Het beroepenveld in Nederland verandert in een hoog tempo. Bijscholing of omscholing vraagt om flexibel deeltijdonderwijs. De Pabo van De Haagse speelt hierop in met de in 2017 gestarte pilot Flexibilisering voor werkenden. De eerste lichting studenten is dit voorjaar afgestudeerd. “De praktijk is het vertrekpunt.”

“Een unieke onderwijsvernieuwing die inspeelt op het beroepenveld van morgen”, aldus Anouk Valkenburg, hogeschooldocent bij de Pabo. In het kader van het landelijke overheidsbeleid ‘Een leven lang leren’ heeft de Pabo naast 3 andere opleidingen van De Haagse een nieuwe, flexibele deeltijdopleiding opgetuigd. 

Wendbare professional

Met deze pilot wil De Haagse onderwijs aanbieden dat erkent wat studenten al weten en kunnen én ze de ruimte en begeleiding biedt om die kennis en ervaring op te doen die ze nodig hebben om als wendbare professional en in het persoonlijke en maatschappelijke leven in onze complexe samenleving van de 21ste eeuw maximaal bij te dragen. 

Enorm lerarentekort

“Het werkveld staat te springen om mensen”, aldus Anouk. “Er is een enorm lerarentekort.” Scholen staan open voor stageplekken en studenten aan de flexibele deeltijdopleiding krijgen een stageschool toegewezen en hoeven deze dus niet zelf te zoeken. Een coach van de opleiding zorgt voor begeleiding op de opleiding. Een schoolopleider van het schoolbestuur zorgt voor begeleiding in de praktijk. 

Druk

Want de vraag om deeltijdopleidingen is groot. “Maar dan moet het wel passen binnen het werk en privé”, vervolgt Anouk. Mensen hebben het druk met werk en een gezin.” De pilot speelt in op de eisen van deze tijd. Zo krijgen studenten een vrijstelling voor elders verworven competenties. De opleidingen kenmerken zich door een hoge mate van flexibiliteit. Zo volgt de student een persoonlijke, leerwegonafhankelijke leerroute met meerdere vaste toetsmomenten. In activerende lessen leren de deelnemers van elkaar.

Persoonlijke leerroute

Studenten van deeltijdopleidingen werken allemaal in de praktijk. Tijdens de flexibele deeltijdopleiding kunnen zij hun eigen leerroute uitstippelen en zelf bepalen in welke volgorde ze de opleiding doorlopen. Zo kunnen ze een module kiezen waar ze op dat moment in de praktijk mee bezig zijn.  

Leerwegonafhankelijk 

Met de sterk praktijkgerichte opzet van de opleidingen wil De Haagse flexibele kenniswerkers opleiden. Het behalen van resultaten is belangrijker dan de wijze waarop en wanneer de student die bereikt. De toetsing is dan ook leerwegonafhankelijk. De student kan bijvoorbeeld met een portfolio of een video zijn of haar kennis en ervaring uit de praktijk laten toetsen. “Mensen leren niet alleen op school, maar ook in de praktijk.”

Volle werkweek

Anja van Wijngaarden behoort tot de eerste lichting afgestudeerden van de flexibele deeltijdopleiding. Na een lange carrière als jeugdhulpverlener, coördinator en trainer bij het Jeugdcircus zocht Anja een nieuwe richting. “Maar wel werken met kinderen, want dat vind ik het mooiste wat er is. Kinderen zijn recht door zee, speels en fantasievol. Daar kunnen volwassenen veel van leren.”

Appeltje

“Een zij-instroom leek niet geschikt voor Anja. “Ik heb een ongelofelijk volle werkweek. Flexibiliteit is voor mij heel belangrijk”. Anja kreeg vanwege haar HBO-J-opleiding en lange werkervaring vrijstellingen en kon de opleiding versneld afronden. Maar dat wil niet zeggen dat de opleiding niet zwaar is volgens Anja. “Alleen ervaring met buitenschools werken is niet genoeg om versneld de opleiding af te ronden. En de studiebelasting was hoog. Je moet niet denken dat je dit appeltje makkelijk kunt schillen.”