Op 21 september 2023, hebben De Haagse Hogeschool en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een intentieverklaring vastgelegd dat zij nauwer met elkaar gaan samenwerken, o.a. op het gebied van onderwijs, onderzoek en de uitwisseling van mensen, kennis en expertise. Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, en Mark de Boer, plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondertekenden namens de beide organisaties het document waarin de voornemens en randvoorwaarden voor de intensievere samenwerking omschreven staan. 

Daarbij is in eerste instantie gekeken naar die faculteiten van De Haagse die het meeste aansluiting hebben bij het werkveld en de uitdagingen van BZK: de faculteiten Bestuur, Recht & Veiligheid, IT & Design en Management & Organisatie. Het ministerie stelt (de ervaring van) haar medewerkers beschikbaar om o.a. de aansluiting tussen de beroepspraktijk van het ministerie en de curricula van het onderwijs van De Haagse te vergroten, in co-creatie praktijkmodules en/of opdrachten voor studenten te ontwikkelen, gastcolleges te verzorgen en stage- en afstudeerplekken voor studenten te creëren. Daarnaast stelt het ministerie zich beschikbaar voor studenten en medewerkers van De Haagse om onderzoek te doen naar zaken die voor de opleiding relevant zijn, en stelt De Haagse zich beschikbaar als onderzoekspartner wanneer het ministerie onderzoek wil doen naar onderwerpen die vallen binnen (één of meer van) de vakdisciplines van de kennisinstelling. En tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheid om gezamenlijk evenementen te organiseren op thema’s die voor de beide organisaties belangrijk zijn, zoals diversiteit en inclusie of duurzaamheid. 

In een later stadium wordt bekeken of uitbreiding naar andere faculteiten voor beide partijen nuttig kan zijn. 

Extra mentions: Peter Vroom, Martijn Verheus en Willem van Nieuwkerk