smart Sensor Systems:

  • John Bolte (lector)
  • Sam Aerts

Kenniscentrum Global and Inclusive Learning, Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling:

  • Miranda de Hei
  • Ellen Sjoer (lector)

Van opleiding Voeding & Diëtetiek:

  • Jacqueline Langius

Contact

Machteld van Lieshout (m.vanlieshout@hhs.nl en 06-89990159)