Organisaties kunnen in co-creatie met docenten en studenten van De Haagse Hogeschool werken aan oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken. Dat onderwerp is het specialisme van dr. Miranda de Hei, senior onderzoeker, die hier met een aantal collega’s vanuit het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling mee bezig is. ‘Co-creatie is een geweldige manier om samen naar nieuwe oplossingen te zoeken. Niet voor niets is het een strategisch thema in het instellingsplan van De Haagse Hogeschool. Wij doen volop onderzoek naar de werking van co-creatie: hoe kunnen we die optimaliseren? Als je het goed doet, wordt iedereen er namelijk beter van: studenten, docenten én het werkveld.’

Wat is co-creatie?

‘Samenwerken in co-creatie heeft een aantal belangrijke kenmerken. Alle stakeholders zijn bijvoorbeeld op een gelijkwaardige manier betrokken. Professionals uit het werkveld, docenten, studenten: ieders inbreng is evenveel waard. Zo stimuleer je de creativiteit die leidt tot nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen. Daarnaast is co-creatie vooral zinvol bij complexe vraagstukken waar nog geen oplossing voor is.’

Frisse, bruikbare oplossingen

‘Co-creatie kan tot prachtige resultaten leiden. De professionals uit het werkveld komen tot frisse, bruikbare oplossingen die ze zelf niet hadden bedacht. De docenten houden voeling met het werkveld en werken zo aan hun eigen professionalisering. En ook de studenten profiteren van co-creatie: de huidige kloof tussen opleiding en baan wordt kleiner, ze doen waardevolle ervaring op én bouwen aan hun netwerk.’

Kortdurende, afgebakende pilots

‘Voor dit onderzoek werken we met tien kortdurende, duidelijk afgebakende pilots bij vijf verschillende faculteiten in de hogeschool. We kijken onder meer samen met het UWV naar het voorkomen van presenteïsme: ziek zijn, maar tóch gaan werken, met alle negatieve gevolgen van dien voor de medewerker en de organisatie. Hierbij werken twee professionals van het UWV, drie docenten en vier studenten in co-creatie met elkaar samen. In vier sessies brengen zij de belanghebbenden, hun belangen en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld. De uitvoering valt buiten ons onderzoek, maar zou ook in co-creatie met studenten en docenten van de hogeschool kunnen worden opgepakt.’

De uitdagingen van co-creatie

‘Uit ons literatuuronderzoek bleek al dat het niet zo makkelijk is om co-creatie goed in te zetten. Gelijkwaardigheid is een vereiste en tegelijkertijd een grote uitdaging, omdat mensen het lastig vinden om uit hun reguliere rol te stappen. Docenten zijn ineens niet meer de beoordelaar of de begeleider en studenten hebben absoluut geen ondergeschikte rol. Om de gelijkwaardigheid in de samenwerking vorm te geven, zijn we vanuit ons lectoraat betrokken als facilitator. We spreken ook vaak bewust buiten de school af om van die geëigende rollen af te komen.’

Kennis en kunde doorgeven

‘Hoewel we nog volop bezig zijn met ons onderzoek, is al wel duidelijk dat co-creatie veel meerwaarde kan bieden voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom willen we onze kennis en kunde graag doorgeven aan andere faculteiten. We kunnen facilitators leveren en opleiden, en gaan workshops ontwikkelen om optimale co-creatie te kunnen realiseren. Daarnaast hebben we handige middelen uitgewerkt, zoals een gevalideerde vragenlijst. Een artikel dat ik daarover heb geschreven met Inge Audenaerde, is onlangs gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.’

Meerwaarde aantonen

‘Eind dit jaar willen we de tien onderzoekspilots afronden. Begin 2024 gaan we de data die we hebben verzameld analyseren en conclusies trekken: wat werkt wel en wat werkt niet? En wat levert co-creatie uiteindelijk op? Ondertussen blijven we nieuwe co-creatieprojecten opstarten en begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak meerwaarde heeft voor alle betrokkenen en verwacht dat we dat dankzij ons onderzoek straks aan kunnen tonen. Onze missie is dat alle studenten en docenten meermaals in hun loopbaan in co-creatie werken aan complexe vraagstukken.’

Heb jij een complex vraagstuk waar je zelf niet uitkomt en klinkt co-creatie veelbelovend? Neem dan contact op met Miranda (m.s.a.dehei@hhs.nl) om de mogelijkheden te verkennen.