Je veilig voelen op school. Het is een fundamenteel recht voor iedereen en zeker ook binnen de muren van De Haagse. Alleen wanneer aan dat recht wordt voldaan, kunnen studenten en medewerkers écht volledig tot ontplooiing komen. Vol overtuiging heeft De Haagse Hogeschool daarom op dinsdag 8 maart 2022 haar handtekening gezet onder het manifest ‘Let’s Talk About YES’, een campagne tegen seksueel geweld waarmee Amnesty International zich richt op universiteiten, hogescholen en studentenverenigingen. Elisabeth Minnemann: “Voor de hogeschool is de ondertekening een aansporing om zo veel mogelijk in de geest van dit manifest te handelen en zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor een veilige, op gelijkwaardigheid gebaseerde cultuur.”

Elisabeth Minnemann: “We ondersteunen de ambitie van dit manifest. Een kennisinstelling als de onze moet veilig zijn. Een veilige haven, zowel intellectueel als fysiek. Daarom zetten wij ons in tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Ik schrok van het onderzoek van Amnesty, waaruit bleek dat elf procent van de vrouwelijke studenten en één procent van de mannelijke studenten slachtoffer wordt van seksueel geweld tijdens hun studententijd. Je wilt dat iedereen veilig is op school of op hun werkplek, waarbij seksueel geweld en ander grensoverschrijdend gedrag niet voorkomt. Maar blijkbaar lukt het nog niet voldoende. Dan moeten we samenwerken om dit beter te gaan doen. Het is een mooi symbool om dit te tekenen op Internationale Vrouwendag, maar in dit manifest gaat het niet alleen om vrouwen. Dit gaat om iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag. Als hogeschool moeten we er alles aan doen om bij te dragen aan een veilige omgeving voor iedereen.”

Onderwijsvisie

Dit manifest sluit aan bij de onderwijsvisie van De Haagse Hogeschool. Daarin staat expliciet dat we ernaar streven een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelt, zegt Marjolein Moonen. Zij is directeur van de faculteit Sociaal Werk en Educatie en vanuit het directieteam voorzitter van de Taskforce Diversiteit en Inclusie. “Door op Internationale Vrouwendag het manifest van Amnesty International te hebben ondertekend, bekrachtigen we hoe belangrijk we diversiteit en inclusie vinden. En hoe veiligheid voor ons de basisvoorwaarde is voor inclusie.”

Expliciet uitspreken

Dat De Haagse Hogeschool dit manifest van Amnesty International heeft ondertekend, hoeft niemand te verrassen, vindt Marjolein. “Eerder hebben we een charter ondertekend over diversiteit. Daarmee hebben we beloofd dat we het inclusieve klimaat op onze internationale hogeschool zouden versterken. Vandaag spreken we ons expliciet uit over wat we al gedaan hebben op het vlak van sociale veiligheid en waartoe we ons verder committeren als het gaat om de bescherming tegen seksueel geweld.”

Recent landelijk onderzoek van Amnesty International heeft aangetoond dat één op de tien studenten te maken heeft gehad met een vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Marjolein: “Als Taskforce Diversiteit en Inclusie hebben we heel specifiek ervoor gekozen alle stemmen te horen. De stem van de docent en van de student. We kijken vanuit een integraal perspectief hoe we écht een inclusieve Haagse campus kunnen zijn waarin iedereen veilig kan werken en studeren.”

Zero tolerance-beleid

De Haagse Hogeschool heeft recent de hulp- en klachtenstructuur onder de loep genomen en aangescherpt. Ook heeft de hogeschool haar integriteitscode herijkt en daarin nieuwe richtlijnen voor gedrag opgenomen specifiek om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat dit geen papieren tijgers blijven, is het belangrijk dat De Haagse heel helder communiceert over het voorkomen van seksueel geweld. Marjolein Moonen: “We initiëren en organiseren het gesprek daarover. We maken studenten en medewerkers duidelijk welke routes zij kunnen bewandelen wanneer er onverhoopt toch sprake is van seksueel ongewenst gedrag. Ons College van Bestuur heeft een absoluut zero tolerance-beleid als het gaat om gedrag dat tegen inclusie en sociale veiligheid ingaat.  Die houding verwachten we ook van onze leidinggevenden en van medewerkers in hun gedeelde verantwoordelijkheid om voor studenten en medewerkers een veilige leeromgeving te creëren. Als je als collega iets ziet gebeuren dat niet door de beugel kan, zul je ook moeten interveniëren.”

Van ons allemaal

Is de ondertekening van het manifest Let’s Talk About YES méér dan symboliek? Marjolein: “Absoluut! We houden niet van loze beloften. In de positieve ontwikkeling die we eerder hebben ingezet, kunnen we mooie volgende stappen zetten. Om maar één voorbeeld te noemen: terwijl wij dit gesprek voeren, houdt Naomi van Stapele, onze lector Inclusive Education, een workshop over de rol van de omstander als het gaat om ongewenst gedrag. “

Met het getekende manifest belooft De Haagse Hogeschool zich te willen committeren aan de mensenrechten, door als onderwijsgemeenschap studenten en medewerkers te beschermen tegen vormen van seksueel geweld en vooral door verdere stappen te zetten naar verbetering van preventie. Marjolein: “Sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is van het grootste belang om de uitvoering van beleid te monitoren en te interveniëren als van richtlijnen wordt afgeweken. Alleen zo kunnen we een klimaat in stand houden waarin zowel studenten als medewerkers zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen.”