Van alle basisschoolleerlingen scoorde 24% het afgelopen jaar een onvoldoende voor bewegingsvaardigheid. Specifiek voor de groep kinderen tussen de 9 en 12 jaar lag dat aantal met ruim 33% nog hoger. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de motoriek van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool.

Kinderen zijn steeds minder gaan bewegen waardoor hun motoriek sterk achteruitgaat. Een zorgelijke ontwikkeling die al langer aan de gang is en negatieve gevolgen heeft voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Met de komst van het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord in 2018 zijn nagenoeg alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren samen met scholen gericht aan de slag gegaan om deze negatieve trend om te keren.

Nauwelijks verbetering

Opvallend zijn de onderzoeksresultaten onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar. In de Motoriek Peiling 2021 scoort 35% van de 9-jarigen onder het gemiddelde. De 12-jarigen doen het nauwelijks beter als het gaat om motorische vaardigheid aangezien 33% onder het gemiddelde zit. Van de totale groep basisscholieren tussen de 4 en 12 jaar scoort 24% ondergemiddeld. In 2020 en 2019 was dat nog 27%. Het lijkt dus voorzichtig de goede kant op te gaan, al betreft het onderzoek in 2021 deels een andere groep kinderen, zijn er duidelijke verschillen per leeftijdsgroep en zien we ook per provincie uiteenlopende resultaten.

MQ Scan geeft representatief beeld

Het peilonderzoek in 2021 is uitgevoerd onder 132.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar, verspreid over 722 basisscholen. Hiermee is het representatief voor de status van de motoriek van basisschoolleerlingen in heel Nederland. Om de motorische vaardigheden van de kinderen te testen, wordt de MQ Scan gebruikt. De test houdt in dat kinderen een beweegparcours afleggen waarbij ze moeten rennen, springen en hinkelen. De MQ Scan is een valide en betrouwbaar meetinstrument dat De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ontwikkeld.

Verdiepend onderzoek

Dankzij het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord wordt het belang van een brede motorische ontwikkeling steeds meer onderkend en zijn vele gemeenten en scholen aan de slag gegaan met het verbeteren van het beweegaanbod voor kinderen. Toch laten de landelijk cijfers geen grote verbeteringen zien. De Haagse Hogeschool wil weten hoe dat kan en doet verdiepend onderzoek naar de kwantiteit en de kwaliteit van het beweegaanbod. Zo wordt in het Start Vaardig-project onderzocht hoe de beweegvaardigheid van kleuters in de school-, wijk- en sportsetting beter kan.

MQ Scan

Een goede motoriek is een basisvoorwaarde voor een actieve leefstijl. De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd meetinstrument. De scan geeft beweegprofessionals een goed en objectief beeld van het motorisch vermogen van kinderen (4 t/m 12 jaar). Met dit gerichte inzicht in de motoriek zijn zowel beweeg- als beleidsprofessionals beter in staat een goed programma met passende interventies vorm te geven. Hiermee maakt de MQ Scan het verschil en biedt zij ondersteuning om kinderen aan te haken op een actieve en gezonde leefstijl. De MQ Scan is inmiddels in 127 gemeenten en 1238 basisscholen geïmplementeerd.

Contact gegevens MQ Scan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ziggy Tabacznik. Dit kan telefonisch, 023 303 6808, of per mail: ziggy@mqscan.nl